Logowanie

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

23.12.2010

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Data publikacji:2010-12-23
Data modyfikacji:2010-12-23

POWIĄZANE PLIKI (2):

 • Tekst projektu rozporządzenia
 • Strona 3 z 6

  2)

  3. W miejscu ładowania i rozładowywania broni umieszcza się skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem ?TU KIERUJ BROŃ?. §

  13. Urządzenia do przechowywania broni i amunicji oraz zamki do tych urządzeń posiadają poświadczenie zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. § 14.

  1. Broń, o której mowa w § 3, i amunicję przechowuje się w magazynach broni w szafach stalowych lub sejfach, spełniających wymagania co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450.


  2. Broń, o której mowa w § 3, na czas przechowywania wyjmuje się z futerału lub opakowań fabrycznych i rozładowuje, z odłączonym magazynkiem, kompletna i czysta. Warunki przechowywania broni powinny uwzględniać wymagania jej producenta.

  3. Amunicja do broni znajduje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Nie przechowuje się amunicji w magazynkach nabojowych.

  4

  § 15.

  1. Broń, o której mowa w § 3, i amunicja stanowiące uzbrojenie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej podlegają rejestracji w Książce stanu uzbrojenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

  2. Dopuszcza się dokonywanie zapisów w Książce stanu uzbrojenia uwzględniających podział broni według jej rodzajów.

  3. Książkę stanu uzbrojenia przechowuje się w magazynie broni, a kopie dowodów nabycia broni, o której mowa w § 3, i amunicji przechowuje się w siedzibie przedsiębiorcy.

  4. Jeżeli broń, o której mowa w § 3, i amunicja stanowiące uzbrojenie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej znajdują się w kilku magazynach broni lub pomieszczeniach, o których mowa w § 12 ust. 2, to w każdym z tych magazynów i pomieszczeń prowadzi się odrębną Książkę stanu uzbrojenia. §

  16. Wydawanie broni, o której mowa w § 3, i amunicji na czas wykonywania zadań ochrony i przyjmowanie ich po zakończeniu wykonywania tych zadań podlega rejestracji w Książce wydania - przyjęcia broni i amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

  17. Poszczególne karty dokumentacji, o której mowa w § 15 i 16, są kolejno numerowane i przeszyte, a całość jest pieczętowana pieczęcią przedsiębiorcy. §

  18. Dokumentację, o której mowa w § 15 i 16, przechowuje się przez okres 5 lat od dokonania ostatniego wpisu. § 19.1. Magazyny broni lub inne pomieszczenia dopuszczone do przechowywania broni i amunicji, spełniające wymagania techniczne określone w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 20, mogą być nadal wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. §

  20. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 113, poz. 730 oraz z 2003 r. Nr 61, poz. 544). § 21 . Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

  5

  Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ?????? 2010 r. (poz. ?) Załącznik nr 1 WZÓR Książka stanu uzbrojenia ????????????????????????...

  (przedsiębiorca, magazyn, pomieszczenie*)

  Lp.

  Miejsce Rodzaj Seria Ilość Podstawa (adres) do Data i i Rok amunicji Ilość Dodatkowe Kaliber nabycia którego Uwagi zaewidencjonowania marka numer produkcji wg magazynków wyposażenie broni przekazano broni broni normatywu broń

  1

  * niepotrzebne skreślić (wpisuje się nazwę i siedzibę przedsiębiorcy, adres magazynu lub pomieszczenia)

  6

  Załącznik nr 2 WZÓR Książka wydania ? przyjęcia broni i amunicji

  Wydanie

  Przyjęcie

  Lp

  Data

  Rodzaj Rok Seria i nr i produkcji Godz. świadectwa kaliber broni, nr broni broni i seria

  Ilość magazynków i amunicji

  Nazwisko, Nazwisko, Stanowisko imię i imię i podpis przyjmująpodpis przyjmującego cego wydającego

  Data i godzina zdania

  Nazwisko, imię i podpis zdającego

  Nazwisko, imię i podpis przyjmującego

  7

  Uzasadnienie Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 . Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112). Niniejszy projekt zastępuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r.

  < >

  pobierz plik

 • Ocena Skutków Regulacji
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.