Logowanie

Wzory umów

 • Umowa sprzedaży akcji

  Zgodnie z art. 377 ksh, akcje są zbywalne. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie (...)


 • Umowa spółki cywilnej

  Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Umowę spółki cywilnej muszą zawrzeć przynajmniej dwa podmioty. (...)


 • Wypowiedzenie zmieniające w związku z rozwiązaniem układu zbiorowego pracy

  Pogorszenie warunków umowy o pracę zawsze wymaga wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego - dotyczy to także sytuacji, gdy rozwiązany zostaje układ zbiorowy pracy i pracodawca chce pogorszyć warunki w porównaniu z tymi, które z tego układu wynikały.


 • Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  Umowa przedwstępna polega na tym, że strony zobowiązują się w przyszłości zawrzeć określoną umowę (zwaną umową przyrzeczoną). Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu już nie można ustanawiać, ale istniejące już prawa tego typu mogą być przedmiotem obrotu. Strony mogą zatem (...) • Wniosek o urlop na żądanie

  Pracownikowi zatrudnionemu na umowe o pracę przysługuja 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendażowym. Urlop na żądanie nie wykorzystany w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na następny rok (prawo to wygasa). Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego i nie uwzglednia (...)


 • Umowa o pracę z młodocianym (prace lekkie, sezonowe i dorywcze)

  Kodeks pracy zezwala na zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przyuczenie do wykonywania zawodu. Zatrudnienie młodocianego obarczone jest jednak szeregiem ograniczeń. Młodocianego można zatrudniać tylko przy wykonywaniu prac lekkich. Pracodawca obowiązany jest sporządzić wykaz lekkich (...)


 • Ugoda w przedmiocie spłaty zadłużenia i cofnięcia powództwa

  Jeżeli między podmiotami zawisł przed sądem spór, a mimo to są widoki na jego polubowne zakończenie, warto dążyć do uzgodnienia warunków ugody. Dzięki zawarciu takiej umowy wierzyciel może szybciej zostać zaspokojony, a dłużnik uniknąć perturbacji związanych z egzekucją.


 • Regulamin rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Regulamin Rady Nadzorczej powinien określać organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę (...)


 • Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

  Na podstawie art. 167 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Odwołanie jest możliwe tylko ze względu na wyjątkową sytuację, niemożliwą do przewidzenia w chwili rozpoczęcia urlopu. Odwołanie powinno nastąpić w takiej formie, aby było mozliwe zapoznanie (...)


 • Wniosek o zwolnienie z uwagi na opiekę nad dzieckiem

  Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługuje na jego wniosek prawo do zwolnienia od pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia w wymiarze dwóch dni. Dni wolne od pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. Termin wykorzystania musi być ustalony z pracodawcą (...)


 • Zobowiązanie do pracy w godzinach nadliczbowych

  Dokument zawiera oświadczenie pracodawcy zobowiązujące pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych przypadkach wymienionych w Kodeksie pracy. Ograniczona jest też liczba godzin (...)


 • Umowa o używanie samochodu pracownika do celów służbowych

  Aby pracownik mógł używać swojego samochodu (lub innego, ale niebędącego własnością firmy) w jazdach lokalnych, musi zawrzeć umowę z pracodawcą. Prezentujemy zatem wzór takiej umowy.


 • Umowa zastawu udziału w spółce z o.o.

  Na podstawie art. 327 § 1 kc, przedmiotem zastawu mogą być prawa, o ile sa one zbywalne. Umowa o ustanowienie zastawu powinna być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 306 § 2 kc w zw. z art. 180 ksh). Zgodnie z art. 182 § 1 ksh zbycie udziału, jego części (...)


 • Testament własnoręczny (1)

  Rozporządzić na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy a testatorem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może go sporządzić ani odwołać przedstawiciel testatora.


 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

  Pracodawca może jednostronnie zmienić warunki pracy lub płacy pracownika. Jeżeli jednak ma to być zmiana na gorsze, wtedy pracodawca musi złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. W niniejszym przykładzie pracodawca oferuje pracownicy zmianę stanowiska pracy.


 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest stałym elementem u pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jego środki przeznaczane są na działalność socjalną na rzecz osób uprawnionych do korzystania (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Oświadczenie praocodawcy powinno wskazywać powód rozwiązania stosunku pracy oraz zawierać pouczenie o prawie do odwołania (...)


 • Kwestionariusz osobowy

  Pracodawca może domagać się od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie wypełnienia kwestionariusza osobowego, w którym zawarte są podstawowe informacje o pracowniku. Pracownik może domagać się jedynie informacji uzasadnionych zawieranym stosunkiem pracy. Wypełniony kwestionariusz osobowy (...)


 • Informacja o zakresie obowiązków pracowniczych

  Pracodawca jest obowiązany m.in. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Może to przybrać formę pisemną, która - choć nie wymagana przez przepisy - stanowić będzie (...)


 • Umowa sprzedaży egzemplarzy oprogramowania i licencji na oprogramowanie

  Niniejsza umowa zawiera w sobie zarówno elementy umowy sprzedaży jak i elementy umowy licencji na używanie programu komputerowego. Na podstawie umowy Licencjodawca przenosi - w ograniczonym zakresie - prawa majątkowe autorskie (prawo korzystania z oprogramowania) na Licencjobiorcę. Z umowy wynika, (...)


< >
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.