Logowanie

Kodeks karny wykonawczy

Spis treści kodeksu
Rozdział II

Organy postępowania wykonawczego

Art. 2. 

Organami postępowania wykonawczego są:  

1) sąd pierwszej instancji,  

2) sąd penitencjarny,  

3) prezes sądu lub upoważniony sędzia,  

4) sędzia penitencjarny,  

5) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna,  


6) sądowy kurator zawodowy,  

7) sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny,  

8) urząd skarbowy,  

9) odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,  

10) inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.  

Art. 3. § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia. Jednakże w stosunku do skazanego lub sprawcy przebywającego w okręgu innego sądu właściwy w postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia jest sąd równorzędny, w którego okręgu skazany lub sprawca ma miejsce stałego pobytu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 1a. Jeżeli skazany jest pozbawiony wolności w tej lub innej sprawie, w postępowaniu dotyczącym wykonania wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania właściwy jest sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

§ 2.  W sprawach zastrzeżonych w niniejszym kodeksie dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

§ 3. W stosunku do osób skazanych przez sąd wojskowy, w sprawach określonych w § 2, orzeka wojskowy sąd garnizonowy.

§ 3a. Na postanowienie w przedmiocie właściwości w postępowaniu wykonawczym zażalenie nie przysługuje.

 

 Poprzedni rozdział:
Rozdział I Zakres obowiązywania
Następny rozdział:
Rozdział III Skazany

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-29 poz. 669

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

 • Komunikat UE z 2007-04-05 nr 77 poz. 42

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego wspólnego przedsiębiorstwa SESAR

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Komunikat UE z 2006-11-23 nr 286 poz. 44

  20. Kadencja dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (...)

 • Komunikat UE z 2006-11-23 nr 286 poz. 44

  15. Kadencja Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego *


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane