Logowanie

Wzory pism - pozostałe

 • Protokoły kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

  W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego m.in.: kontroluje na miejscu ilość i jakość handlową owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub (...)


 • Wzór informacji o radzie pracowników

  Dnia 25 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zobowiązuje ona niektórych większych pracodawców do utworzenia tzw. rad pracowników. Pracodawca w terminie 30 dni od dnia powiadomienia od organizacji związkowych (...)


 • Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo

  Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej może nastąpić z przyczyn służbowych uzasadniających natychmiastowe dokonanie zmiany stanu ewidencyjnego żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (...)


 • Wzorcowy statut uzdrowiska

  Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1399) Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. 2005 r., Nr 56, poz. 396) określił (...) • Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym

  Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, strona postępowania podatkowego może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. O ile stroną postępowania (...)


 • Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej

  Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1399) Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. 2005 r., Nr 56, poz. 396) określił (...)


 • Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - akt notarialny

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może nastąpić bądź poprzez zmianę umowy spółki, bądź na podstawie jej postanowień określających maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje (...)


 • Lista założycieli stowarzyszenia

  Do wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie rejestrowym komitet założycielski powinien dołączyć listę założycieli. Powinna ona zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.


 • Statut stowarzyszenia

  Statut jest podstawowym, ustrojowym dokumentem stowarzyszenia określającym naczelne zasady i reguły jego działania. Określającym kompetencje organów oraz ich wzajemne relacje, sposób reprezentowania stowarzyszenia, zasady pozyskiwania środków finansowych. Do wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia (...)


 • Protokół z zebrania założycieli stowarzyszenia

  Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Decyzje podjęte na zgromadzeniu założycieli powinny znaleźć wyraz w protokole zgromadzenia, który powinien być dołączony do wniosku o zarejestrowanie (...)


 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego

  Kurs zawodowy kończy się egzaminami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania tego kursu. Egzamin taki przeprowadza komisja powołana przez organizatora kształcenia. Osoba, która uzyskała z ww. egzaminów oceny wyższe (...)


 • Zaświadczenie o ukończeniu określonej formy kształcenia

  14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Zgodnie z nim uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe (...)


 • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych

  14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Zgodnie z nim kurs lub praktyka zawodowa może zakończyć (...)


 • Powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych

  Zgodnie z art. 29 ustawy o bezpieczeństwie żywnościowym i żywieniu, w celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiot działający na rynku spożywczym wprowadzający po raz pierwszy do obrotu: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, (...)


 • Karta ewidencji odpadu

  W myśl ustawy z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach, posiadacz odpadów - a więc podmiot faktycznie władający odpadami, jak np. wytwórca odpadów - obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. (...)


 • Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego

  Jednym z zadań organów administracji publicznej jest wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych należących do sfery pożytku publicznego. Zlecenie realizacji takiego zadania odbywa się z reguły po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zorganizowanego przez organ administracji (...)


 • Sprawozdanie realizacji zadania publicznego

  Organizacje pozarządowe realizujące na podstawie zlecenia organu administracji publicznej zadania z zakresu pożytku publicznego, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta powinny sporządzić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie sporządza się na (...)


 • Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

  Podmioty korzystające ze środowiska obowiązane są, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, przedstawić marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska (np. informacje (...)


 • Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym określa: wzór oświadczenia o (...)


 • Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej w wyniku kontroli przewozu drogowego

  Wchodzące w życie 21 lutego 2006 r. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego określa warunki i tryb wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego przez funkcjonariuszy Policji, inspektorów (...)


 • Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego

  Wchodzące w życie 21 lutego 2006 r. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego określa m.in. wzór pokwitowania zapłaty. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono co najmniej (...)


 • Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

  Przedsiębiorca posiadający licencję na krajowy transport drogowy, w razie zaprzestania prowadzenia działalności transportowej, może zrzec się licencji. Jeżeli jednak w stosunku do tego przedsiębiorcy zostało wcześniej wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia licencji, złożenie oświadczenia (...)


 • Protokół z walnego zgromadzenia członków spółdzielni

  Z każdego walnego zgromadzenia członków spółdzielni powinien zostać sporządzony protokół. Powinien on zawierać wzmianki o wszystkich decyzjach, uchwałach podjętych w trakcie zgromadzenia. Podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i inne osoby wskazane w statucie, winien być przechowywany (...)


 • Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

  Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Obowiązek uzyskania takiego zaświadczenia (...)


 • Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni

  Walne zgromadzenie członków spółdzielni powinno odbyć się przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, w celu udzielenia członkom organów absolutorium i podjęciu innych niezbędnych uchwał. Jednak zwołanie walnego zgromadzenia staje się konieczne również (...)


 • Wstępne ogłoszenie informacyjne

  Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu lub uchwaleniu planu finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają takiego planu – raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tzw. wstępne ogłoszenie informacyjne. Dotyczyć ma ono planowanych (...)


 • Wezwanie do poboru

  Od 17 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Rozporządzenie to określa: sposób wzywania do poboru, treść obwieszczenia, wzory wezwań, (...)


 • Lista poborowych

  Dnia 17 stycznia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. W jego załączniku można znaleźć wzór listy poborowych. Listę poborowych podlegających obowiązkowi (...)


 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego

  Podmioty udzielające tzw. zamówień sektorowych mają, podobnie jak w „sektorze klasycznym”, obowiązek przekazywania do publikacji ogłoszeń o wynikach postępowania - o udzieleniu zamówienia publicznego. Obowiązku tego należy dopełnić wypełniając odpowiedni formularz. W związku (...)


 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

  Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. 2005 r., Nr 254, poz. 2133) Minister Finansów określił na nowo taki wzór. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, podmiot dokonujący (...)


 • Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

  Zamówienia sektorowe do nazwa stosowana w odniesieniu zamówień publicznych udzielanych przez przedsiębiorstwa działające w sektorach telekomunikacyjnym, energetycznym, transportowym, wodociągowym i wydobywczym. Ogłoszenie o takim zamówieniu przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (...)


 • Ogłoszenie o wyniku konkursu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro

  Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE do publikacji ogłoszenie o wynikach konkursu na formularzu "FS-13" (obowiązującym od 1 lutego 2006 r). Niezwłocznie po przekazaniu ogłoszenia (...)


 • Ogłoszenie o konkursie o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro

  Jeśli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. W związku ze zmianami, które obowiązują (...)


 • Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

  Od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązuje nowy wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Stanowi on załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak (...)


 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe

  W postępowaniach w sprawach zamówień publicznych, w których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5.000.000 euro dla robót budowlanych, zamawiający przesyła ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odpowiednim formularzu. (...)


 • Ogłoszenie o zamówieniu o wartości przekraczającej górne wartości progowe

  Jeśli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5.000.000 euro dla robót budowlanych, zamawiający przesyła ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Dopiero po tym ogłoszenie przesyła się (...)


 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - formularz ZP-251

  Po przeprowadzonym konkursie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający ma obowiązek zawiadomić o jego wyniku uczestników konkursu, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych. (...)


 • Ogłoszenie o konkursie - formularz ZP-201

  W fazie poprzedzającej przeprowadzanie „konkursu” w sprawie zamówienia publicznego, na zamawiającym ciąży szereg obowiązków publikacyjnych. Zamawiający jest bowiem zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej (...)


 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formularz ZP-250

  Zamawiający ma również obowiązek publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzielonych przez niego zamówieniach publicznych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 60.000 euro. Jeżeli całkowita wartość zamówienia nie przekracza 130.000 euro w przypadku dostaw (...)


 • Ogłoszenie o zamówieniu - formularz ZP-200

  Zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 euro, obowiązany jest przesłać treść ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych w celu opublikowania go w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli całkowita wartość zamówienia nie przekracza (...)


 • Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej na 2006 r.

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. 2005 r., Nr 234, poz. 1996)określa w załączniku wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, jaki będzie obowiązywał (...)


 • Oświadczenie oskarżyciela prywatnego o odstąpieniu od oskarżenia

  Oskarżyciel prywatny - w przeciwieństwie do oskarżyciela publicznego - może w każdym czasie odstąpić od oskarżenia. Jeśli uczyni to przed rozpoczęciem przewodu sądowego, postępowanie zostanie umorzone. Jeśli zdecyduje się na odstąpienie po tym terminie, wtedy do umorzenia postępowania (...)


 • Pokwitowanie

  Dłużnik spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania, stwierdzającego ten fakt. Jeżeli nic innego nie wynika z treści pokwitowania, z pokwitowania sumy dłużnej wynika domniemanie zapłaty należności ubocznych. W przypadku natomiast świadczeń okresowych, z pokwitowania (...)


 • DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

  Ministerstwo Finansów przygotowało na rok 2006 nowe wzory formularzy deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny - dostosowane do nowych zasad zaokrąglania podatku przyjętych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych (...)


 • DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

  Minister Finansów 21 listopada 2005 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1969). Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 będzie obowiązywał w przyszłym roku. Przypomnijmy, (...)


 • Formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych

  Rozporządzenie z 7 września 2005 r. (nr 1564/2005), ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych, zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawiera ich ok. 200. Będą musiały je stosować podmioty działające (...)


 • Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa

  Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jednak nie wszystkie akty podejmowane przez organy administracyjne mogą być zaskarżane w normalnym toku instancji organów (...)


 • Formularz listy kontrolnej do kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

  Na podstawie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem są obowiązane podczas każdej kontroli wypełnić listę kontrolną. Wypełnioną listę kontrolną przekazuje się (...)


 • VAT-10 - Deklaracja przy wewnątrz- wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

  Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT oraz podmioty niebędące podatnikami, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K czy VAT-8 (niezarejstrowani jako podatnicy VAT UE), którzy jednak dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (tj. nabycia ich (...)


 • VAT-9 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT) od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

  Formularz VAT-9 to deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT) od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Do jej przekazania urzędowi skarbowemu - w teminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - zobowiązani są podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania (...)


< >
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.