Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

18.7.2007

Wyrok Trybunału sygn. C-382/05 - Komisja przeciwko Włochom

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 lipca 2007 r.

Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rebublice Włoskiej.

Uchybienie zobowiązaniom - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa 92/50/EWG - Umowy w zakresie przetwarzania odpadów miejskich - Kwalifikacja - Zamówienie publiczne - Koncesja na świadczenie usług - Sposoby dokonywania ogłoszeń.

Sprawa C-382/05.

Strona 3 z 8

6        Załącznik I A do dyrektywy 92/50 zatytułowany „Usługi w rozumieniu art. 8” zawiera między innymi kategorię 16 zatytułowaną „Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości, usługi sanitarne i podobne”, której nadano numer referencyjny CPC 94.

7        Załącznik III do wspomnianej dyrektywy zawiera między innymi wzory „wstępnych ogłoszeń informacyjnych” i „ogłoszeń o zamówieniu”.


 Uregulowania krajowe

8        Artykuł 4 zarządzenia nr 2983 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. (GURI nr 132 z dnia 8 czerwca 1999 r.) w brzmieniu zmienionym zarządzeniem nr 3190 z dnia 22 marca 2002 r. (zwanego dalej „zarządzeniem nr 2983/99”) stanowi:

„Pełnomocnik, prezydent regionu Sycylia, po wysłuchaniu ministra ds. ochrony środowiska i terytorium, zawiera na okres nie dłuższy niż dwadzieścia lat umowy w zakresie wykorzystania części odpadów miejskich pozostałych po zbiórce selektywnej, powstałych w gminach regionu Sycylia […]. W tym celu pełnomocnik, prezydent regionu Sycylia, wyznacza przedsiębiorstwa przemysłowe na podstawie jawnych procedur publicznych, w drodze odstępstwa od wspólnotowych procedur przetargowych […]”.

9        Sformułowanie „w drodze odstępstwa od wspólnotowych procedur przetargowych” zawarte w tym przepisie zostało wykreślone zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 3334 z dnia 23 stycznia 2004 r. (GURI nr 26 z dnia 2 lutego 2004 r.).

 Okoliczności poprzedzające powstanie sporu i postępowanie poprzedzające wniesienie skargi

10      Zarządzeniem nr 670 z dnia 5 sierpnia 2002 r. prezydent regionu Sycylia, działając w charakterze Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia (pełnomocnik ds. działań nadzwyczajnych dotyczących odpadów i ochrony wody na Sycylii, zwany dalej „pełnomocnikiem”) zatwierdził na podstawie art. 4 zarządzenia nr 2983/99 dokument zatytułowany „Publiczne ogłoszenie dotyczące zawarcia umów w zakresie wykorzystania części odpadów miejskich pozostałych po zbiórce selektywnej, powstałych w regionie Sycylia” (zwany dalej „spornym ogłoszeniem”). Sporne ogłoszenie zawiera trzy załączniki. Załącznik A zawiera „wytyczne dotyczące wykorzystania części odpadów miejskich pozostałych po zbiórce selektywnej, powstałych w gminach regionu Sycylia”. Załącznik B jest zatytułowany „Podsumowanie planu finansowego”, a załącznik C zawiera umowę wzorcową zawieraną z wybranymi przedsiębiorcami (zwaną dalej „umową wzorcową”).

11      W dniu 7 sierpnia 2002 r. ogłoszenie w sprawie wspomnianych umów sporządzone na podstawie wzoru ogłoszenia zatytułowanego „Wstępne ogłoszenie informacyjne”, zawartego w załączniku III do dyrektywy 92/50, zostało przesłane do Urzędu Publikacji. Publikacja ogłoszenia nastąpiła w dniu 16 sierpnia 2002 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Dz.U. S 158, wersja elektroniczna).

12      Natomiast sporne ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 9 sierpnia w Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

13      Po otrzymaniu skargi na przedstawione powyżej postępowanie Komisja skierowała w dniu 15 listopada 2002 r. do władz włoskich wniosek o udzielenie informacji, na który władze te odpowiedziały pismem z dnia 2 maja 2003 r.

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.