Logowanie

Kodeks wyborczy

Spis treści kodeksu
Rozdział 14

Finansowanie wyborów z budżetu państwa

Art. 123. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu państwa w części Rezerwy celowe zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

Art. 124. § 1. Z budżetu państwa pokrywane są wydatki związane z:
  1)   zadaniami Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego przewidzianymi w kodeksie;
  2)   zadaniami komisarzy wyborczych i komisji wyborczych niższego stopnia oraz zapewnieniem ich obsługi przez wyznaczone do tych celów organy i jednostki organizacyjne;
  3)   zadaniami organów administracji rządowej oraz podległych im urzędów centralnych i jednostek organizacyjnych, a także innych organów państwowych;
  4)   zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego;
  5)   refundacją wydatków, o których mowa w art. 154 § 6.
§ 2. Środki finansowe na zadania zlecone wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane w terminach umożliwiających ich wykonywanie.
§ 3. Informację o wydatkach, o których mowa w § 1 pkt 1-4, Szef Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomości w terminie 5 miesięcy od dnia wyborów.
§ 4. Zasady planowania finansowego oraz realizacji wydatków, o których mowa w § 1 i 2, a także sprawozdawczości finansowej określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.7)).
§ 5. W budżecie państwa zapewnia się ponadto corocznie w części Rezerwy celowe środki na przeprowadzenie wyborów przedterminowych i uzupełniających.
§ 6. Dysponentem środków finansowych, o których mowa w § 1, jest Szef Krajowego Biura Wyborczego.
Poprzedni rozdział:
Rozdział 13 Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych
Następny rozdział:
Rozdział 15 Finansowanie kampanii wyborczej

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 34 poz. 532

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 469

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 469

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Komunikat UE z 2006-12-02 nr 293 poz. 178

  13. Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (SAFETY) oraz środki bezpieczeństwa w sektorze transportu, w tym ich finansowanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.