Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Pieniężnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2374
Hasła:pomoc społeczna - organizacja pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2374

UCHWAŁA NR XIX/124/12 RADY MIEJSKIEJ W PIENIĘŻNIE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr.142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko ?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust.1 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o brzmieniu: ?5) ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej? 2) w § 5 ust.7 pkt.1 po lit. ?c? dodaje się lit. ?d? o brzmieniu: ?d) wspierania rodziny i pieczy zastępczej.? § 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu zawierający w/w zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Żyndul


13:11:43

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2374

Załącznik do Uchwały Nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012 r. STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIENIĘŻNIE § 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie powołany został uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pieniężnie Nr X/56/90 z dnia 26 kwietnia 1990 roku; 2. Miejsko ?Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej ?Ośrodkiem? działa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Pieniężno; 3. Działalnością swoją obejmuje teren miasta i gminy Pieniężno; 4. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy Pieniężno finansowana jest ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone. §2 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z: 1) ustawy pomocy społecznej w zakresie zadań: a) własnych Gminy, b) własnych Gminy o charakterze obowiązkowym, c) zleconych z zakresu administracji rządowych, 2) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 4) uchwał Rady Miejskiej dotyczących lokalnych programów pomocy społecznej i programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 5) ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. §3 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują: 1) w zakresie zadań zleconych ? Wojewoda Warmińsko-Mazurski; 2) w zakresie zadań własnych ? Burmistrz Pieniężna. §4 Działalność Ośrodka obejmuje: 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, 2) realizację zadań umożliwiającym osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, 3) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 5) inne zadania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy; przyjmowanie darowizn rzeczowych i rozdzielanie potrzebującym, realizacja programu PEAD ?dostarczanie żywności w ramach pomocy żywnościowej mieszkańcom Unii Europejskiej? §5 1. W celu realizacji zadań wymienionych w § 4 Ośrodek organizuje działalność i tworzy następujące działy: 1) Dział Pomocy Środowiskowej; 2) Dział Świadczeń Rodzinnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2374

2. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 3. Kierownika zatrudnia oraz rozwiązuje z nim stosunek pracy Burmistrz Pieniężna. 4. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności wynikające z przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w tym ośrodku. 5. Kierownik jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, które mają na celu realizowanie zadań statutowych wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków, w tym także do występowania i prowadzenia spraw w imieniu Gminy Pieniężno przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania , z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw. 6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 7. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności: 1) wydawanie na podstawie upoważnienia Burmistrza Pieniężna decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu: a) pomocy społecznej należących do właściwości gminy, b) świadczeń rodzinnych, c) świadczeń alimentacyjnych, d) wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 2) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; 3) organizowanie pracy i nadzór nad właściwą realizacją zadań Ośrodka; 4) wydawanie zarządzeń i regulaminów oraz instrukcji dla realizacji zadań statutowych. 8. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika. §6 1. Dodatkowo do zadań Ośrodka należy: 1) współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej; 2) współpraca z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, PCPR, PUP, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi; 3) wytyczanie w uzasadnionych przypadkach powództw na rzecz obywateli, w szczególności z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych; 4) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych w odrębnych przepisach. §7 Gospodarka finansowa Ośrodka: 1) zadania ustawowo zlecone finansowane z budżetu ze środków przydzielonych z budżetu państwa, zadania własne finansowane są z budżetu Gminy, 2) pobrane dochody odprowadzane są na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 3) zasady działalności finansowej Ośrodka regulują przepisy ustawy o finansach publicznych, 4) podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków odzwierciedlający bilans potrzeb na świadczenia pomocy społecznej oraz środki niezbędne na utrzymanie Ośrodka.

1.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2374

§8 1. Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, niniejszy statut i wydawane na jego podstawie regulaminy organizacyjne. 2. Wynagrodzenia pracowników w zależności od posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska ustala się na zasadach określonych w odrębnych przepisach i regulaminu wynagradzania. §9 Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym do jego uchwalenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.2.

  uchwała nr XLI/186//09 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.2.

  uchwała nr XLI/185/09 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Pieniężno na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.71

  uchwała nr XLIV/196/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/154/09 w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Pieniężno?Jesionowo w gminie Pieniężno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/122/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.52

  uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/03 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i gastronomicznego na terenie miasta i gminy Pieniężno

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.