Logowanie

Wzory umów

 • Przelew wierzytelności o wypłatę odszkodowania w celu zwolnienia z długu

  Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść na osobę trzecią określoną wierzytelność. Konsekwencją przelewu wierzytelności może być zwolnienie cedenta z długu, który ten ma w stosunku do cesjonariusza. Przelew wierzytelności staje się wówczas swoistym sposobem zapłaty.


 • Umowa użyczenia pracownikowi samochodu służbowego na czas urlopu

  Przez umowę użyczenia użyczający zezwala biorącemu przez pewien okres czasu, na bezpłatne używanie mu w tym celu rzeczy. Umowa taka może ściśle określać sposób, w jaki biorący może może używać rzeczy. Umowa ta podobna do najmu, wykazuje jednak także duże podobieństwa do umowy darowizny, (...)


 • Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności

  Prawo cywilne stwarza wierzycielom szereg potencjalnych sposobów ustanowienia zabezpieczenia przysługujących im wierzytelności. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego. Przedmiotem tego zabezpieczenia oczywiście mogą być rzeczy ruchome, ale nie tylko. Ustawa daje bowiem (...)


 • Wzór prokury samoistnej

  Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona (...) • Zakład Produkcyjny - umowa spółki cywilnej z przypisami

  Spółka cywilna jest jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym form prowadzenia działalności. Podstawę tej instytucji stanowią przepisy kodeksu cywilnego, które jednak w przewarzającej mierze mają charakter norm względnie obowiązujących. Pozostawiają w ten sposób wspólnikom (...)


 • Umowa spółki cywilnej z przypisami

  Spółka cywilna jest jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym form prowadzenia działalności. Podstawę tej instytucji stanowią przepisy kodeksu cywilnego, które jednak w przewarzającej mierze mają charakter norm względnie obowiązujących. Pozostawiają w ten sposób wspólnikom (...)


 • Umowa pożyczki

  Pożyczka jest umową konsensualną, która polega na zgodnym oświadczeniu woli stron mocą którego dający ją zobowiązuje się przenieść na biorącego własność określonej ilości pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, natomiast biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić (...)


 • Umowa o szkolenie i konsultacje


 • Umowa o pracę z nauczycielem akademickim

  Stosunek zatrudnienia nauczyciela akademickiego w dużej mierze reguluje nie Kodeks pracy, lecz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej przepisy określają, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o pracę z nauczycielem akademickim. Zostały one przedstawione w niniejszym wzorze.


 • Powierzenie prowadzenia spraw spółki jawnej wybranemu wspólnikowi

  Zgodnie z art. 40 ksh, prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Jeżeli prowadzenie spraw spółki (...)


 • Testament własnoręczny (2)

  Swoboda testowania to zakres uprawnień pozwalających spadkodawcy dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednakże sporządzony przez spadkodawcę testament może okazać się nieważny. Sankcja nieważności, występuje w następujących przypadkach: - testament zawiera rozrządzenia (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  W pewnych sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Jest to dopuszczalne m.in. w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego przykładem może być stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości (...)


 • Umowa renty za wynagrodzeniem

  Prawo do renty polega na świadczeniu przez zobowiązanego na rzecz uprawnionego pieniędzy bądź też rzeczy oznaczonych co do gatunku. Ma ono charakter prawa osobistego, wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego, jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Prawo do renty może być tak (...)


 • Umowa o używanie przez pracownika rzeczy prywatnych do celów służbowych

  Pracownik może wykorzystywać dla celów służbowych rzeczy stanowiące jego własność, np. swój komputer. Umowa o używaniu przez pracownika rzeczy prywatnych do celów służbowych pozwala uregulować kwestię m.in. kosztów ewentualnych napraw, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, jak również (...)


 • Umowa agencyjna

  Umowa agencyjna jest odpłatną umową o świadczenie usług. Agent może być zarówno pełnomocnikiem zlecającego jak i jego przedstawicielem. Umowę agencyjną mogą zawrzeć wyłącznie przedsiębiorcy - tak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby prawne. Umowa jest odpłatna (...)


 • Wniosek o dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”)

  Niniejszy dokument zawiera wniosek pracownika o przyznanie mu od pracodawcy dofinansowania do wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, przy czym wydanie go nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące (...)


 • Umowa o przejęcie długu (zawarta między wierzycielem a przejmującym)

  Poprzez umowę o przejęcie długu dochodzi do zmiany podmiotowej w stosunku zobowiązaniowym. W miejsce dłużnika wstępuje bowiem osoba trzecia, która staje się na podstawie tejże umowy stroną zobowiązaną. Wierzyciel nie może więc żądać zaspokojenia należności od dotychczasowego dłużnika, (...)


 • Wniosek o podjęcie postępowania przed Komisją pojednawczą

  Komisje pojednawcze mogą być powoływane w zakładach pracy w celu ugodowego załatwiania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek taki przerywa bieg terminów przedawnienia dla odwołania od (...)


 • Umowa dzierżawy

  Zgodnie z art. 693 par. 1 kodeksu cywilnego w umowie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania dzierżawcy rzeczy do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającego umówiony czynsz. Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być rzeczy (zarówno (...)


< >
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.