Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

6.12.1995

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1996/1/11 ( sygn. akt III SW 44/95)

Strona 1 z 3
Postanowienie z dnia 6 grudnia 1995 r. SW 44/95 Przewodniczący SSN: Walery Masewicz, Sędziowie SN: Jerzy Kuźniar, Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca), Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 1995 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z protestu Michała C. , Małgorzaty M., Barbary P. i innych osób w sprawach [...] - przeciwko wyborowi Prezydenta z powodu podania nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu kandydata na Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dotyczących wykształcenia i stanu majątkowego p o s t a n o w i ł: uznać, że w wymienionych wyżej sprawach nastąpiło naruszenie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 ze zm.), polegające na podaniu przez Ogólnopolski Komitet Wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego w zgłoszeniu jego kandydatury nieprawdziwych danych dotyczących wykształcenia kandydata, lecz stwierdzić, że powyższe naruszenie nie mogło wywrzeć wpływu na wynik wyborów. Uzasadnienie We wszystkich połączonych do wspólnego rozpoznania sprawach składający protesty wnieśli o unieważnienie wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego na Prezydenta, powołując się na to, że albo on sam albo jego Komitet Wyborczy podali nieprawdziwe informacje dotyczące jego wykształcenia, które to informacje wywarły wpływ na wynik wyborów. Niektóre osoby składające protesty podniosły, że wpływ na wynik wyborów nieprawdziwej informacji o posiadaniu przez wymienionego kandydata wyższego wykształcenia wynika z faktu rozpowszechnienia tej informacji przez obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, a więc miarodajny organ państwowy, a jeszcze inne osoby twierdziły, że gdyby znały prawdę o wykształceniu Aleksandra Kwaśniewskiego, nie oddałyby na niego głosu. Oprócz wymienionego zarzutu dotyczącego wykształcenia, w protestach będących przedmiotem rozpoznania wystąpił drugi zarzut - podania przez kandydata na Prezydenta nieprawdziwej informacji co do jego stanu majątkowego. Chodziło tu o deklarację majątkową złożoną przez powyższego kandydata Marszałkowi Sejmu. Państwowa Komisja Wyborcza, będąca uczestnikiem postępowania, w piśmie z dnia 23 listopada 1995 r. złożonym w sprawie III SW 43/95 wyraziła pogląd, że miała obowiązek zarejestrowania kandydata, jeżeli jego zgłoszenie zostało dokonane zgodnie z art. 41 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 ze zm.). Nie miała natomiast prawa sprawdzania prawdziwości informacji podanych w zgłoszeniu, gdyż gdyby przyjąć istnienie takiego obowiązku, musiałby on wynikać z ustawy, a ponadto dla weryfikacji danych o kandydacie musiałby być przewidziany określony tryb postępowania. Państwowa Komisja Wyborcza powołała się także na


uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1995 r., sygn. akt W.7/95, w której wyrażone zostało stanowisko, że w ramach art. 42 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy Państwowa Komisja Wyborcza jest zobowiązana do badania, czy zgłoszenie kandydata na Prezydenta dotyczy osoby spełniającej warunki określone w art. 29 ust. 5 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426), czyli wiek, obywatelstwo i bierne prawo wyborcze. Dlatego gdy chodzi o informacje wymienione w art. 41 ust. 1 ustawy Państwowa Komisja Wyborcza miała prawo i obowiązek sprawdzić jedynie to, czy informacje wymagane tym przepisem zostały zawarte w zgłoszeniu. Do wymienionego pisma Państwowej Komisji Wyborczej zostało dołączone pisemne wyjaśnienie Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 24 listopada 1995 r., z którego wynika, że Komitet ten podając w zgłoszeniu kandydata informację, że posiada on wykształcenie wyższe działał w dobrej wierze i w przekonaniu, że kandydat ukończył naukę na ekonomicznym kierunku studiów. Przekonanie to jest tym bardziej usprawiedliwione, że pojęcie "ukończenie studiów wyższych"nie było w przeszłości utożsamiane z uzyskaniem dyplomu. Sąd Najwyższy rozpoznając protesty wyborcze wskazane w komparycji postanowienia, przeprowadził dowód z omówionych wyżej pism Państwowej Komisji Wyborczej i Ogólnopolskiego Sztabu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego, a także z dokumentów dotyczących jego studiów, przekazanych przez Uniwersytet Gdański oraz wyników: a) badań Ośrodka Opinii Publicznej na przełomie czerwca i lipca 1995 r., b) badań Demoskopu przeprowadzonych w dniach 11-17 lipca 1995 r., c) badań Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonych w dniach 12-17 października 1995 r., d) badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych w dniach 16-17 listopada 1995 r. Ponadto Sąd Najwyższy przeprowadził dowód z opinii prof. Antoniego Sułka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 1995 r.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.