Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XXV/227/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/219/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2381
Hasła:oświata - wymiar godzin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2381

13:09:52

UCHWAŁA NR XXV/227/2012 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/219/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241 Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 5 ust. 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109 poz. 1161, Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 80 poz. 542, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280, Dz. U. z 2008 Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 145 poz. 917, 235 poz. 1618 Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887) i art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, Dz. U. z 2008 Nr 145 poz. 917,N 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 2013 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887) Rada Powiatu uchwala co następuje: § 1. Załącznikowi nr 1 pkt 3 do uchwały Nr XIV/219/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nadaje się brzmienie:


LP. 3. Stanowiska kierownicze Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Tygodniowy wymiar zajęć 17/35

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2381

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego w Olsztynie . Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Koszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXV/228/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.34

  uchwała nr XLIV/311/09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

  uchwała nr XVII/149/2011 Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.81

  uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/387/06 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 października 2006 r., w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/226/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pienięzno, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.