Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303330.8.2012

  uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303230.8.2012

  uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303130.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N8.4131.837.2012.MM2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr XXVII/155/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303030.8.2012

  uchwała nr XXVII/155/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302930.8.2012

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302830.8.2012

  uchwała nr XXVIII/194/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302730.8.2012

  uchwała nr XX/239/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302630.8.2012

  uchwała nr XXXII/309/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302530.8.2012

  uchwała nr XX/133/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bystre

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302429.8.2012

  zarządzenie nr 202/2012 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2011 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302329.8.2012

  uchwała nr 63/254/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2011 rok z objaśnieniami, sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach za okres od 1 stycznia 2011 do 31 lipca 2011 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302229.8.2012

  informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302129.8.2012

  uchwała nr 58/49/2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302029.8.2012

  uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/98 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawonia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301929.8.2012

  uchwała nr XXVI/297/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/191/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301829.8.2012

  uchwała nr 2/X/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/V/2011 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301729.8.2012

  uchwała nr XVIII/68/2012 Rady Gminy Udanin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Udanin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301629.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.247.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIX/132/2012 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/224/2002 Rady Gminy Grębocice z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Grębocicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301529.8.2012

  uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301429.8.2012

  uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie ?określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata?.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.