Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

26.1.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2011/11/124 ( sygn. akt II CSK 358/10)

Strona 1 z 3
Wyrok z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 358/10

Dopuszczalne jest przeznaczenie ? na podstawie uchwały właścicieli lokali ? nadwyżki środków pieniężnych z tytułu uiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej.


Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Wojciech Katner Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wandy P. przeciwko wspólnocie mieszkaniowej nieruchomości położonej przy al. N. nr 13-16 i ul. T. nr 28 w S. o uchylenie uchwał, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 26 stycznia 2011 r. skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2010 r. uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej uchwały z dnia 30 kwietnia 2009 r. wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej w S. przy al. N. nr 13-16 i ul. T. nr 28 i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie ? po rozpoznaniu sprawy z powództwa Wandy P. przeciwko wspólnocie mieszkaniowej nieruchomości przy al. N. nr 13-16 i ul. T. nr 28 w S. ? wyrokiem z dnia 27 października 2009 r. uchylił uchwały podjęte przez pozwaną w dniu 30 kwietnia 2009 r. Sąd Okręgowy ustalił, że w 2008 r. pozwana wygospodarowała nadwyżkę w kwocie 119 204,97 zł, w tym z tytułu przychodów z nieruchomości wspólnej w stosunku do wydatków związanych z jej utrzymaniem ? 117 760, 55 zł, oraz z tytułu

zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w stosunku do rzeczywistej wysokości tych kosztów ? 1444,42 zł. W tym samym okresie przychody funduszu remontowego wyniosły kwotę 316 592,43 zł, a koszty realizacji przedsięwzięcia remontowomodernizacyjnego ? kwotę 897 123,06 zł. Powstałą różnicę pozwana pokryła kredytem tylko do kwoty 498 683 zł, w związku z czym saldo funduszu remontowego zostało zamknięte wartością ujemną w kwocie 81 847,63 zł. W dniu 30 kwietnia 2009 r. odbyło się zebranie członków pozwanej wspólnoty, na którym podjęto m.in. uchwałę w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok

2008. Wspólnota postanowiła rozliczyć wynik finansowy za 2008 r. w ten sposób, że ?nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2008 w kwocie 119 204,97 zł przeksięgować na fundusz remontowy?. Spór między stronami dotyczył dopuszczalności przeznaczenia wygospodarowanych nadwyżek na fundusz remontowy wspólnoty. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm. ? dalej: "u.w.l."), pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. W świetle tego przepisu ? stwierdził Sąd Okręgowy ? pożytki z nieruchomości wspólnej powinny być przekazane członkom pozwanej wspólnoty mieszkaniowej, stosownie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej, jednak tylko w takim zakresie, w jakim przekraczają wydatki związane z jej utrzymaniem. Ze względu na to, że po przeprowadzeniu prac remontowych saldo funduszu remontowego zostało zamknięte wartością ujemną w kwocie 81 847,63 zł, członkowie pozwanej wspólnoty nie mogą żądać rozdzielenia między nich całości przychodów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.w.l., właściciel jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na koszty te ? jak stanowi art. 14 u.w.l. ? składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na

utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.w.l., na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia

10. każdego miesiąca. Bezspornie w 2008 r. pozwana wygospodarowała nadwyżkę zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nad poniesionymi kosztami w kwocie 1444,42 zł. Kwota ta ? podkreślił Sąd Okręgowy ? stanowi własność poszczególnych członków pozwanej wspólnoty i powinna być im zwrócona.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Cywilna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2011/9/97 ( sygn. akt III CZP 115/10)21.1.2011

  Uchwała z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 115/10Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "G." S.A. w W. przeciwko Wojciechowi W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 21 stycznia 2011 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2011/9/98 ( sygn. akt III CZP 118/10)21.1.2011

  Uchwała z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 118/10Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Pawła N., Małgorzaty N. przy uczestnictwie Józefa G., Emilii W., Janiny G. (...) o zniesienie współwłasności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 21 stycznia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2011/9/99 ( sygn. akt III CZP 124/10)21.1.2011

  Uchwała z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 124/10Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "P.S.E.O." S.A. w K.-J. przy uczestnictwie "M.S.", sp. z o.o. w B.-B. o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 21 stycznia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2011/10/107 ( sygn. akt III CZP 125/10)21.1.2011

  Uchwała z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 125/10Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Stowarzyszenia "T.L." w P. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "J." w J. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolony, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2011/10/113 ( sygn. akt V CSK 173/10)19.1.2011

  Wyrok z dnia 19 stycznia 2011 r., V CSK 173/10Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zawarta z osobą niemającą uprawnień do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami jest nieważna.Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SA Maria Szulc Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Józefa K. przeciwko Kazimierzowi P. (...)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.