Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Działdowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2379
Hasła:oświata - pomoc zdrowotna dla nauczycieli

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2379

UCHWAŁA NR XXII/177/12 RADY GMINY DZIAŁDOWO z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167. poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 213, poz. 1650) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje § 1. Uchwala się "Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


13:10:25

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2379

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/177/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012 r. "Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo". § 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla nauczycieli, o których mowa w art. 72 ust. 1 i art. 72 ust. 4 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Działdowo bądź zatrudnionych w tych szkołach lub placówkach przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 91b Karty Nauczyciela. 2. Regulamin określa: 1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 2) warunki i sposób przyznawania świadczeń. § 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. § 3. Środkami finansowymi funduszu zdrowotnego dla nauczycieli dysponuje Wójt Gminy Działdowo. § 4. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 1) przewlekłą chorobą nauczyciela, 2) leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym lub z koniecznością dalszej rekonwalescencji w domu lub w sanatorium, 3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych, protez (w tym protez zębowych) oraz innych materiałów i wyrobów medycznych, 5) potrzebą dojazdów do lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej poza terenem gminy Działdowo, § 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu). 2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mogą wystąpić również: 1) dyrektor szkoły lub placówki, 2) związki zawodowe, 3) opiekun lub członek rodziny, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie. 3. Do wniosku należy dołączyć: 1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela ze wskazaniem rodzaju leczenia lub inną dokumentację lekarską, 2) dokumenty (faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty leczenia, zakup leków i usług medycznych oraz zakup szkieł korekcyjnych i innych materiałów, wymienionych w § 4 pkt 4 regulaminu, 3) oświadczenia w sprawie kosztów przejazdu bądź bilety, 4) oświadczenie określające wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu) 4. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w Urzędzie Gminy w Działdowie raz w roku w terminie od 15 do 31 października.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2379

§ 6. 1. Rozpatrując wniosek o pomoc zdrowotną Wójt bierze pod uwagę: 1) stan zdrowia nauczyciela i przebieg jego choroby, 2) okoliczności wpływające na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki, zakup lekarstw, dojazdy do odległych zakładów opieki zdrowotnej itp.), 3) wysokość udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela, 4) sytuację materialną rodziny nauczyciela, 5) wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowanych w budżecie Gminy Działdowo na dany rok. 2. Wysokość jednorazowej pomocy nie może być wyższa niż 50% obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowniczego ustalonego na dany rok i opublikowanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, a także nie może przekroczyć kwoty udokumentowanych wydatków. 3. Wójt powiadamia na piśmie wnioskującego o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy zdrowotnej do dnia 30 listopada każdego roku. 4. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy zdrowotnej musi zawierać uzasadnienie. 5. Przyznane nauczycielowi świadczenie pieniężne jest wypłacane na konto bankowe wskazane przez nauczyciela lub wypłacane w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskującego o przyznaniu pomocy zdrowotnej. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012 r.

Wójt Gminy Działdowo WNIOSEK z dnia???????????? o przyznanie środków finansowych z funduszu pomocy zdrowotnej nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów, rencistów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo. 1. ?????????????????????????????????????.. / imię i nazwisko oraz adres zamieszkania nauczyciela/ ??.??????????????.????????????????????..... ????????????????????????????????????...? / czynny, emerytowany, przebywający na rencie ? właściwe wpisać/ ?????????????????????????????????????... /miejsce i wymiar czasu pracy -obecnie, dla emerytów- byłe/ 2. ?????????????????????????????????????? / imię i nazwisko wnioskodawcy- wypełnić jeżeli wnioskodawcą jest inna osoba niż nauczyciel uprawniony/ ?????????????????????????????????????? /adres do korespondencji/

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2379


3. Uzasadnienie wniosku: ????????????????????????????????????.?... ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????.??? 4. Do wniosku dołączam: 1. ????????????????????????????????????.. 2. ????????????????????????????????????.. 3. ????????????????????????????????????.. 4. ????????????????????????????????????.. 5. ????????????????????????????????????.. 5. Ze środków funduszu korzystałem/łam w roku:???????????????..??.? 6. Numer rachunku bankowego osoby uprawnionej do otrzymania pomocy?????..?.....? ?????????????????????????????????????.?.. ???????????????? / podpis czytelny wnioskodawcy/

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rady Gminy Działdowo Z dnia 16 lipca 2012 r. ??????????????????????. Imię i nazwisko wnioskodawcy ??????????????????????. Adres zamieszkania i Tel. Kont. ??????????????????????.

OŚWIADCZENIE

Służące ustaleniu prawa do świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy oświadczam, że w miesiącu ??????????20?..r. poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, moja rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe składająca się z ????..osób, uzyskała dochód w łącznej wysokości????????? brutto.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2379

L.p. Określenie rodzaju dochodu i osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy, której dochód dotyczy.

Wysokość dochodu brutto

ŁĄCZNIE Zatem na osobę w mojej rodzinie przypada kwota ??????zł brutto. ???????????????? Miejscowość, data ??????????????.. Podpis osoby składającej oświadczenie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2379

Uzasadnienie Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ) organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do corocznego przeznaczenia w swoim budżecie środków finansowych niezbędnych do udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli. Kompetencje organu prowadzącego, w myśl art. 91d pkt 1 przywołanej ustawy wykonuje Rada Gminy, do której należy ustalenie w budżecie kwoty ogólnej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli. W związku z powyższym w najbliższym czasie zostaną wprowadzone zmiany do budżetu gminy na rok 2012, w którym wyodrębnione zostaną środki na pomoc zdrowotną w wysokości 0,02% planowanych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rada Gminy jest obowiązana również ustalić rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XXI/168/08 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.10.21

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-16/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/243/09 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.837

  uchwała nr XXII/166/09 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2853

  uchwała nr 36/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pienięzno, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.