Logowanie

Wzory umów

 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną (...)


 • Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (bez prawa wyłączności)

  Umowa regulowana jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to umowa nazwana, zbliżona w swojej treści do umowy zlecenia czy też umowy agencyjnej. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być wyłącznie osoba (...)


 • Udzielenie urlopu bezpłatnego na wniosek

  Pracodawca może udzielić pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego. Niniejszy dokument zawiera oświadczenie pracodawcy udzielające pracownikowi urlopu bezpłatnego. Udzielając urlopu bezpłatnego należy zwrócić uwagę na to, na jaki czas urlop ten jest udzielany. Jeśli urlop udzielony (...)


 • Umowa najmu lokalu użytkowego

  O ile umowa do umowy najmu lokalu mieszkalnego stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego o tyle w przypadku najmu lokalu użytkowego, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu w ogólności i najmu lokali. Przepisy (...) • Umowa renty bez wynagrodzenia

  Umowa renty polega na zobowiązaniu się jednej ze stron do świadczeń okresowych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku na rzecz drugiej strony lub też na rzecz osoby trzeciej. W umowie renty nie można zobowiązać się do innych świadczeń (poza świadczeniem pieniędzy i rzeczy oznaczonych (...)


 • Zrzeczenie się prowadzenia spraw spółki cywilnej przez wspólnika

  Zasadą jest, że każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Wspólnik może zrzec się przedmiotowego uprawnienia, jednakże zrzeczenie to musi być wyraźne i jednoznaczne.


 • Wzór prokury łącznej

  Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona (...)


 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego


 • Umowa użyczenia

  Na podstawie umowy użyczenia użyczający oddaje do nieodpłatnego używania przedmiot umowy. Użyczenie jest zbliżone tak do umowy najmu (ze względu na sposób korzystania rzeczy i obowiązek jej zwrotu po ustaniu stosunku) jak i darowizny (ze względu na jego nieodpłatność). Umowa użyczenia (...)


 • Wzór deklaracji wekslowej - wersja II


 • Zgoda na urlop bezpłatny w celu pojęcia pracy u innego pracodawcy

  Niniejszy projekt dokumentu zawiera wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na udzieleniu mu urlopu bezpłatnego przez pracodawcę w celu świadczenia przez niego pracy na rzecz innego podmiot, z którym pracodawca zawarł stosowne porozumienie. Podstawę dla tego stosunku prawnego stanowi (...)


 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej zamówienia publicznego


 • Powiadomienie o zwrocie oferty złożonej po terminie


 • Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości określająca maksymalną cenę ofertową nieruchomości (bez prawa wyłączności)

  Niniejsza umowa dotyczy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości bez prawa wyłączności. Oznacza to, iż pośrednik nie jest jedynym podmiotem, który może dokonywać czynności w zakresie znalezienia nabywcy nieruchomości. Cena sprzedaży została określona poprzez wskazanie wartości maksymalnej (...)


 • Zawiadomienie o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę

  Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa (...)


 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zbycie przedsiębiorstwa powinno nastąpić w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Rozwiązanie umowy o pracę wymaga zgodnych oświadczeń obu stron - pracownika i pracodawcy. Zaletą takiego sposobu rozwiązania umowy jest brak ograniczeń. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę. Nie ma potrzeby wykazywania zasadności rozwiązania umowy ani konsultacji z organizacją (...)


 • Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika

  Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego (chyba że podwyższenie kapitału nie stanowi zmiany umowy spółki lub podwyższenie kapitału następuje (...)


 • Skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie

  Stosownie do art. 229 § 2 Kodeksu pracy każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, podlega okresowym badaniom lekarskim. Elementy, jakie powinno zawierać skierowanie na badania, określa rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy.


 • Oświadczenie o potrąceniu

  Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Brak jest specjalnych wymagań ustawowych w odniesieniu do formy złożenia oświadczenia o potrąceniu.


< >
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.