Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Ełk
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2378
Hasła:finanse publiczne - pozostałe zagadnienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2378

UCHWAŁA NR XXXVI/283/2012 RADY GMINY EŁK z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi. Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa tryb postępowania i warunki udzielania pożyczek z budżetu Gminy Ełk na remonty budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi. § 2. Tryb i warunki, o których mowa w § 1 zwane regulaminem stanowią załącznik do uchwały. § 3. Pożyczek udziela się w ramach kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Ełk na dany rok budżetowy. § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków spowodowanych zdarzeniami losowymi. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Dariusz Kordyś


13:10:45

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2378

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012 r. Regulamin udzielania z budżetu Gminy Ełk pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych, na remonty budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych wspólnot mieszkaniowych w związku ze zdarzeniami losowymi Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Regulamin określa warunki udzielania i spłaty pożyczek na remont wielorodzinnych budynków wspólnot mieszkaniowych. § 2. Pożyczka może być udzielona z przeznaczeniem na remonty części wspólnych budynku, w szczególności na: 1) remonty dachów, 2) odnawianie i wykonanie nowych elewacji, 3) wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, 4) remonty stropów, 5) osuszanie i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian i fundamentów, 6) wykonanie, wymiana i ciepłowniczej. i remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej

§ 3. Kryteria, jakie decydować będą o pierwszeństwie w udzieleniu pożyczki, to: 1) zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi ze względu na stan techniczny budynku, 2) zagrożenie katastrofą budowlaną, 3) zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją, 4) remont budynku zabytkowego, 5) posiadanie wkładu własnego w stosunku do kosztów remontu, 6) położenie w centrum i przy głównych ciągach komunikacyjnych. § 4. Pożyczkę można udzielić dla jednej wspólnoty, nie częściej niż raz na cztery lata, po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Rozdział 2. WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK § 5. Pożyczkodawca udzieli pożyczki pod warunkiem, że: 1) pożyczkobiorca wystąpi z wnioskiem o udzielenie pożyczki na wykonanie remontu, 2) pożyczkobiorca złoży dokumenty określone w § 6, 3) pożyczkobiorca udokumentuje wkład własny, 4) okres realizacji robót nie przekroczy 12 miesięcy. § 6. 1. Dokumenty jakie należy złożyć do wniosku: 1) regulamin wspólnoty (statut) - kserokopia, 2) uchwała wspólnoty o wyborze zarządu i upoważnienie do występowania w imieniu wspólnoty i zawierania umów cywilnoprawnych, 3) uchwała wspólnoty o woli przeprowadzenia remontu, określająca zakres i przedmiot remontu, 4) dokumentacja kosztorysowa wraz z projektem (jeżeli jest on wymagany), 5) harmonogram remontu, przewidujący realizację w terminie do 12 miesięcy, 6) pozwolenie na budowę lub zgoda na przeprowadzenie robót budowlanych wydane przez właściwy organ (jeżeli jest wymagane), 7) udokumentowanie własnego wkładu finansowego wspólnoty,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2378

8) określenie kosztu remontu, przypadającego na właścicieli, 9) strukturę własności wspólnoty wg stanu na dzień złożenia wniosku, 10) informację o okresie udzielenia pożyczki oraz harmonogram spłaty, 11) zobowiązanie każdego właściciela lokalu do spłaty udzielonej pożyczki wraz z oświadczeniem woli o formie zabezpieczenia pożyczki, 12) rozliczenie spłaty pożyczki w częściach przypadających na poszczególnych właścicieli z uwzględnieniem terminu spłaty. 2. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby pożyczkobiorcy i przedłożeniu oryginałów do wglądu. § 7. Wnioski wstępne można składać w sekretariacie Urzędu Gminy po zdarzeniu losowym. Rozdział 3. ODMOWA PRZYZNANIA POŻYCZKI § 8. Odmawia się udzielenia pożyczki w następujących przypadkach: 1) niespełnienie określonych warunków, 2) wyczerpanie środków finansowych Gminy, zabezpieczonych w budżecie danego roku na ten cel. Rozdział 4. PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA I SPŁATY POŻYCZEK ORAZ ODSETEK § 9. Pożyczkodawca udziela pożyczki na okres do 4 lat. § 10. Pożyczka podlega spłacie w całości. § 11. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). § 12. Okres spłaty pożyczki zostanie określony indywidualnie dla każdej wspólnoty. § 13. Pożyczka nie podlega oprocentowaniu w przypadku terminowej spłaty rat. § 14. Niespłacenie przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminach ustalonych w umowie spowoduje naliczenie odsetek, jak od zaległości podatkowych. § 15. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się prowizji. § 16. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę pożyczki. Rozdział 5. PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI § 17. Prawnym zabezpieczeniem spłaty jest nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami pożyczkobiorcy oraz weksle własne in blanco z wystawienia właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych i ich współmałżonków wraz z deklaracją wekslową. § 18. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi pożyczkobiorca. Rozdział 6. URUCHOMIENIE POŻYCZKI § 19. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) podpisaniu umowy na udzielenie pożyczki, 2) ustanowieniu przez pożyczkobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 3) udokumentowaniu, na dzień podpisania umowy, wkładu własnego w wysokości określonej w złożonym wniosku. § 20. Pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi w przypadku niezrealizowania prac na które została udzielona. Od dnia planowanego zakończenia prac, określonego w harmonogramie, do dnia spłaty pożyczki naliczane będzie oprocentowanie, określone w § 14.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6341

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6342

  uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1598

  uchwała nr 189/08 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 maja 2008r. zmieniająca Uchwałę nr IV/sXXVIII/223/05 w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki wspólnotom mieszkaniowym w Gminie Miejskiej Wałcz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2205

  uchwała nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1700

  uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania zasad i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Gminy Ińsko na zadania z zakresu ochrony środowiska.

zamów dokument

Porady prawne

 • Uzasadnienie braku udzielenia absolutorium

  Czy odmowie udzielenia pokwitowania zarządowi powinno towarzyszyć stosowne uzasadnienie?

 • Pożyczka dla pracownika

  Czy Spółka może udzielić pracownikowi pożyczkę? Jeśli tak to na jakich zasadach?

 • Odsetki od pożyczki a VAT

  Spółka z o.o. udzieliła innej polskiej spółce z o.o. pożyczki. W dniu 01-04-2011 wystawiła fakturę na odsetki od w/w pożyczki ze stawką zwolnioną. Odsetki na dzień (...)

 • Remont dachu budynku gminnego

  Mieszkam w budynku gminnym. Oprócz mnie mieszkają jeszcze w tym budynku trzy rodziny. Od prawie trzech lat staramy się w gminie, która jest właścicielem tego budynku (...)

 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

  Spółka nabyła nieruchomość - kamienicę składającą się z czterech pięter. Nieruchomość ma ponad 50 lat. Parter spółka wyremontowała i przystosowała dla swojej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pienięzno, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.