Logowanie

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

31.8.2009

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 9 września 2009 r.)

Obowiązuje od:2009-08-31
Data publikacji:2009-08-31

POWIĄZANE PLIKI (2):

 • Tekst projektu rozporządzenia
 • Strona 1 z 3
  Projekt

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia ???..?.? 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

  §

  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopu policjantów (Dz. U. Nr 81, poz. 740, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:


  1) w § 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Policjantowi skierowanemu na studia wyższe pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przysługuje płatny urlop okolicznościowy, o którym mowa w § 18 pkt 2, w wymiarze:

  1) jednego dnia roboczego na przygotowanie się do każdego egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu przedmiotu;

  2) 21 dni roboczych w ostatnim roku studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, albo 7 dni roboczych w ostatnim semestrze studiów podyplomowych, na przygotowanie pracy dyplomowej lub przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje.?;

                                                                   

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej ? sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716.

  3) Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 492, z 2005 r. Nr 126, poz. 1059.

    1

  1)

  2) § 21 otrzymuje brzmienie: ?§ 21.

  1. Policjantowi odbywającemu szkolenie zawodowe podstawowe albo szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych w systemie samokształcenia kierowanego, przełożony właściwy w sprawach osobowych może udzielić płatnego urlopu okolicznościowego, o którym mowa w § 18 pkt 2, w wymiarze jednego dnia na przygotowanie do każdego egzaminu.

  2. Policjantowi skierowanemu na egzamin oficerski przysługuje płatny urlop

  okolicznościowy, o którym mowa w § 18 pkt 2, w wymiarze czterech dni roboczych na przygotowanie do egzaminu.

  3. Urlopów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udziela się na egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin końcowy poprawkowy, egzamin końcowy komisyjny oraz w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu oficerskiego.?. §

  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

    2

  UZASADNIENIE

  Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawartego w art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm) do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe zasady przyznawania policjantom urlopów, tryb postępowania w tych sprawach oraz wymiar urlopów, uwzględniając okres służby, wiek policjanta, przypadki warunków szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz stopnie szkodliwości wpływające na wymiar urlopu dodatkowego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonując powyższe upoważnienie ustawowe wydał rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów (Dz. U. Nr 81, poz. 740, z późn. zm.). Przedłożony projekt zakłada wprowadzenie do rozporządzenia zmian, których celem jest dostosowanie przepisów zawartych w rozporządzeniu do zmian jakie wprowadziły:

  1) ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122);

  2) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Proponowana zmiana rozporządzenia w § 20a ust. 1 dostosowuje jego treść do systematyki pojęciowej występującej w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Nadanie nowego brzmienia przepisu ma na celu usankcjonowanie możliwości udzielenia urlopu okolicznościowego policjantom skierowanym na studia do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jednocześnie rozszerza możliwość udzielania urlopu policjantom skierowanym na studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Policjantowi przysługiwałby urlop w wymiarze jednego dnia na przygotowanie się do każdego egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu przedmiotu oraz urlop na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego ? w zależności od rodzaju odbywanych studiów odpowiednio: 21 dni roboczych w ostatnim roku studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, albo 7 dni roboczych w ostatnim semestrze studiów podyplomowych. Zmiana § 21 ma na celu uaktualnienie przepisów dotyczących rodzajów szkoleń zawodowych oraz tzw. ?egzaminów korpusowych?. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu wśród szkoleń zawodowych wymienione jest a wśród egzaminów: egzamin podoficerski i egzamin aspirancki. szkolenie specjalistyczne,

  < >

  pobierz plik

 • Ocena skutków regulacji
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.