Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

13.1.2004

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/2/34 ( sygn. akt V CK 97/3)

Strona 1 z 2
Wyrok z dnia 13 stycznia 2004 r., V CK 97/03

Niedopuszczalna jest zmiana podmiotowa umowy zawartej w następstwie przetargu, umożliwiająca przejęcie zamówienia publicznego.

Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "I.W.", spółki o.o. w W. przeciwko Gminie W. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 stycznia 2004 r. kasacji strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r. oddalił kasację i zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 14 maja 2002 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził od pozwanej Gminy W. na rzecz strony powodowej "I.W.", spółki z o.o. w W. kwotę 798 230,13 zł z odsetkami. Ustalił, że ? w wykonaniu uchwały Zarządu Miasta W. z dnia 19 września 1997 r. ? przeprowadzony został przetarg na udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego kompleksowej obsługi miejsc parkingowych na terenie W. Przetarg ten wygrała spółka z o.o. "I." w K., w następstwie czego została zawarta między zamawiającym a wykonawcą w dniu 1 czerwca 1999 r. umowa na kompleksową obsługę miejsc wyznaczonych do parkowania na terenie W. W umowie m.in. ustalono (§ 1 ust. 2 lit. b), że ?wykonawca ma prawo cesji umowy na "I.W.", spółki z o.o., po jej zarejestrowaniu, zgodnie z punktem A.03.3. oferty ostatecznej wykonawcy?. Spółka z o.o. "I.W." została wpisana do rejestru w dniu 10 kwietnia 2000 r., o czym wykonawca zawiadomił zamawiającego. Następnie, umową z dnia 30 maja 2000 r., wykonawca przeniósł w całości na rzecz "I.W." prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 1 czerwca 1999 r., a


przejmujący przyjął te prawa i obowiązki bez ograniczeń. W okresie od maja 2000 r. do stycznia 2001 r. wyłącznie powódka dokonywała ze stroną pozwana rozliczeń związanych z obsługą miejsc parkingowych. W dniu 31 stycznia 2000 r. gmina wypowiedziała wykonawcy ("I." w K.) umowę z dnia 1 czerwca 1999 r., ze skutkiem na koniec przewidzianego w umowie rocznego okresu wypowiedzenia. Sąd Okręgowy uznał, że zostały spełnione przesłanki do wywołania zmian po stronie wierzyciela i dłużnika umowy wzajemnej w postaci przejścia praw i obowiązków wykonawcy na rzecz powódki, doszło bowiem do jednoczesnej zmiany wierzyciela wskutek przelewu (art. 509 k.c.) oraz do zmiany dłużnika w następstwie przejęcia długu (art. 519 § 1 i § 2 pkt 2 k.c.). Tego rodzaju zmiana podmiotowa umowy nie kolidowała ? w ocenie Sądu ? z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm. ? dalej: "u.z.p."), gdyż nie ma w niej takiego zakazu, a ponadto nie doszło do zmiany warunków umowy, tylko do dopełnienia uzgodnień stron przyjętych w ofercie oraz potwierdzonych w § 1 ust. 2 lit. b umowy z dnia 1 czerwca 1999 r. Sąd uznał również za udowodnione roszczenie odszkodowawcze powódki z racji ograniczenia jej dochodów w następstwie nieprzekazania przez pozwaną wszystkich miejsc parkingowych i późniejszego ograniczenia tych miejsc oraz uniemożliwienia sprzedaży abonamentów. W wyniku apelacji pozwanej, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo, dokonując odmiennej oceny prawnej ustaleń faktycznych. Przyjął, że przedmiotem i celem umowy z dnia 30 maja 2000 r. nie jest przelew wierzytelności i przejęcie długu, lecz sukcesja praw wynikających z umowy z dnia 1 czerwca 1999 r., jest to więc umowa o sukcesję szczególną. Tego rodzaju umowa jest nieważna, gdyż koliduje z treścią art. 12a u.z.p., zamówienie publiczne może być bowiem udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy wybranemu na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, podlegającemu weryfikacji przetargowej. Z tych samych przyczyn nieważne są postanowienia zamieszczone w § 1 ust. 2 lit. b umowy z dnia 1 czerwca 1999 r. W kasacji powódka wniosła o zmianę wyroku Sądu drugiej instancji i oddalenie apelacji. Powołała się na naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 509 § 1 w związku z art. 56 i 65 § 2 k.c. przez przyjęcie, że celem umowy z dnia 30 maja 2000 r. nie był przelew praw, w tym wierzytelności, wynikających z umowy z dnia 1 czerwca 1999 r. oraz art. 12a u.z.p.

w związku z art. 58 § 1 k.c. przez uznanie umowy z dnia 30 maja 2000 r. za nieważną w całości, jako zmierzającą do obejścia prawa, także w części dotyczącej nabycie przez powódkę wierzytelności z umowy z dnia 1 czerwca 1999 r. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Kodeks cywilny nie normuje problemu wstąpienia w pozycję strony umowy wzajemnej, jednakże judykatura oraz doktryna dopuszcza taką możliwość przy spełnieniu określonych wymagań, a mianowicie łącznego przeniesienia składających się na tę pozycję obowiązków (przejęcia długu) i uprawnień (przelewu wierzytelności), chyba że zmiana strony sprzeciwia się ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (por.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Cywilna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/2/33 ( sygn. akt I CK 39/3)8.1.2004

  Postanowienie z dnia 8 stycznia 2004 r., I CK 39/03Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SA Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Roberta (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/2/29 ( sygn. akt III CZP 100/3)7.1.2004

  Uchwała z dnia 7 stycznia 2004 r., III CZP 100/03Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) Sędzia SN Stanisław Dąbrowski Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta Ł. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 2 przy ul. S. w Ł. o uchylenie uchwały, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 7 stycznia 2004 (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/2/28 ( sygn. akt III CZP 99/3)7.1.2004

  Uchwała z dnia 7 stycznia 2004 r. III CZP 99/03Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Gminy K. przy uczestnictwie Jana D., Genowefy K., Jadwigi Z., Artura Z. i Sebastiana Z. o odłączenie części nieruchomości, urządzenie dla niej nowej księgi i wpis prawa, po rozstrzygnięciu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/2/27 ( sygn. akt III CZP 98/3)7.1.2004

  Uchwała z dnia 7 stycznia 2004 r., III CZP 98/03Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Stanisław Dąbrowski Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki, S.A. z siedzibą w W., I Oddział w Z. przy uczestnictwie Henryka C., Magdaleny C. i Sylwestra C. o nadanie klauzuli wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/2/26 ( sygn. akt III CZP 97/3)19.12.2003

  Uchwała z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 97/03Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sędzia SN Kazimierz Zawada Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Bogusława G. przeciwko Gminie J.Ś. o zwolnienie z obowiązku nałożonego decyzją administracyjną, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 19 grudnia 2003 r., przy udziale (...)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.