Logowanie

Umowa dostawy

Na podstawie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć odbiorcy rzeczy oznaczone co do gatunku. Wytworzenie może nastąpić z materiałów stanowiących własność odbiory bądź z materiałów dostawcy. Umowa winna zostać zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych. Na wypadek nie wywiązania się z postanowień umowy strony mogą zastrzec w umowie kary umowne.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Forma umowy dostawy na wyłączność

  Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) zawarła niepisaną (ustną) umowę o świadczenie zaopatrzenia w jednoznacznie zdefiniowany surowiec chemiczny innego podmiotu (Sp. z o.o.) prowadzącego działalność produkcyjno-handlową na terenie Polski (produkcja zw. chemicznych). Dostawca ostatecznie znalazł źródło pozyskiwania takiego surowca występującego jako produkt uboczny w jednym zakładzie w kraju i innym za granicą. Prowadzi od kilku m-cy regularne dostawy (sprzedaż) surowca dostarczając go odbiorcy. Dostawca nie posiada pisemnej umowy z odbiorcą (kupującym) dotyczącej wyłączności w zakresie sprzedawanego materiału. Czy między sprzedającym a kupującym winna być zawarta umowa dotycząca dostaw i zaopatrzenia w formie pisemnej? Proszę o informację, gdzie mogę znaleźć stosowną umowę gwarantującą dostawcy (sprzedającemu) ekskluzywność działania jako jedynego podmiotu zaopatrującego odbiorcę w wyspecyfikowany surowiec?

 • Weksel gwarancyjny

  Jak w świetle szerszej wiedzy niż ja dysponuję należy interpretować zastosowanie weksla wręczonego jako gwarancyjny in blanco? Porozumienie wekslowe jest więc sprawą wtórną, dopóki nie uzyska się odpowiedzi na to pytanie. Jak należy rozumieć abstrakcyjność weksla in blanco w świetle w/w jeśli zaspokojenie z weksla gwarancyjnego in blanco może nastąpić jedynie w razie nieuczynienia zadość przez wystawcę określonej innej wierzytelności remitenta.

 • Wypowiedzenie umowy dostawy

  W umowie dostawy przewidziana jest możliwość jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron wysyłki towaru zostają wstrzymane a zapłata za dotychczas dostarczony towar winna nastąpić zgodnie z terminami wymagalności podanymi w wystawionych przez dostawcę fakturach. Istnieje także prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia konkretnych postanowień umowy. Dostawca złożył wypowiedzenie warunków umowy w części dotyczącej załącznika do umowy zawierającego wykaz zabezpieczenia umowy oświadczając, że wypowiada umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. w części określonej ww. załącznikiem, a po upływie okresu wypowiedzenia tj. od 1 stycznia 2007 r. obowiązywać będzie tylko część zabezpieczeń lub nowo ustanowionego w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Czy takie wypowiedzenie warunków umowy jest dopuszczalne według powyższej umowy nie przewidującej możliwości wypowiedzenia warunków umowy skoro umowa nakazuje wszelkie uzupełnienia i zmiany do umowy dokonywać w formie pisemnej w postaci aneksu a załączniki wymienione w jej treści stanowią jej integralną część?

 • Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

  Firma X podpisała z naszą firmą umowę na dostawę towarów w latach 2009-2010 (dostawa towarów ma następować partiami stosownie do potrzeb Firmy X). Firma X zobowiązała się w umowie zapłacić nam cenę za dostarczone wyroby w terminie 5 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury (mamy zaakceptowane wszystkie faktury, które im wystawiliśmy z datą ich przyjęcia).Wystawiamy im faktury raz w tygodniu. Na chwilę obecną firma X zalega nam z zapłatą dwóch ostatnich faktur (minął termin płatności). Czy możemy z powodu niedotrzymywania warunków umowy i nierzetelne wypełnianie jej warunków (niepłacenie w terminie) wypowiedzieć im zawartą umowę na dostawę towarów?

 • Definicja dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

  Jak należy definiować pojęcie dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.