Logowanie

Kodeks pracy

Spis treści kodeksu
Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

§ 2. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:

1) pracy zmianowej - należy przez to rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni,  


2) pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy - należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.  

§ 3. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

1) przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,  

2) przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.  Poprzedni rozdział:
DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY
Następny rozdział:
Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-08-26 nr 277 poz. 10

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XVIII (Zdrowie i bezpieczeństwo pracy, prawo pracy i równe (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-12 poz. 33

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-23 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej.

 • Komunikat UE z 2006-11-18 nr 281 poz. 1

  Sprawa C-53/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.