Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
DZIAŁ II.

SKŁAD SĄDU

Art. 47.  § 1.  W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2.  W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy:

1) z zakresu prawa pracy o: 

a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, 


b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane, 

c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 

2) ze stosunków rodzinnych o: 

a) rozwód, 

b) separację, 

c)  ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, 

d) rozwiązanie przysposobienia. 

§ 3.  Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący.

§ 4. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

Art. 471.  Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 Poprzedni rozdział:
Rozdział 2. Właściwość miejscowa
Następny rozdział:
DZIAŁ III. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO (art. 48 - 54)

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.