Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.51.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 marca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.39.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  informacja nr WCC/39-ZTO-D/406/W/OGD/2011/PW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 marca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  wyrok nr sygn. akt II SA/Ol 1040/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2011r.


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  wyrok nr sygn. akt II SA/Ol 1022/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  aneks Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 marca 2011r. do porozumienia z dnia 8 grudnia 2010 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińskoi-Mazurskim a Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w sprawie powierzenia Dyrektorowi OW NFZ przeprowadzenia postępowania o zawarcie unów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr III/48/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr III/46/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr III/40/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląga

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Lubomino

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Grunwald na sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.