Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Pieniężnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2375
Hasła:czystość i porządek - wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2375

UCHWAŁA NR XIX/127/12 RADY MIEJSKIEJ W PIENIĘŻNIE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych (Dz. U. Z 2012 poz. 299) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz 1591 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. § 3. Traci moc uchwała Nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pieniężno w części dotyczącej określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Żyndul


13:11:29

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2375

Załącznik do Uchwały Nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012 r. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania dotyczące: 1. Wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do: 1) pojazdów asenizacyjnych przeznaczenia do świadczenia usług: a) dysponować wyposażeniem technicznym spełniającym wymagania odnośnie do pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; (Dz.U. 2002 Nr 193 poz. 1617 z późn. zm.) 2) bazy transportowej: a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, b) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa, c) posiadać zaplecze techniczno ? biurowe, d) posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z punktem bieżącej konserwacji i miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów. 2. Zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: a) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantują zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, b) zapewnić aby pojazdy i inne urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości ciekłych, podczas ich gromadzenia a także transportu, c) prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń, d) zapewnić pracownikom świadczącym usługi odbierania odpadów czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy. 3. Miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Nieczystości ciekłe przekazywać do punktu zlewnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2184

  uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5879

  uchwała nr XV/31/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.57.1191

  uchwała nr XXXIV/512/10 Rady Gminy Dębica z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.