Logowanie

Kodeks pracy

Spis treści kodeksu
Rozdział II

Urlopy bezpłatne

Art. 174. § 1.  Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.


Art. 1741.  § 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Art. 175.Poprzedni rozdział:
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe
Następny rozdział:
DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 176 - 189[1])

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 492

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-20 poz. 1351

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.

 • Komunikat UE z 2010-02-27 nr 51 poz. 31

  Sprawa T-460/07: Wyrok Sądu z dnia 20 stycznia 2010 r. — Nokia przeciwko OHIM — Medion (LIFE BLOG) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-27 nr 51 poz. 31

  Sprawa T-355/08 P: Wyrok Sądu z dnia 19 stycznia 2010 r. — De Fays przeciwko Komisji (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.