Logowanie

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

29.12.2010

Projekt stanowiska Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3447) (w wersji kierowanej do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów)

Obowiązuje od:2010-12-29
Data publikacji:2010-12-29

POWIĄZANE PLIKI (1):

 • Tekst projektu stanowiska
 • Strona 1 z 6
  Projekt 28.12.2010 r. Stanowisko Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr

  3447) Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza rozgraniczenie na ratownictwo górskie i narciarskie. Reguluje zasady i formy finansowania ratownictwa górskiego i ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich. Projekt określa również zasady bezpieczeństwa w górach i na stokach narciarskich. W zakresie ratownictwa górskiego projekt przewiduje wiodącą rolę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR). Projekt zawiera również przepisy karne wprowadzające kryminalizację nagannych zachowań na zorganizowanych terenach narciarskich. Ponadto powołany projekt przewiduje dodatkowo następujące zmiany w:


  1) ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.);

  2) ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.);

  3) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);

  4) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Ocena propozycji zawartych w projekcie. Artykuł 9 ust. 1 projektu stanowi, że ratownictwo górskie mogą wykonywać podmioty, które spełniają określone w tym przepisie warunki, tj.:

  1) zapewniają stan gotowości do wykonywania ratownictwa utrzymywanie stałych dyżurów ratowników górskich; górskiego, poprzez

  2) dysponują kadrą ratowników górskich w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości, o którym mowa w pkt 1, posiadających umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, specjalistycznych technik ratownictwa górskiego oraz topografii gór;

  3) posiadają siedzibę;

  4) posiadają własny sprzęt specjalistyczny, środki transportu i łączności niezbędne do wykonywania ratownictwa górskiego;

  5) wskażą środki finansowania planowanej działalności. Zgodnie z ustępem 2, ratownictwo górskie wykonują w szczególności: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, działające nieprzerwanie od czasów zaborów (1909 r.) oraz powstałe na jego bazie (1952 r.) ogólnopolskie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - specjalistyczne, ogólnopolskie organizacje ratownictwa górskiego. Stosownie do treści ust. 3 projektu, podmioty inne niż GOPR i TOPR mogą prowadzić działalność z zakresu ratownictwa górskiego po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  1

  Jednak prawidłowość takich propozycji należy rozważyć w świetle przepisów Konstytucji RP. Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji, a art. 58 ust. 1 stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. Artykuł 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.1 stanowi, że każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne, niż przewidziane przez ustawę i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego i publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Przejawem funkcjonowania powyższych regulacji i zasad w praktyce jest wolność tworzenia i działalności stowarzyszeń, zrzeszających osoby chcące aktywnie działać na ich rzecz, realizując cele określone w statutach takich podmiotów, dążąc do ich osiągnięcia. Przykładem tego typu zrzeszeń są GOPR i TOPR, które są stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). Zgodnie ze statutem TOPR, jednym z celów stowarzyszenia jest ?poszukiwanie zaginionych turystów i niesienie pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach na obszarze działania TOPR?, a cel ten jest realizowany m.in. poprzez działania ochotnicze członków, a także zatrudnianie w TOPR na podstawie umowy o pracę ratowników i innych pracowników (§ 3 pkt 1 i § 4 pkt 2 statutu).2 Podobne postanowienia zawiera statut GOPR ?§ 6 ust. 1 statutu stanowi, iż GOPR opiera swą działalność na dobrowolnej pracy społecznej swych członków, zaś jako cele stowarzyszenia wskazano niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone (§ 7 pkt 1).

  < >

  pobierz plik

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.