Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172216.8.2012

  uchwała nr XVI/97/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172116.8.2012

  uchwała nr XXIX/204/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172016.8.2012

  uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171916.8.2012

  uchwała nr XXXI/204/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagórz dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Zagórz osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171814.8.2012

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 7 sierpnia 2012r. zwarte pomiędzy: Powiatem Bieszczadzkim a Gminą Lutowiska, w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Lutowiska szkolnego schroniska młodzieżowego w Stuposianach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171714.8.2012

  uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171614.8.2012

  uchwała nr 125/XX/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171514.8.2012

  uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rokietnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171414.8.2012

  uchwała nr XXII/46/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radymno na 2012rok oraz w uchwale w sprawie budżetu gminy Radymno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171314.8.2012

  uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzieleania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171214.8.2012

  uchwała nr XXVIII/399/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171114.8.2012

  uchwała nr XXXIII/455/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 sierpnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171014.8.2012

  uchwała nr XXV/253/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170914.8.2012

  uchwała nr XX/135/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170814.8.2012

  uchwała nr XX/134/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bieszczadzki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170713.8.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2012r. o decyzjach cofających koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Wytwórni Filtrów "PZL Sędziszów S.A. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170613.8.2012

  rozporządzenie nr 17/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: strzyżowskiego i jasielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170513.8.2012

  rozporządzenie nr 12/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu przemyskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170413.8.2012

  rozporządzenie nr 11/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 10 sierpnia 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Żurawica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170313.8.2012

  uchwała nr XVI/3582/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/98/2012 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.