Logowanie

Wzory pism - pozwy

 • Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o budowę lokalu

  Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o budowę lokalu.


 • Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.Pozew wnosi się do sądu gospodarczego (...)


 • Pozew przeciwko członkowi zarządu w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest osobista (obejmuje cały majątek osobisty członka zarządu), nieograniczona (granicą odpowiedzialności (...)


 • Pozew rozwodowy - podział majątku wspólnego

  W pozwie o rozwód powód może wnosić o podział majątku wspólnego małżonków. Sąd na wniosek jednego z małżonków może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. • Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

  Niniejszy pozew wnoszony jest do sądu w celu ustalenia ojcostwa małoletniego oraz zasądzenia na jego rzecz alimentów. pozew musi spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego. Wnosi sie go do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego bądź uprawnionego (a więc małoletniego, (...)


 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa podlega rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym dla spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi (przepisy art. 453-158 kpc). Uprawnionymi do wniesienia tego pozwu są: mąż matki, matka lub dziecko oraz prokurator. Mąż matki wytaczając powództwo, powinien pozwać (...)


 • Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie i zasądzeniem alimentów na dzieci

  Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.  Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, (...)


 • Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego

  Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;   2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej (...)


 • Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym


 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, przy czym wydanie go nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące (...)


 • Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika

  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika za powierzone mienie w pełnej wysokości. Jeżeli w powierzonym mieniu pracodawca wykaże niedobór, pracownik jest obowiązany do wyrównania pracodawcy tej szkody w pełnej wysokości. W razie braku dobrowolnego (...)


 • Pozew rozwodowy wraz z wnioskiem o rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej i o alimenty na rzecz dzieci

  Pozew o rozwód składany jest w sądzie okręgowym przez jednego z małżonków. Sąd orzeka rozwód w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich (...)


 • Pozew o ochronę dobrego imienia

  Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie (...)


 • Pozew o alimenty na rzecz małoletniego

  W pozwie o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego, uprawniony do świadczenia dochodzi go od osób do tego zobowiązanych. W pierwszej kolejności, obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych należy do rodziców małoletniego. Obowiązek może być także nałożony na dlaszych krewnych (...)


 • Pozew o ochronę osobistych praw autorskich

  Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności (...)


 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

  Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, (...)


 • Pozew o ochronę posiadania

  Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie innej osoby, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść takie naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza (...)


 • Pozew o ustalenie ojcostwa

  Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka (art. 84 § 1 kro). Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art. 84 § 2 k.r.o.). (...)


 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

  Uprawnioną do zaprzeczenia ojcostwa, poza jej mężem, jest także matka dziecka. Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa swego męża przysługuje jej bez żadnych ograniczeń dotyczących wieku. Przez zawarcie małżeństwa małoletnia uzyskuje pełnoletność. Legitymowanymi (...)


< >
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.