Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

13.3.2014

Wyrok Trybunału sygn. C-52/13 - Posteshop

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.

Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint przeciwko Autorit? Garante della Concorrenza e del Mercato i Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Consiglio di Stato - Włochy.

Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2006/114/WE - Pojęcia "reklamy wprowadzającej w błąd" i "reklamy porównawczej" - Przepisy krajowe uznające reklamę wprowadzającą w błąd i niedozwoloną reklamę porównawczą za dwa odrębne czyny niezgodne z prawem.

Sprawa C-52/13.

Strona 1 z 7

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba)

z dnia 13 marca 2014 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2006/114/WE - Pojęcia „reklamy wprowadzającej w błąd” i „reklamy porównawczej” - Przepisy krajowe uznające reklamę wprowadzającą w błąd i niedozwoloną reklamę porównawczą za dwa odrębne czyny niezgodne z prawem


W sprawie C‑52/13

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) postanowieniem z dnia 16 listopada 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 31 stycznia 2013 r., w postępowaniu:

Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint

przeciwko

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

przy udziale:

Cg srl,

Tacoma srl,

TRYBUNAŁ (ósma izba),

w składzie: C.G. Fernlund, prezes izby, A. Ó Caoimh i E. Jarašiūnas (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

-        w imieniu Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint przez A. Vallefuoco oraz V. Vallefuoco, avvocati,

-        w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

-        w imieniu rządu austriackiego przez A. Poscha, działającego w charakterze pełnomocnika,

-        w imieniu Komisji Europejskiej przez C. Zadrę oraz M. van Beeka, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 376, s. 21).

2        Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint (zwaną dalej „Posteshop”) a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (urzędem ochrony konkurencji i rynku, zwanym dalej „Autorità”) i Presidenza del Consiglio dei Ministri (kancelarią prezesa rady ministrów) dotyczącego decyzji stwierdzającej prowadzenie przez Posteshop reklamy wprowadzającej w błąd.

 Ramy prawne

 Prawo Unii

3        Motywy 1, 3, 8 i 16-18 dyrektywy 2006/114 mają następujące brzmienie:

„(1)      Dyrektywa Rady 84/450/EWG z 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd [(Dz.U. L 250, s. 17)] była kilkakrotnie znacząco zmieniana [...]. Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powyższa dyrektywa powinna więc zostać skodyfikowana.

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane