Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

18.3.2014

Wyrok Trybunału sygn. C-628/11 - International Jet Management

Wyrok Trybunału - 18 marca 2014 r.

International Jet Management

Sprawa C-628/11

Strona 3 z 13

7        Artykuł 3 tego rozporządzenia stanowi:

„Państwo członkowskie nie zawiera żadnego nowego porozumienia z państwem trzecim, które ogranicza liczbę wspólnotowych przewoźników lotniczych, którzy, zgodnie z istniejącymi porozumieniami, mogą być wyznaczeni do dostarczania usług między jego terytorium a tym państwem, niezależnie od tego, czy dotyczy to całego rynku transportu lotniczego między dwiema stronami, czy szczególnej pary miast”.


8        Artykuł 5 omawianego rozporządzenia stwierdza, co następuje:

„Jeżeli państwo członkowskie zawiera umowę lub wprowadza zmiany do umowy lub jej załączników, które przewidują ograniczenia w korzystaniu z praw przewozowych lub w liczbie wspólnotowych przewoźników lotniczych, kwalifikujących się, by być wyznaczonymi do korzystania z praw przewozowych, dane państwo członkowskie zapewnia podział praw przewozowych między kwalifikującymi się wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi na podstawie niedyskryminującej i przejrzystej procedury”.

 Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008

9        Motyw 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293, s. 3) stanowi:

„W celu pełnej realizacji wewnętrznego rynku lotniczego należy znieść nadal istniejące ograniczenia stosowane między państwami członkowskimi, takie jak ograniczenia w zakresie dzielenia oznaczeń linii (code‑share) na trasach do państw trzecich lub ustalania taryf na trasach do państw trzecich z międzylądowaniem w innym państwie członkowskim (szósta wolność lotnicza)”.

10      Artykuł 1 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi:

„Niniejsze rozporządzenie reguluje kwestie wydawania koncesji wspólnotowym przewoźnikom lotniczym, prawo wspólnotowych przewoźników lotniczych do wykonywania wewnątrzwspólnotowych przewozów lotniczych oraz ustalanie taryf wewnątrzwspólnotowych przewozów lotniczych”.

11      Artykuł 2 wzmiankowanego rozporządzenia stwierdza, co następuje:

„Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)      »koncesja« oznacza uprawienie przyznawane przedsiębiorstwu przez właściwy organ wydający koncesje i umożliwiające mu wykonywanie przewozów lotniczych na warunkach określonych w koncesji;

[...]

4)      »przewóz lotniczy« oznacza lot albo serię lotów, w których przewozi się pasażerów, ładunki lub pocztę za wynagrodzeniem lub w ramach najmu;

[...]

8)      »certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC)« oznacza certyfikat wydany przedsiębiorstwu, potwierdzający, że przewoźnik ten posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne pozwalające zapewnić bezpieczeństwo operacji określonych w certyfikacie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego lub krajowego;

[...]

10)      »przewoźnik lotniczy« oznacza przedsiębiorstwo posiadające ważną koncesję lub równoważny dokument;

11)      »wspólnotowy przewoźnik lotniczy« oznacza przewoźnika lotniczego z ważną koncesją przyznaną przez właściwy organ wydający koncesje, zgodnie z rozdziałem II;

[...]

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.