Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

13.2.2004

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/3/45 ( sygn. akt IV CK 24/3)

Strona 1 z 3
Wyrok z dnia 13 lutego 2004 r., IV CK 24/03

Dopuszczenie przez sąd dowodu z urzędu nie może być uznane za działanie naruszające zasady bezstronności sądu i równości stron.

Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Giseli M. przeciwko "U." Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. w Ł., poprzednio Zakładowi Ubezpieczeń i Reasekuracji "P." S.A. w Ł., o odszkodowanie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2004 r. kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 10 października 2002 r. oddalił kasację i zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 1200 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sławnie, uwzględniając powództwo Giseli M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń i Reasekuracji ?P.? S.A. (po zmianie firmy przedsiębiorstwa obecnie "U." ? Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ) z siedzibą w Ł., zasądził na rzecz powódki kwotę 11 770,07 zł z ustawowymi odsetkami. Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. W dniu 5 września 1999 r. doszło do kolizji między samochodami opel kadett, kierowanym przez powódkę, i mercedes vito, kierowanym przez Jolantę Ł. Odpowiedzialna za wypadek Jolanta Ł. była ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności cywilnej w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. W następnym dniu powódka oddała uszkodzony samochód do naprawy w warsztacie prowadzonym przez Jacka S. i dokonała na jego rzecz cesji odszkodowania należnego jej od ubezpieczyciela do wysokości wynagrodzenia za naprawę. Pozwany przekazał Jackowi S. z tego tytułu kwotę 10 249,99 zł. Po powrocie do miejsca zamieszkania


w Niemczech powódka uzyskała opinię rzeczoznawcy, który stwierdził, że przywrócenie samochodu do stanu technicznego sprzed wypadku wymaga dodatkowej naprawy oraz że wykonana już naprawa nie była przeprowadzona w sposób należyty. Wartość samochodu po naprawie ocenił na 2000 marek niemieckich, a koszt naprawy na 4000 marek. Wartość samochodu po naprawie obniżyła się według jego opinii z 6000 marek, przed wypadkiem, do 2000 marek. Na tej podstawie uznał Sąd Rejonowy, że żądanie powódki zasądzenia odszkodowania w kwocie rekompensującej różnicę wartości wynoszącej 8822,80 zł, której wysokość potwierdzona została w toku procesu przez biegłego sądowego, jest zasadne. Równocześnie stwierdził, że wykonana przez warsztat naprawa nie objęła wszystkich prac niezbędnych, w związku z jego uszkodzeniem w wypadku, a te które zostały wykonane, nie doprowadziły pojazdu do stanu sprzed wypadku. W zasądzonej na rzecz powódki kwocie mieszczą się ponadto koszty pełnomocnika w postępowaniu pozasądowym, koszty sporządzenia kosztorysu przez niemieckiego rzeczoznawcę i skapitalizowane odsetki. Na skutek apelacji pozwanego Sąd Okręgowy w Koszalinie, wyrokiem z dnia 10 października 2002 r., zmienił wyrok Sądu Rejonowego i oddalił powództwo, ustalając, że wyboru zakładu naprawczego z listy zakładów współpracujących z ubezpieczycielem dokonała powódka, ona też zleciła naprawę samochodu po wypadku Jackowi S. i wyraziła zgodę na bezpośrednie rozliczenie naprawy między wykonawcą a ubezpieczycielem. Powódka nie była związana wskazaniem ubezpieczyciela co do wyboru warsztatu naprawczego. O zakresie naprawy decydował ubezpieczyciel przez sporządzenie protokołu uszkodzeń. Jacek S. był związany z pozwanym porozumieniem dotyczącym napraw powypadkowych, objętych ochroną ubezpieczeniową pozwanego. Na jego podstawie zakład ubezpieczeń zobowiązał się, za zgodą lub na wniosek posiadacza pojazdu, kierować do tego warsztatu pojazdy mechaniczne objęte ochroną celem dokonania kompleksowej powypadkowej naprawy. Podstawą naprawy była każdorazowo umowa zawarta bezpośrednio między posiadaczem pojazdu a warsztatem naprawczym. Przed odbiorem samochodu z warsztatu powódka dokonała jego oględzin, zgłosiła określone usterki, które zostały usunięte. Dokonując jego odbioru stwierdziła, że naprawa została wykonana prawidłowo i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jakości wykonanych usług.

Na podstawie przeprowadzonego z urzędu w postępowaniu apelacyjnym dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki samochodowej Mieczysława Ś. Sąd Okręgowy ustalił, że naprawa samochodu powódki w warsztacie Jacka S. została wykonana zgodnie z zakresem opisanym przez pozwanego, a usterki w stanie technicznym samochodu, opisane w opinii niemieckiego rzeczoznawcy, związane są z niewłaściwą jakością naprawy. Zgodnie z tą opinia przyjął też, że kwalifikacja przez ubezpieczyciela części do naprawy lub wymiany była prawidłowa i nie miała negatywnego wpływu na jakość naprawy. Nie podzielił zarazem stwierdzenia biegłego Bronisława D., zawartego w jego opinii sporządzonej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, że być może nie wszystkie uszkodzenia zostały zakwalifikowane do naprawy.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Cywilna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/5/76 ( sygn. akt III CZP 103/3)11.2.2004

  Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa ProjektowoWykonawczego "B.-P. Z.N.", spółki jawnej w K. przeciwko Miastu K. o ustalenie, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 16 stycznia 2004 r., przy (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/3/44 ( sygn. akt IV CK 12/3)10.2.2004

  Wyrok z dnia 10 lutego 2004 r., IV CK 12/03Wierzytelność pieniężna, stanowiąca składnik majątku wspólnego po rozwiązaniu spółki cywilnej, może być dochodzona przez byłego wspólnika w części odpowiadającej jego udziałowi w tym majątku, bez względu na stanowisko pozostałych wspólników.Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/5/75 ( sygn. akt III CZP 113/3)5.2.2004

  Uchwała z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 113/03Sędzia SN Tadeusz Domińczyk (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Jacka L. przy uczestnictwie Anny L. o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 5 lutego (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/4/62 ( sygn. akt III CZP 111/3)5.2.2004

  Uchwała z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 111/03Sędzia SN Tadeusz Domińczyk (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku R. Agencji Rozwoju, sp. z o.o. w likwidacji w R. o ogłoszenie upadłości, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 5 lutego 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2004/6/88 ( sygn. akt III CZP 96/3)5.2.2004

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 96/03Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Marian Kocon Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Mirosława Wysocka Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny A. i Janusza A. przeciwko "Z." S.A. w W. o zapłatę, po (...)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.