Logowanie

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

29.12.2010

Projekt stanowiska Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3447) (w wersji kierowanej do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów)

Obowiązuje od:2010-12-29
Data publikacji:2010-12-29

POWIĄZANE PLIKI (1):

 • Tekst projektu stanowiska
 • Strona 2 z 6

  3 Wskazać należy, że wiele stowarzyszeń obejmuje zakresem swej działalności ten sam lub podobny obszar, ponieważ nie stanowi ograniczenia dla wolności stowarzyszania się okoliczność funkcjonowania już stowarzyszenia o identycznie określonych celach. "Prawo nie wymaga (...), by cele i sposoby realizacji przez stowarzyszenie, zmierzające do rejestracji, musiały być odmienne od celów i sposobów realizacji innego stowarzyszenia już zarejestrowanego. Brak też podstaw do przyjęcia domniemania wyłączności celów i sposobów ich realizacji na korzyść stowarzyszenia zarejestrowanego wcześniej".4 Natomiast art. 32 Konstytucji RP stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1), a także, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2). Przywołana powyżej konstytucyjna zasada równości była wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału ? zasada równości nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną


  1

  Pakt otwarty został do podpisu przez ONZ w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. Polska przystąpiła do niego 3 marca 1977 r. (Dz. U z 1977 r. Nr 38, poz. 167). 2 http://www.topr.pl/html/pdf/dok_topr/statut_TOPR.pdf 3 http://gopr.pl/index.phpaction=status&grupa=-1 4 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 1991 r., I ACr 100/91, PS 1993, wkładka do nr 11, poz. 8.

  2

  cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez różnicowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących.5 Zestawiając powyższe z treścią art. 9 projektu ustawy, stwierdzić należy, iż projektodawca nie traktuje w jednakowy sposób podmiotów, które mają zajmować się ratownictwem górskim. W szczególnie niekorzystnym położeniu znajdują się podmioty określone w ust. 3, tj. ubiegające się o zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Przejawem nierównego traktowania podmiotów zajmujących się ratownictwem górskim jest m.in. sama konieczność uzyskania przez inne niż GOPR i TOPR organizacje zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego. Doceniając dotychczasową działalność TOPR i GOPR oraz to, że są to organizacje wyspecjalizowane, posiadające długoletnie doświadczenie w niesieniu pomocy osobom znajdującym się w górach, nie można uznać, iż właśnie te okoliczności uzasadniają odstępstwo od określonego w Konstytucji RP nakazu równego traktowania. Przyjmując konieczność reglamentacji działalności w zakresie ratownictwa górskiego z uwagi na to, że z działalnością tą związane jest ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego, obowiązkowi uzyskania zgody na wykonywanie tej działalności powinny być również poddane GOPR i TOPR, również z uwagi na zasadę równego traktowania. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliłoby także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na efektywne sprawowanie nadzoru nad ratownictwem górskim, którego wykonanie zgodnie z art. 39 ust. 1 projektu ustawy jest mu powierzone. Należy zauważyć, że w ramach uprawnień nadzorczych organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie organów lub jednostek nadzorowanych. Uprawnienia nadzorcze oznaczają tyle, co prawo do sprawdzania działalności tych jednostek wraz z możliwością wpływania na organy, czy instytucje nadzorowane. Zaznaczyć przy tym należy, że samo stwierdzenie w ustawie, iż określony organ nadzoruje inne podmioty lub nadzoruje określone postępowanie nie daje jeszcze organowi nadzorującemu uprawnień do władczego oddziaływania na jednostki nadzorowane, np. poprzez wydawanie im poleceń stosownego postępowania. Aby organ nadzorujący mógł władczo oddziaływać na jednostki nadzorowane, przepisy prawa muszą wprost mu takie uprawnienia przyznawać. Organ nadzoru może przy tym stosować tylko takie środki nadzoru, jakie przyznaje mu ustawa. Zgodnie z art. 9 ust. 7 minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie uprawniony do cofnięcia zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, przestał spełniać którykolwiek z warunków jej udzielenia lub nie usunął w wymaganym terminie nieprawidłowości, mających istotny wpływ na wykonywanie ratownictwa górskiego stwierdzonych protokołem kontroli. Cofnięcie zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego można uznać za swego rodzaju środek nadzoru. Brak obowiązku uzyskiwania zgody przez GOPR i TOPR na wykonywanie ratownictwa górskiego spowoduje, że minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie pozbawiony władczych możliwości oddziaływania na działalność tych stowarzyszeń, nawet w razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu ratownictwa górskiego przez GOPR i TOPR. W ten sposób ukształtowanie przepisów projektu w zakresie nadzoru nad ratownictwem górskim, stanowi również okoliczność faworyzującą GOPR i TOPR.

  < >

  pobierz plik

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.