Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pienięzno, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Pieniężnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2377
Hasła:oświata - regulaminy wynagradzania nauczycieli

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2377

UCHWAŁA NR XX/134/12 RADY MIEJSKIEJ W PIENIĘŻNIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pienięzno, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala co następuje : § 1. Ustala się regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno, za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pieniężno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Żyndul


13:10:59

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2377

Załącznik do Uchwały Nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 2012 r. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. § 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Pieniężno dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno . § 2. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć również placówkę oświatową. 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o nagrodzie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć nagrodę Burmistrza i nagrodę Dyrektora szkoły. § 3. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację zadań statutowych szkoły, w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza i nagród Dyrektorów szkół, z czego: 1) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza, 2) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora szkoły. § 4. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych ważnych uroczystości szkolnych. § 5. Nagrody, o których mowa w § 3 mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielowi, który przepracował w szkole, co najmniej rok. Do rozpatrzenia wniosków Burmistrz może powołać komisję. § 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły może wystąpić: 1) dyrektor szkoły, 2) rada pedagogiczna lub grupa 5 nauczycieli ze szkoły, w której pracuje kandydat (jeżeli rada pedagogiczna liczy mniej niż 4 nauczycieli, to grupa ta musi stanowić przynajmniej 50% rady) 3) rada rodziców lub grupa 20 rodziców uczniów szkoły, w której pracuje kandydat 4) związki zawodowe nauczycieli 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Pieniężna szkoły może wystąpić: 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 2) dyrektor szkoły, 3) rada pedagogiczna lub grupa 5 nauczycieli ze szkoły, w której pracuje kandydat (jeżeli rada pedagogiczna liczy mniej niż 4 nauczycieli, to grupa ta musi stanowić przynajmniej 50% rady) 4) rada rodziców lub grupa 20 rodziców uczniów szkoły, w której pracuje kandydat, 5) związki zawodowe nauczycieli.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2377

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2, może przyznać Burmistrz z własnej inicjatywy. 4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza, wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną szkoły. Z tego obowiązku zwolniony jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz związki zawodowe nauczycieli (załącznik 2). 5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, stanowi załącznik 1 do regulaminu. 6. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, należy składać nie później niż miesiąc przed: 1) Dniem Edukacji Narodowej, 2) w przypadku nagród wręczanych w dniu uroczystości szkolnej odbywającej się w innym terminie. 7. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, należy składać odpowiednio: 1) o nagrodę Burmistrza - do Urzędu Miejskiego; 2) o nagrodę Dyrektora szkoły - do sekretariatu szkoły. § 7. 1. Nagrodę Burmistrza Pieniężna przyznaje i ustala jej wysokość burmistrz. Wysokość nagrody nie może być wyższa od wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi dyplomowanemu zaszeregowanemu w pierwszej grupie płacowej, tabeli określonej na dany rok w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 2. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje i ustala jej wysokość dyrektor szkoły. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły w danym roku nie może przekroczyć 75% wysokości nagrody, o której mowa w ust. 1. § 8. 1. Nagrody Burmistrza przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności gdy: 1) osiąga wyróżniające wyniki w pracy nauczycielskiej z uczniami (wychowankami), potwierdzone wynikami osiąganymi w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz innych badaniach jakości pracy szkoły a także w olimpiadach, turniejach i konkursach, w szczególności zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów (wychowanków) do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym; 2) osiąga znaczące efekty w pracy z uczniem (wychowankiem) mającym trudności w nauce; 3) aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym podejmuje działania integrujące społeczność szkoły i środowisko lokalne; 4) tworzy ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla uczniów (wychowanków) oraz aktywnie uczestniczy w nich; 5) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 6) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły; 7) efektywnie pełni różnego rodzaju funkcje społeczne przynoszące korzyść uczniom (wychowankom) i szkole; 8) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu nauczycieli na rzecz doskonalenia warsztatu pracy oraz zapewnienia wysokiej jakości zajęć dydaktycznych; 9) posiada szczególnie wyróżniające się efekty działań na rzecz współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w kraju i za granicą; 10) efektywnie wykorzystuje w swojej pracy technologie informacyjne na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności podejmuje działania ułatwiające uczniom świadome uczestnictwo w różnego rodzaju wyborach na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim; 11) dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym w różnych formach, w szczególności udziela pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie; 12) wprowadza nowatorskie formy i metody pracy skutkujące osiąganiem szczególnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami (wychowankami); 13) cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, swoją postawą zawodową i etyczną wpływając na postawy innych; 14) szczególnie angażuje się we współpracę z rodzicami uczniów (wychowanków) oraz innymi organami szkoły.


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2377

2. Nagroda Burmistrza przyznawana jest dyrektorowi szkoły, który legitymuje się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności: 1) troszczy się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej; 2) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole; 3) prawidłowo współpracuje ze wszystkimi organami szkoły i samorządem terytorialnym; 4) dba o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, w tym podejmuje działania na rzecz promocji szkoły w środowisku zewnętrznym ; 5) podejmuje działania na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym; 6) prowadzi działania na rzecz rozwoju współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, podmiotami zajmującymi się pracą z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz; 7) sprawuje w sposób profesjonalny, efektywny i życzliwy nadzór pedagogiczny; 8) wzorowo kieruje szkołą przez opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły przez realizację właściwej polityki kadrowej i organizację pracy; 9) racjonalnie gospodaruje środkami budżetowymi oraz racjonalnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe; 10) dba o wysoki poziom nauczania przez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole oraz wzbogacanie jej oferty edukacyjnej; 11) podejmuje działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności tworzenie w szkole klimatu dla dialogu i debaty z dziećmi i młodzieżą; 12) kształtuje dobry klimat wychowawczy w szkole przez stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły oraz umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich w szkole; 13) organizuje w sposób profesjonalny i skuteczny egzaminy przeprowadzane w szkole; 14) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 15) realizuje terminowo i skutecznie zadania wynikające z przepisów prawa. § 9. Nagrody Dyrektora szkoły przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności gdy: 1) uczestniczy aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole, w tym dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, imprezach kulturalnych, konkursach, zawodach sportowych; 2) udziela pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej osób podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela oraz z krótkim stażem pracy nauczycielskiej; 3) aktywizuje rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami; 4) organizuje pomoc i opiekę uczniom (wychowankom) będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej lub pochodzących z rodzin ubogich albo patologicznych; 5) uzyskuje wysokie efekty wychowawcze, niezależnie od predyspozycji dydaktyczno-wychowawczych powierzonego zespołu klasowego, polegających na diagnozowaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, integrowaniu grupy, pobudzaniu aktywności społecznej uczniów (wychowanków), rozwijaniu indywidualnych, pozytywnych cech uczniów (wychowanków); 6) cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym; 7) sprawuje funkcję opiekuna samorządu szkolnego lub inną ważną dla szkoły funkcję przewidzianą w statucie szkoły; 8) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) zdolnymi i mającymi trudności w nauce; 9) osiąga bardzo dobre wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone wynikami sprawdziany, egzaminu gimnazjalnego, udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; 10) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego skutkujących wzbogacaniem własnego warsztatu pracy oraz kwalifikacji zawodowych;

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2377

11) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) będące efektem wdrożenia własnego programu autorskiego lub wprowadzania innowacyjnych metod pracy pedagogicznej; 12) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz uroczystości szkolne; 13) organizuje współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa związana jest z oświatą, kulturą, placówkami sportowymi, a także rodzicami, z pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły; 14) wdraża efektywne formy współpracy z lokalnym środowiskiem w zakresie wspierania pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i różnych form pomocy szkole; 15) aktywnie współuczestniczy w organizowanych przez szkołę działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć; 16) rzetelne i sumienne wykonuje obowiązki związane z prowadzeniem zajęć z uczniami (wychowankami), w tym wykazuje się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów (wychowanków) w procesie nauczania; 17) prowadzi działania na rzecz tworzenia warunków do dialogu z młodymi ludźmi na tematy, które mają dla nich znaczenie; 18) organizuje i prowadzi na terenie szkoły działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.


§ 10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych. Załącznik 1 do Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze. Wniosek o nagrodę Burmistrza/Dyrektora dla nauczyciela w roku szkolnym 20?. /20.... ZAZNACZ TYP NAGRODY Z OKAZJI

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ŚWIĘTA SZKOŁY ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO Imię i Nazwisko nauczyciela Nazwa i adres placówki Staż zatrudnienia w danej szkole: Nauczyciel jakiego przedmiotu: Wykształcenie: Czasokres kryterium Stopień awansu: KRYTERIA* osiągnięcia OPIS SPEŁNIENIA KRYTERIUM

Wymiar etatu:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2377

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 2377

Dodatkowe informacje: Data otrzymania ostatniej nagrody Rok: Rok: Rok: Rok: WNIOSKODAWCA: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Nazwisko i imię wnioskodawcy Funkcja** Podpis Rodzaj nagrody Dyrektora Burmistrza Kuratora Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

? kryteria z § 9 lub 10 ???????.. ?? dyrektor szkoły; nauczyciel szkoły; rodzic ucznia danej szkoły; przedstawiciel nauczycielskich związków zawodowych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?8?

Poz. 2377

Załącznik 2 do Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze. OPINIA Rady Pedagogicznej Szkoły ???? I. Dane osobowe nauczyciela/dyrektora szkoły* przedstawionego do nagrody: Imię i nazwisko ..................................................................................................................... Wykształcenie ....................................................................................................................... Stopień awansu zawodowego ............................................................................................... Staż pracy pedagogicznej ...................................................................................................... Staż pracy w danej szkole ...................., w tym na stanowisku dyrektora szkoły*............... Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko ................................................................................ Ostatnia ocena pracy i data jej dokonania ............................................................................. II. Rada Pedagogiczna Szkoły ....................................... na posiedzeniu w dniu .................... zaopiniowała pozytywnie / negatywnie* wniosek o nagrodę Burmistrza Pieniężna/Dyrektora szkoły .................... dla Pana/i .................... .

...................., .................... miejscowość data ............................................................ podpis przewodniczącego /zastępcy/ upoważnionego członka rady
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.742

  uchwała nr XXV/190/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.150.4516

  uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów, ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.836

  uchwała nr XXII/165/09 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.972

  uchwała nr XXVI/101/09 Rady Gminy Baligród z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.