Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

3.3.2004

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/6/95 ( sygn. akt III CZP 2/4)

Strona 1 z 3
Uchwała z dnia 3 marca 2004 r., III CZP 2/04

Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sędzia SA Barbara Kurzeja Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "Bundesknappschaft" w B. przeciwko G. Polska Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. w W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 3 marca 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra Wiśniewskiego, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 września 2003 r.: ?Czy zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych, na którą z mocy przepisów jej prawa krajowego przeszły roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia jest uprawniona do dochodzenia od ubezpieczyciela ubezpieczającego odpowiedzialność cywilną sprawcy szkody zwrotu takich kosztów w sytuacji gdy poszkodowany, który doznał szkody w Polsce został poddany leczeniu poza granicami Polski, na koszt tej instytucji " podjął uchwałę:


Zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych, na którą ? z mocy przepisów jej prawa krajowego ? przeszły roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia, nie jest uprawniona, według prawa polskiego, do dochodzenia od ubezpieczyciela, który ubezpieczył odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego ? sprawcy szkody, zwrotu takich kosztów, gdy poszkodowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu na terenie Polski.

Uzasadnienie Przebywający w Polsce Kazimierz S., obywatel Polski i Niemiec, mieszkający na stale w Niemczech, kierując samochodem w dniu 1 czerwca 1997 r. uczestniczył w

wypadku drogowym, którego sprawcą był kierowca innego samochodu, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w G. Polska ? Towarzystwie Ubezpieczeń, S.A. w W. Leczenie obrażeń ciała doznanych w wypadku Kazimierz S. podjął w miejscu zamieszkania. Koszty leczenia w wysokości 28 022,64 marek niemieckich zostały pokryte przez stronę powodową ? Federalny Cechowy Związek Górników w B. (Bundesknappschaft), mający status ubezpieczyciela z zakresu ubezpieczeń społecznych. Powołując się na § 116 ust. 1 niemieckiego kodeksu socjalnego, który stanowi, że roszczenie o zwrot kosztów leczenia przechodzi na ubezpieczyciela w takim zakresie, w jakim ubezpieczyciel w związku ze szkodą zobowiązany był do świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego, służących do naprawienia szkody, strona powodowa wystąpiła o zwrot poniesionych kosztów leczenia przeciwko ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wyrokiem z dnia 26 września 2002 r. Sąd Okręgowy powództwo oddalił, powołując się na art. 31 § 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. ? Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm. ? dalej: "p.p.m."), gdyż przyjął, że zdarzeniem, które zrodziło zobowiązanie, był wypadek drogowy zaistniały na terenie Polski. Z tego względu w sprawie ma zastosowanie prawo polskie, przyznające roszczenie o zwrot kosztów leczenia przyznaje wyłącznie poszkodowanemu (art. 444 k.c.). Sąd odwołał się także do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1982 r., III CZP 61/80 (OSNCP 1982, nr 11-12, poz. 161). Rozpoznając apelację strony powodowej Sąd Apelacyjny przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości sformułowane na wstępie uchwały. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Przedstawione zagadnienie prawne sprowadza się do pytania dotyczącego aktualności uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1982 r., III CZP 61/80, stwierdzającej, że zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych, na którą z mocy przepisów jej prawa krajowego przechodzą roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia, nie jest uprawniona do dochodzenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę, według prawa polskiego zwrotu takich kosztów w sytuacji, gdy leczeniu na koszt tej instytucji został poddany poszkodowany, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu w Polsce.

W uzasadnieniu uchwały podniesiono, że zgodnie z art. 31 § 1 p.p.m. zobowiązanie niewynikające z czynności prawnej podlega prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania. Rozważając problem statusu deliktowego od strony przedmiotowej na gruncie art. 31 § 1 p.p.m. Sąd Najwyższy wskazał, że obejmuje on również ocenę kwestii dopuszczalności przenoszalności lub przejęcia na inne osoby fizyczne lub prawne roszczeń poszkodowanego z tytułu szkody na osobie wyrządzonej czynem niedozwolonym. Sama zatem okoliczność leczenia i wyłożenia kosztów nie może być oderwana od zdarzenia będącego źródłem zobowiązania, którym jest delikt zaistniały w Polsce, a nie fakt poniesienia kosztów leczenia. Analizując problem zakresu statusu deliktowego na gruncie art. 31 § 1 p.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Cywilna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/3/51 ( sygn. akt V CK 293/3)27.2.2004

  Wyrok z dnia 27 lutego 2004 r., V CK 293/031. Cena w zakresie obejmującym bezpodstawnie ustalony podatek VAT jest świadczeniem nienależnym. 2. Przedmiotem odnowienia może być także zobowiązanie do zwrotu nienależnego świadczenia. 3. Dopuszczalne jest zawarcie umowy odnowienia pod warunkiem.Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sędzia SN (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/3/50 ( sygn. akt V CK 272/3)27.2.2004

  Wyrok z dnia 27 lutego 2004 r., V CK 272/03W razie odpłatnego rozporządzenia korzyścią uzyskaną przez osobę trzecią, o której mowa w art. 527 i nast. k.c., przy ocenie zakresu jej zobowiązania wynikającego z art. 531 § 2 k.c. ma zastosowanie art. 409 k.c.Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/3/49 ( sygn. akt V CK 220/3)26.2.2004

  Wyrok z dnia 26 lutego 2004 r., V CK 220/03Wierzyciel, który wyegzekwował świadczenie na podstawie nieprawomocnego, ale wykonalnego orzeczenia sądu drugiej instancji, powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu tego świadczenia.Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/5/81 ( sygn. akt III CZP 120/3)24.2.2004

  Uchwała z dnia 24 lutego 2004 r., III CZP 120/03Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sędzia SN Mirosława Wysocka Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Agnieszki T. i Józefa N. przeciwko Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A. w T. o naprawienie szkody górniczej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/5/80 ( sygn. akt III CZP 119/3)24.2.2004

  Uchwała z dnia 24 lutego 2004 r., III CZP 119/03Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sędzia SN Mirosława Wysocka (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Mieczysławy K. na czynności komornika rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu w sprawie egzekucyjnej II Kmp (...) co do ukarania grzywną, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej (...)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane