Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

19.1.2005

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2005/9/135 ( sygn. akt III SPP 115/4)

Strona 1 z 6
Uchwała z dnia 19 stycznia 2005 r. III SPP 115/04 Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Zbigniew Myszka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2005 r. sprawy ze skargi Skarbu Państwa - Nadleśnictwa P. z udziałem Prezesa Sądu Okręgowego w P. skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2004 r. [...] ?Czy przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) znajdują zastosowanie do stanów faktycznych mających miejsce przed dniem jej wejścia w życie " p o d j ą ł uchwałę: Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) stosuje się do przewlekłości postepowania egzekucyjnego istniejącej w dniu wejścia w życie tej ustawy. Uzasadnienie Zagadnienie prawne ujawniło się w następującym stanie sprawy. W dniu 30 września 2004 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynęła skarga wierzyciela Skarbu Państwa-Nadleśnictwa P. złożona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843, powoływanej dalej jako ustawa z 17 czerwca 2004 r. lub ustawa), w której skarżący


2 wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego w sprawie [...], prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w S. przeciwko dłużnikom Januszowi i Barbarze D., i przyznanie kwoty 1000 zł na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy. W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że złożony przezeń w dniu 11 listopada 2003 r. wniosek dotyczył wydania samochodu. Komornik skierował wezwanie do dobrowolnego wydania przedmiotu świadczenia w dniu 23 stycznia 2004 r., a pierwszy termin czynności egzekucyjnej wyznaczył na 9 lutego 2004 r. W tym dniu komornik ograniczył się jedynie do sporządzenia notatki z uwagi na niestawiennictwo dłużników, a następnie wyznaczył drugi termin na dokonanie czynności egzekucyjnej na dzień 25 marca 2004 r. Czynność ta ponownie okazała się bezskuteczna z uwagi na nieobecność dłużników, oraz dlatego, że nie było przedmiotu egzekucji. Pismem z dnia 13 kwietnia 2004 r. skarżący domagał się podjęcia przez komornika skutecznych działań mających na celu realizację tytułu wykonawczego. W odpowiedzi komornik wyznaczył dnia 25 czerwca 2004 r. kolejny termin czynności na dzień 13 lipca 2004 r., tyle że egzekucja okazała się po raz koleiny bezskuteczna z przyczyn poprzednio wskazanych. W tej sytuacji skarżący złożył do Prokuratury Rejonowej w S. zawiadomienie o popełnieniu przez dłużników przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. Następnie w dniu 6 września 2004 r. skarżący powziął wiadomość, że będący przedmiotem postępowania egzekucyjnego samochód został dłużnikom zabrany przez nieznanych osobników w dniu 17 sierpnia 2004 r.. W skardze skarżący utrzymywał, że organ egzekucyjny miał świadomość ?niewiarygodnej postawy dłużników?, przeciwko którym już wcześniej prowadził kilka postępowań egzekucyjnych. Pismem z dnia 10 listopada 2004 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w S. - Rewir [...] zgłosił swoje przystąpienie do sprawy, w którym ustosunkował się do złożonej skargi. Przyznał on, że wniosek egzekucyjny był wysłany do niego w dniu 11 listopada 2003 r., zaznaczając, że wniosek nie obejmował wydania samochodu, ale także egzekucji z innego majątku ruchomego i konta bankowego. Następnie komornik wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu, co nastąpiło w dniu 18 listopada 2003 r. W dniu 21 stycznia 2004 r. komornik wezwał dłużników do dobrowolnego spełnienia świadczenia do dnia 5 lutego 2004 r., wyznaczając równocześnie na dzień 9 lutego 2003 r. termin przymusowego odebrania samochodu. Po stwierdzeniu bezskuteczności tych czynności, komornik wyznaczył dłużnikom nowy termin odebrania samochodu na dzień 25 marca 2004 r. W tamtym okresie dłużnik stawił się w

3 siedzibie wierzyciela, zobowiązując się do uregulowania długu. Kolejne czynności komornika wyznaczone na 25 marca i 13 lipca 2003 r. również okazały się bezskuteczne. W tej sytuacji komornik pismem z dnia 21 lipca 2004 r. zwrócił się do Komendy Policji w R. o odebranie dłużnikowi samochodu i przekazanie go wierzycielowi. W odpowiedzi uzyskał w dniu 1 września 2004 r. informację, że według oświadczenia dłużnika nie posiada on już samochodu, który został mu odebrany przez nieznanych sprawców. Sąd Okręgowy uznał, że wszystkie zarzucane przez skarżącego zachowania komornika miały miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy z 17 czerwca 2004 r.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.