Logowanie

Rada Miejska w Kwidzynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.34.78529.3.2011

  uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr XLVII/360/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2011.30.65216.3.2011

  uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.10.25927.1.2011

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2010r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Kwidzyna w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta

 • DZ. URZ. 2010.167.343329.12.2010

  uchwała nr XLV/276/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony


 • DZ. URZ. 2010.167.343229.12.2010

  uchwała nr XLV/275/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. 2010.167.343129.12.2010

  uchwała nr XLV/272/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2010.167.343029.12.2010

  uchwała nr XLV/271/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

 • DZ. URZ. 2010.167.342929.12.2010

  uchwała nr XLV/270/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Miasta Kwidzyna przez inne niż Miasto Kwidzyn osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych, niż Miasto Kwidzyn, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2010.167.342829.12.2010

  uchwała nr XLV/266/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Kwidzyn i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.164.334423.12.2010

  uchwała nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wyskokości stypendiów sportowych, nagród i wyróznień dla zawodników oraz osób wyrózniających sie osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2010.157.311314.12.2010

  uchwała nr XLV/268/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.157.311214.12.2010

  uchwała nr XLV/267/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.132.254729.10.2010

  uchwała nr XLIV/259/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. 2010.126.241515.10.2010

  uchwała nr XLIII/254/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.

 • DZ. URZ. 2010.126.241415.10.2010

  uchwała nr XLIII/257/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/229/10 rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 lutego o zmianie uchwały nr XIV/122/03 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.101.19886.8.2010

  uchwała nr XLII/250/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2010.91.17382.7.2010

  uchwała nr XLI/242/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Stare Miasto? w rejonie ul. Targowej i Batalionów Chłopskich w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.88.166423.6.2010

  uchwała nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.88.166323.6.2010

  uchwała nr XL/238/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. 2010.85.154415.6.2010

  uchwała nr XLI/244/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/346/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sieci szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.