Logowanie

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Spis treści kodeksu
Rozdział 3

Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Art. 135. 1. Policjant:  

1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: 

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, 

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, 


d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, 

e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, 

f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy, 

g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, 

h) przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;  

2) może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.  

2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)-d) oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.  

Art. 136. 1. Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c), Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

2. W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi.  

Art. 137. 1. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:  

1) prokurator - w toku postępowania przygotowawczego, a sąd - po przekazaniu sprawy do sądu; 

2) w sprawie o wykroczenie - sąd właściwy do rozpoznania sprawy. 

2. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę.  

3. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.  

Art. 138. Uchylony: 

Art. 139. 1. Przepisy art. 135-137 stosuje się odpowiednio do pozwolenia na kierowanie tramwajem.

2. Przepisu art. 135 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych oraz misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, a także do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów.  

3. W stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz innych osób kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia i obowiązki policjantów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują również żołnierze Żandarmerii Wojskowej.  

4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1, uprawnienia i obowiązki policjantów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują w stosunku do kierujących pojazdami również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego

Art. 140. Uchylony;

Art. 140a. (703)Uchylony;Poprzedni rozdział:
Rozdział 2 Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
Następny rozdział:
Rozdział 4 Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-07 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 732

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-07 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-03 poz. 900

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-10 poz. 959

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.