Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XXV/226/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2380
Hasła:oświata - wymiar godzin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2380

13:10:09

UCHWAŁA NR XXV/226/2012 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600, Dz. U. z 2007 r., Nr 17 poz.95, Nr80 poz.542, Nr 158 poz.1103, Nr 102 poz. 689. Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz.1369, Nr 247 poz.1821, Dz. U. z 2008 r., Nr 145 poz.917, Dz. U. z 2009 r., Nr 1 poz.1, Dz. U. z 2008 r., Nr 227 poz.1505, Dz. U. z 2009 r., Nr 56 poz.458, Nr 67 poz.572, Nr 97 poz.800, Dz. U. z 2008 r., Nr 145 poz.917, Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.1, Nr 213 poz.1650, Nr 219 poz.1706, Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: § 1. § 1 uchwały Nr VI/65/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym otrzymuje brzmienie: "Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowomiejski zgodnie z poniższą tabelą:"


LP. 1. 2. 3. Stanowiska Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni we wszystkich typach i rodzajach szkół Nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych Nauczyciele - bibliotekarze biblioteki pedagogicznej Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 20 18 35

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Koszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.34

  uchwała nr XLIV/311/09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXV/228/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.81

  uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/387/06 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 października 2006 r., w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

  uchwała nr XVII/149/2011 Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pienięzno, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.