Logowanie

Wzory pism - wnioski

 • Wniosek o przysposobienie

  Celem przysposobienia jest powstanie między przysposabiającym a przysposobionym takiego stosunku, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra (art. 114 § 1 kro). Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie (...)


 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

  Zgodnie z przepisem art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga (...)


 • Wniosek o zabezpieczenie spadku

  Wniosek o zabezpieczenie spadku składany jest, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporządzenie. Wykonanie postanowienia zapadłego na skutek rozpoznania wniosku (...)


 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza. Wniosek o sporządzenie (...) • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi

  Zgodnie z przepisem art. 14 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Powinowactwem jest stosunek (...)


 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

  Do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński uprawniona jest wyłącznie osoba, która zamierza udzielić pełnomocnictwa; nie jest natomiast uprawniona do wystąpienia z takim wnioskiem osoba, z którą ma być zawarty związek (...)


 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej niedorozwojem umysłowym

  Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić (...)


 • Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu, którego treść nie została spisana

  W przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo jeśli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnia wolę ustnie w obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może (...)


 • Wniosek małoletniej o udzielenie jej zezwolenia na zawarcie małżeństwa

  Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej (...)


 • Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

  Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności. Celem otwarcia testamentu jest ujawnienie jego treści aby osoby zainteresowane mogły dowiedzieć (...)


 • Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych

  Jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza zachodzi wątpliwość, czy zostały w nim zamieszczone wszystkie przedmioty należące do spadku lub czy zamieszczone w spisie inwentarza długi istnieją, sąd spadku z urzędu lub na wniosek spadkobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciela spadku albo właściwego (...)


 • Wniosek o wydanie opinii (przez inspektora sanitarnego)


 • Wniosek o wydanie opinii (zapewnienie o warunkach obrotu dla środków odurzających)


 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej


 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych


 • Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi


 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej


 • Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 • Wniosek wierzyciela o uchylenie układu


 • Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej


 • Wniosek o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości

  Wniosek o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości może złożyć osoba, której przysługuje prawo własności przedmiotu błędnie włączonego do masy upadłości. Zgodnie z art. 70 Prawa upadłościowego i naprawczego przedmioty te podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Wniosek należy złożyć (...)


 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę


 • Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

  Uprawniony do alimentów we wniosku o egzekucję nie musi wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona, chyba że egzekucja ma być prowadzona z nieruchomości dłużnika alimentacyjnego. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika (...)


 • Wniosek egzekucyjny o wydanie nieruchomości

  Zgodnie z art. 1046 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności (...)


 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości

  Wierzyciel może skierować egzekucję do kilku składników majątku dłużnika – może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Jeśli się do tego nie zastosuje, a egzekucja z (...)


 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu

  Tytułem egzekucyjnym może być akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4-6 i § 3 kodeksu postępowania cywilnego akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny, a po nadaniu mu klauzuli wykonalności – tytuł wykonawczy, jeśli spełnia (...)


 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe po 20 stycznia 2005 r.

  Zgodnie z art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli (...)


 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego

  Strony mogą w umowie - zapisie na sąd polubowny - poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Wyrok llub ugoda zawarta przed sądem polubownym jest tytułem egzekucyjnym. Wyrok sądu polubownego nadający się do egzekucji podlega stwierdzeniu wykonalności poprzez nadanie mu klauzuli wykonalności. (...)


 • Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności

  Wierzyciel, który dysponuje prawomocnym wyrokiem sądu stwierdzającym jego roszczenie wobec dłużnika musi złożyć wniosek o nadanie temu wyrokowi klauzuli wykonalności. Wyrok jest bowiem tytułem egzekucyjnym. Natomiast, aby złożyć skuteczny wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji niezbędny (...)


 • Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

  Zgodnie z art. 794 kodeksu postępowania cywilnego ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W (...)


 • Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości umożliwia zrealizowanie roszczeń pieniężnych stwierdzonych tytułem wykonawczym, najczęściej - wyrokiem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. (...)


 • Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

  Zgodnie z art. 1050 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy (...)


 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności

  W art. 1051 kodeksu postępowania cywilnego uregulowany jest sposób egzekucji świadczenia niepieniężnego polegającego na zaniechaniu określonego działania lub na nieprzeszkadzaniu działaniu wierzyciela. Ten sposób egzekucji dotyczy różnych obowiązków stwierdzonych tytułem egzekucyjnym. (...)


 • Wniosek o wyjawienie majątku

  Zgodnie z art. 913 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania (...)


 • Wniosek o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej

  Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką toczy się w trybie nieprocesowym. Nie jest to postępowanie egzekucyjne. Wniosek jest realizowany w postępowaniu przez sąd, a następnie w razie potrzeby przez kuratora, również przy udziale policji. (...)


 • Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie ugody za bezskuteczną

  Pracownik może wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną, jeżeli uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Zakwestionowana przez pracownika ugoda nie musi naruszać prawa, aby mogła zostać przez sąd uznana za bezskuteczną. (...)


 • Wniosek o podjęcie postępowania przed Komisją pojednawczą

  Komisje pojednawcze mogą być powoływane w zakładach pracy w celu ugodowego załatwiania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek taki przerywa bieg terminów przedawnienia dla odwołania od (...)


 • Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

  Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w danej uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowaniu zdrowia w wymiarze jednorazowo nie przekraczającym 6 miesięcy. (...)


 • Wniosek o urlop wychowawczy na dziecko przewlekle chore

  Pracownik w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które wymaga osobistej opieki ze względu na stan zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności. Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przysługujący pracownikowi (...)


 • Wniosek o urlop wychowawczy

  Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (nie tylko u obecnego pracodawcy, ale łącznie u wszystkich pracodawców) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia (...)


 • Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Na podstawie art. 163 § 3 Kodeksu pracy pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jest to jedyny przypadek, kiedy pracownik może złożyć wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego, (...)


 • Wniosek o zwolnienie z uwagi na opiekę nad dzieckiem

  Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługuje na jego wniosek prawo do zwolnienia od pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia w wymiarze dwóch dni. Dni wolne od pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. Termin wykorzystania musi być ustalony z pracodawcą (...)


 • Udzielenie urlopu bezpłatnego na wniosek

  Pracodawca może udzielić pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego. Niniejszy dokument zawiera oświadczenie pracodawcy udzielające pracownikowi urlopu bezpłatnego. Udzielając urlopu bezpłatnego należy zwrócić uwagę na to, na jaki czas urlop ten jest udzielany. Jeśli urlop udzielony (...)


 • Wniosek o przesunięcie terminiu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika

  Zgodnie z art. 164 § 1 Kodeksu pracy pracownik może wnioskować o przesunięcie mu terminu wyznaczonego urlopu wypoczynkowego z powodu ważnych przyczyn. Przepisy nie zawierają żadnego katalogu przyczyn umożliwiających przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego. O tym czy przyczyna powołana przez (...)


 • Wniosek o urlop bezpłatny

  Pracownik może domagać się od pracodawcy udzielenia mu na wniosek urlopu bezpłatnego. Urlop taki może zostać udzielony pracownikowi tylko na jego wniosek. Wniosku tego pracownik nie musi motywować. Wniosek musi wskazywać okres czasu, jaki urlop bezpłatny ma obejmować. Udzielenie urlopu bezpłatnego (...)


 • Wniosek o urlop wypoczynkowy

  Co do zasady urlop wypoczynkowy powinien zostać przez pracownika wykorzystany w całości. Jednakże ze względu na potrzeby pracownika na podstawie art. 162 Kodeksu pracy należny urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części, z których co najmniej jedna część wypoczynku powinna nie krócej (...)


 • Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego

  Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Wniosek o ponowne badanie składa się (...)


 • Zawiadomienie o przesunięciu urlopu

  Na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy pracodawca może przesunąć pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy. Co prawda przepis ten nie nakłada na pracodawcę obowiązku pokrycia kosztów, które pracownik poniesie w związku z przesunięciem (...)


 • Zgodny wniosek o orzeczenie separacji

  Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Sprawa taka rozpoznawana jest w postępowaniu nieprocesowym, w związku z czym do sądu należy wnieść wniosek, a nie - jak w procesie - pozew. Orzekając separację (...)


 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

  Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek albo na żądanie sądu lub uprawnionego organu. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, a jako sposób egzekucji należy wskazać wynagrodzenie za pracę w określonym zakładzie pracy. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy (...)


< >
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.