Logowanie

Wzory umów - praca

 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

  Pracodawca może jednostronnie zmienić warunki pracy lub płacy pracownika. Jeżeli jednak ma to być zmiana na gorsze, wtedy pracodawca musi złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. W niniejszym przykładzie pracodawca oferuje pracownicy zmianę stanowiska pracy.


 • Zawiadomienie o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę

  Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa (...)


 • Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

  Stosownie do art. 38 Kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli zakładowa organizacja (...)


 • Zaświadczenie o niezdolności do pracy

  Dokument ten zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. • Informacja o zakresie obowiązków pracowniczych

  Pracodawca jest obowiązany m.in. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Może to przybrać formę pisemną, która - choć nie wymagana przez przepisy - stanowić będzie (...)


 • Zaświadczenie lekarskie wydawane przy badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych

  Dokument zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego wydawanego po przeprowadzonych badaniach wstępnych pracownika. W orzeczeniu tym lekarz stwierdza, czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania pracy przez pracownika na danym stanowisku pracy, bądź też czy brak jest przeciwwskazań do pracy na danym (...)


 • Kwestionariusz osobowy

  Pracodawca może domagać się od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie wypełnienia kwestionariusza osobowego, w którym zawarte są podstawowe informacje o pracowniku. Pracownik może domagać się jedynie informacji uzasadnionych zawieranym stosunkiem pracy. Wypełniony kwestionariusz osobowy (...)


 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, przy czym wydanie go nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące (...)


 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

  W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę (...)


 • Umowa o pracę z młodocianym w celu przyuczenia do pracy

  Pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego w celu przyuczenia do zawodu. Pracownik młodociany powinien spełnić następujące warunki: 1. mieć ukończone 16 lat, a nie ukończyła jeszcze 18 lat, 2. ukończyć co najmniej gimnazjum, 3. przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, (...)


 • Umowa o pracę z młodocianym (prace lekkie, sezonowe i dorywcze)

  Kodeks pracy zezwala na zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przyuczenie do wykonywania zawodu. Zatrudnienie młodocianego obarczone jest jednak szeregiem ograniczeń. Młodocianego można zatrudniać tylko przy wykonywaniu prac lekkich. Pracodawca obowiązany jest sporządzić wykaz lekkich (...)


 • Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika

  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika za powierzone mienie w pełnej wysokości. Jeżeli w powierzonym mieniu pracodawca wykaże niedobór, pracownik jest obowiązany do wyrównania pracodawcy tej szkody w pełnej wysokości. W razie braku dobrowolnego (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym

  Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym jest szczególnym rodzajem umowy o pracę. Przejawia się to m.in. we wzmożonej ochronie stosunku pracy z takim pracownikiem. Umowę o pracę w takim przypadku można wypowiedzieć tylko z określonych przyczyn. Samo wypowiedzenie powinno odpowiadać pewnym (...)


 • Zgłoszenie o chorobie zawodowej

  Dokument ten zawiera zgłoszenie złożone przez pracownika pracodawcy o rozpoznaniu u pracownika choroby zawodowej. Podstawa dokonania takiego zgłoszenia znajduje się w art. 235 Kodeksu pracy, który przewiduje obowiązek powiadomienia przez pracodawcę Państwowej Inspekcji Sanitarnej o każdym przypadku (...)


 • Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie

  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o wspólnym sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem. Koniecznym elementem tej umowy jest określenie w jej treści w jakich częściach pracownicy odpowiadają za powierzone mienie. Bez tego postanowienia umowa jest nieważna, gdyż przepisy nie wprowadzają (...)


 • Wniosek o urlop wychowawczy na dziecko przewlekle chore

  Pracownik w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które wymaga osobistej opieki ze względu na stan zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności. Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przysługujący pracownikowi (...)


 • Wniosek o urlop wychowawczy

  Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (nie tylko u obecnego pracodawcy, ale łącznie u wszystkich pracodawców) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia (...)


 • Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Na podstawie art. 163 § 3 Kodeksu pracy pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jest to jedyny przypadek, kiedy pracownik może złożyć wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego, (...)


 • Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

  Na podstawie art. 167 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Odwołanie jest możliwe tylko ze względu na wyjątkową sytuację, niemożliwą do przewidzenia w chwili rozpoczęcia urlopu. Odwołanie powinno nastąpić w takiej formie, aby było mozliwe zapoznanie (...)


 • Wniosek o zwolnienie z uwagi na opiekę nad dzieckiem

  Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługuje na jego wniosek prawo do zwolnienia od pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia w wymiarze dwóch dni. Dni wolne od pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. Termin wykorzystania musi być ustalony z pracodawcą (...)


 • Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pracy u innego pracodawcy

  Art. 174[1] Kodeksu pracy daje możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego z inicjatywy pracodawcy po wyrażeniu zgody przez pracownika na podjęcie pracy u innego podmiotu, z którym pracodawca zawarł porozumienie. Bez zgody pracownika, pracodawca nie może mu udzielić urlopu bezpłatnego (...)


 • Udzielenie urlopu bezpłatnego na wniosek

  Pracodawca może udzielić pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego. Niniejszy dokument zawiera oświadczenie pracodawcy udzielające pracownikowi urlopu bezpłatnego. Udzielając urlopu bezpłatnego należy zwrócić uwagę na to, na jaki czas urlop ten jest udzielany. Jeśli urlop udzielony (...)


 • Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży

  Przepisy Kodeksu pracy przewidują ochronę przez rozwiązaniem umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży. Możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży dopuszczalne jest tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca w tym przypadku jest obowiązany (...)


 • Wniosek o urlop bezpłatny

  Pracownik może domagać się od pracodawcy udzielenia mu na wniosek urlopu bezpłatnego. Urlop taki może zostać udzielony pracownikowi tylko na jego wniosek. Wniosku tego pracownik nie musi motywować. Wniosek musi wskazywać okres czasu, jaki urlop bezpłatny ma obejmować. Udzielenie urlopu bezpłatnego (...)


 • Wniosek o urlop wypoczynkowy

  Co do zasady urlop wypoczynkowy powinien zostać przez pracownika wykorzystany w całości. Jednakże ze względu na potrzeby pracownika na podstawie art. 162 Kodeksu pracy należny urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części, z których co najmniej jedna część wypoczynku powinna nie krócej (...)


 • Upoważnienie do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego

  Dokument ten zawiera wzór upoważnienia do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego przez pracownika. Wzór ten zgodny jest z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania (...)


 • Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego

  Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Wniosek o ponowne badanie składa się (...)


 • Zawiadomienie o przesunięciu urlopu

  Na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy pracodawca może przesunąć pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy. Co prawda przepis ten nie nakłada na pracodawcę obowiązku pokrycia kosztów, które pracownik poniesie w związku z przesunięciem (...)


 • Regulamin pracy

  Regulamin pracy jest to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują w zakładzie pracy postanowienia układu (...)


 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  W obecnych warunkach gospodarczych informacje dotyczące np. technologii produkcji mają duże znaczenie dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Gdy z zakładu pracy odchodzi pracownik, który miał dostęp do poufnych informacji, pracodawca jest z reguły zainteresowany w tym, by nie wykorzystywał (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem stanowi "zwykłe" zakończenie stosunku pracy przez jedną ze stron. Gdy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę składa pracodawca, musi w nim zawrzeć pewne elementy, wymagane przez przepisy Kodeksu pracy. Szczegóły znajdziesz w artykule: Wypowiedzenie (...)


 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. Niniejszy wzór zawiera minimum postanowień, które można rozbudować w zależności od potrzeb stron.


< >
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.