Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.358030.8.2012

  komunikat nr 35 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357930.8.2012

  komunikat nr 34 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357830.8.2012

  ogłoszenie nr WG.6641.2.3.2011 Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357730.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu państwa w 2012 r.


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357630.8.2012

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357530.8.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357430.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Jasienica za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357330.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.36.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Hażlach nr IV/29/2012 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357230.8.2012

  aneks nr 1 Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. Do Porozumienia nr 33/KT/2012 z dnia 07.05.2012 r. powierzającego Gminie Nędza prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 915 i 421 wraz z projektem przebudowy dróg wojewódzkich w miejscowościach Zawada Książęca i Ciechowice"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357130.8.2012

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Chorzów; Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Chorzów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.357030.8.2012

  porozumienie nr MN.0232.34.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Lipie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Lipie dotyczącego gospodarki odpadami w  zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356930.8.2012

  porozumienie nr MN.0232.3.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Starcza z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Starcza dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356830.8.2012

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2008 r. dotyczącego realizacji projektu pn. ?e-Administracja w Powiecie Rybnickim?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356730.8.2012

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2007 r. dotyczącego realizacji projektu pn. ?Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356630.8.2012

  porozumienie nr 395/2012 Starosty Bielskiego; Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356530.8.2012

  uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy (obejmującą obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356430.8.2012

  uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356330.8.2012

  uchwała nr XXII/57/190/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na zbiegu ulic Wyzwolenia i Nierad w sołectwie Kryry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356230.8.2012

  uchwała nr XVIII/251/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie z bonifikatą nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356130.8.2012

  uchwała nr 242/XV/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów upośledzonych umysłowo, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły Filialnej w Lublińcu dla uczniów przewlekle chorych i chorych psychicznie, Gimnazjum Specjalnego nr 3 dla uczniów upośledzonych umysłowo oraz Gimnazjum Specjalnego nr 6 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.