Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  uchwała nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korszach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  uchwała nr XXI/129/12 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia "Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Barczewie" oraz ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Łęgajnach?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  uchwała nr XXI/128/12 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazw drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  uchwała nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania przez Gminę Węgorzewo i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  uchwała nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo ? Wschód

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.107.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  porozumienie nr 1/2012 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji z dnia 12 marca 2012r. zawarte pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim, (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b), zwanym dalej ?Województwem?, w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: p.Tomasz Szczyglewski ? Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, przy kontrasygnacie p. Bożeny Grabowskiej ? ZastępcyDyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych - Głównej Księgowej a Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o., 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17C, zwaną dalej ?Spółką?, w imieniu której działa: p. Bogdan Kalinowski ? Prezes Zarządu i Gminą Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, zwaną dalej ?Gminą?, w imieniu której działa: p. Dariusz Szypulski ? Burmistrz Nidzicy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Elbląg z działalności Rady Programowej - Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Prezydencie Miasta Elbląga w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  wyrok nr II SA/Ol 974/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim na uchwałę Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 13 czerwca 2006 r., nr XXXIII/156/06 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  zarządzenie nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa żeglugi morskich statków sportowych o długości całkowitej do 24 m

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1326.4.2012

  zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie warunków uznawania stacji przeprowadzających atestację sprzętu statkowego i wydawania im świadectw uznania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Warmińskiego Związku Gmin z siedzibą w Olsztynie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XVII/70/12 Rady Gminy Piecki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piecki na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XVI-107/12 Rady Gminy Purda z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łukta na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre Miasto w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających absolwentów.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2012r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1325.4.2012

  uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Dywity z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Myki, od drogi gminnej w kierunku północnym.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.