Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Pieniężnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2376
Hasła:czystość i porządek - wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2376

UCHWAŁA NR XIX/129/12 RADY MIEJSKIEJ W PIENIĘŻNIE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz 1591 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Żyndul


13:11:15

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2376

Załącznik do Uchwały Nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012 r. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania. w zakresie: 1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: a) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia, b) dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: ? atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzając zagrożenia dla ich zdrowia i życia ? odpowiedni transport spełniający wymagania techniczne, do transportu zwierząt (zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt) c) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko ? weterynaryjną, d) posiadać wykształcony oraz przeszkolony personel, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług, e) posiadać tytuł prawny do terenu(miejsca) przetrzymywania wyłapanych zwierząt lub umowę na umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku dla zwierząt, f) prowadzić w/w działalność w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, b) posiadać tytuł prawny do terenu (miejsca), na którym prowadzona ma być działalność, c) posiadać stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, d) teren, na którym prowadzona ma być w/w działalność powinien być utwardzony i ogrodzony, e) podmiot prowadzący schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną, f) obiekt przeznaczony na prowadzenie działalności objętej wnioskiem powinien spełniać warunki określone w przepisach prawa z uwzględnieniem wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, g) posiadać umowę o stałej współpracy z weterynarzem, h) podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, i) posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, j) obiekt przeznaczony do prowadzenia schroniska dla zwierząt powinien posiadać instalację zbierająca i odprowadzającą do kanalizacji ściekowej nieczystości powstałe w związku z bytowaniem zwierząt, k) w przypadku gdy obiekt nie posiada kanalizacji musi posiadać umowę na odbieranie odpadów komunalnych i ścieków zbiorników bezodpływowych oraz posiadać dowody odbierania powyższych nieczystości. 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, b) posiadać tytuł prawny do terenu(miejsca), na którym prowadzona ma być działalność, c) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2376

d) teren, na którym prowadzona ma być w/w działalność powinien być szczelnie ogrodzony, powinien spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, sanitarne, higieniczne, organizacyjne i techniczne zabezpieczające i gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno- higieniczne, e) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, f) dysponować środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem, g) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części spełniające wymagania sanitarno- higieniczne. Spalarnia zwłok zwierzęcych musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz norm Unii Europejskiej (dyrektywa 2000/76/WE, rozporządzenie/WE/ nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady).
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1862

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.779

  uchwała nr V/28/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5837

  uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1419

  uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2376

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.