Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

decyzja nr OGD-4210-31(12)/2012/442/X/BB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2383
Hasła:energetyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2383

13:09:20

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2012 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OGD-4210-31(12)/2012/442/X/BB DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ostródzie zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem? postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2013 r. Uzasadnienie: Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na: - wytwarzanie ciepła Nr WCC/518/422/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami), - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/546/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziesiątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej ?Prezesem URE? trzykrotnie wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą ? Prawo energetyczne? , przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy ? Prawo energetyczne


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2383

oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji ?rozporządzeniem taryfowym? . Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z planowanymi rocznymi kosztami modernizacji i rozwoju oraz uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 tego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. POUCZENIE 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.: 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 21, 14 - 100 Ostróda 2) Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn 3) a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 23 maja 2012 r. na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Starszy Inspektor w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Beata Barcikowska

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2383

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.

ul. Marszałka Piłsudskiego 21 14-100 Ostróda

Taryfa dla ciepła

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 30 sierpnia 2012 r. Nr OGD ? 4210-31(12)/2012/442/X/BB z upoważnienia PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DYREKTOR Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Mirosława Szatybełko - Połom

2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2383

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. CZĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy. CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. CZĘŚĆ V Warunki stosowania cen i stawek opłat. CZĘŚĆ VI Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. 6 6 5 4 4 3

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2383

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: ustawa ? ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.); rozporządzenie taryfowe ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291); ? rozporządzenie przyłączeniowe ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92); ? przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj.


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda, zwane dalej ?MPEC Ostróda?; ? źródło ciepła ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; ? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; ? lokalne źródło ciepła ? zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie; ? sieć ciepłownicza ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; ? przyłącze ? odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; ? węzeł cieplny ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; ? grupowy węzeł cieplny ? węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; ? instalacja odbiorcza ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; zewnętrzna instalacja odbiorcza ? odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; ? obiekt ? budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; ? układ pomiarowo ? rozliczeniowy ? dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; ? grupa taryfowa ? grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; moc cieplna ? ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu; zamówiona moc cieplna ? ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

A. ?

?

?

? ?

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2383

pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; ? warunki obliczeniowe: a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło, b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

a)

Użyte w taryfie skróty oznaczają: Nr 1 - źródło ciepła zlokalizowane w Ostródzie przy ul. Demokracji, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego i biomasy).lokalne źródła ciepła zlokalizowane w Ostródzie, w których ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego: Nr 2 ? przy ul. 11-go Listopada 29, Nr 3 ? przy ul. Grunwaldzkiej 66, Nr 4 ? przy ul. Grunwaldzkiej 68.

B. a)

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło MPEC Ostróda prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie: ? wytwarzania ciepła Nr WCC/518/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/518A/442/W/3/99 z dnia 19 października 1999 r., Nr WCC/518B/442/W/3/2001/MJ z dnia 29 listopada 2001 r., Nr WCC/518C/442/OGD/2003/AR z dnia 24 września 2003 r., Nr WCC/518ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r., Nr WCC/518-ZTO-A/442/W/OGD/2009/MB z dnia 24 lutego 2009 r. oraz Nr WCC/518-ZTO-B/442/W/OGD/2010/RS z dnia 12 kwietnia 2010 r. ? przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/546/442/U/OT-7/98/MK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/546/S/442/U/3/99 z dnia 17 sierpnia 1999r., Nr PCC/546A/442/W/3/2000/JŻ z dnia 3 stycznia 2000 r., Nr PCC/546B/442/W/ 3/2001/MJ z dnia 29 listopada 2001 r. oraz Nr PCC/546ZTO/442/W/OGD/2007/JM z dnia 14 września 2007 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.


GRUPA WI-1.a - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda, koszty energii elektrycznej w węzłach cieplnych ponoszone są przez MPEC Ostróda. GRUPA WI-1.b - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda, koszty energii elektrycznej w węzłach cieplnych ponoszone są przez odbiorców. GRUPA WI-1.1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez MPEC Ostróda oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców. GRUPA WG-2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 2383

GRUPA WG-2.1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda. GRUPA OG - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 2, Nr 3 i Nr 4 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 4.1. Ceny i stawki opłat: - w ujęciu netto: cena za zamówioną cena moc cieplną grupa cena L.p. nośnika odbiorców ciepła rata ciepła roczna miesięczna zł/MW zł/GJ zł/m3 1 17 407,34 1 450,61 33,83 33,59 WI-1.a 2 17 407,34 1 450,61 33,83 33,59 WI-1.b 3 17 407,34 1 450,61 33,83 33,59 WI-1.1 4 17 407,34 1 450,61 33,83 33,59 WG-2 5 17 407,34 1 450,61 33,83 33,59 WG-2.1 stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc za ciepło cieplną zł/MW zł/GJ 6 2 676,22 74,78 OG

stawka opłaty za usługi przesyłowe stała Zmienna roczna rata miesięczna zł/MW zł/GJ 4.934,71 411,23 10,77 5.441,14 453,43 12,29 2.374,27 197,86 5,57 6.236,62 519,72 10,35 7.296,68 608,06 12,98

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłat za przyłączenie Średnica przyłącza DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 [zł/m] netto * 150,90 164,37 172,55 191,15 225,18 248,33 311,41 362,66

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?8?

Poz. 2383

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 5.2. W przypadkach: a. niedotrzymania przez MPEC Ostróda standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy, b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo ? rozliczeniowego, c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, d. nielegalnego pobierania ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. MPEC Ostróda wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Mirosław Nikodem PREZES ZARZĄDU mgr inż. Cezary Pec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1974

  decyzja Nr OSZ-4210-24(16)/2012/420/X/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa "Geotermia Pyrzyce" Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5989

  decyzja nr OWA-4210-57(9)/2012/510/IX/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5816

  decyzja nr OGD?4210?26(17)/2012/1331/XII/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5598

  decyzja nr OWA-4210-61(6)/2012/607/VIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011 r. Nr OWA-4210-64(9)/2011/607/VI/KM.

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lidzbark Warmiński przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/227/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/219/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/226/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.