Logowanie

Rada Gminy Koczała - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.22123.7.2012

  uchwała nr XX/117/12 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale

 • DZ. URZ. 2012.19546.6.2012

  uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Koczała z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale.

 • DZ. URZ. 2012.133410.4.2012

  uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 marca 2012r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.36530.1.2012

  uchwała nr XV/ 81 /11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok.


 • DZ. URZ. 2012.22919.1.2012

  uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Gminie Koczała, w których pobiera się opłatę miejscową

 • DZ. URZ. 2011.168.372315.12.2011

  uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.168.372215.12.2011

  uchwała nr XIII/70/ 11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.168.372115.12.2011

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.168.372015.12.2011

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.168.371915.12.2011

  uchwała nr XIII/67/ 11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.120.243126.9.2011

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Koczała z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała

 • DZ. URZ. 2011.102.205122.8.2011

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Koczała z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga.

 • DZ. URZ. 2011.102.205022.8.2011

  uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Koczała z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała

 • DZ. URZ. 2011.54.122512.5.2011

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

 • DZ. URZ. 2011.54.122412.5.2011

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/291/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.36.8134.4.2011

  uchwała nr IV/ 21/11 Rady Gminy Koczała z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

 • DZ. URZ. 2011.36.8124.4.2011

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Koczała z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.27.61610.3.2011

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.151.29566.12.2010

  uchwała nr XLVII/287/10 Rady Gminy Koczała z dnia 20 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. 2010.113.218713.9.2010

  uchwała nr XLIV/277/10 Rady Gminy Koczała z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.