Logowanie

Plan połączenia Spółek z o.o. i S.A.

Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem o wyznaczenie biegłego). Plan połączenia należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie połączenia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?

 • Wygaśnięcie mandatów a połączenie sp. z o. o.

  Sąd wydał postanowienie o połączeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez przejęcie jednej przez drugą. Data wydanego przez sąd postanowienia o połączeniu jest inna od daty wpisu do rejestru właściwego dla spółki przejmującej połączenia ( o kilka dni późniejsza). Dotychczas nie wydane zostało postanowienie sądu właściwego dla spółki przejmowanej o wykreśleniu spółki przejmowanej z rejestru. W spółce przejmowanej jest zarząd i rada nadzorcza. Spółka przejmująca przejęła z dniem połączenia pracowników spółki przejmowanej. Z jaką datą wygasną mandaty członków zarządu i rady nadzorczej w spółce przejmowanej? Czy z dniem połączenia czy z dniem wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej wygasną mandaty członków zarządu i rady nadzorczej spółki przejmowanej?

 • Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

  Dwie spółki z o.o. podjęły w tym samym dniu uchwały zgromadzenia wspólników o połączeniu spółek, przy czym jedna przejmuje drugą w całości. W jaki sposób dokonać zgłoszenia do KRS uchwały o połączeniu celem wpisu wzmianki o podjęciu uchwały o połączeniu spółek z o.o.? Kiedy złożyć wniosek do KRS o podjęciu uchwały o połączeniu spółek z o.o., jeśli w tym samym dniu zostały podjęte stosowne uchwały przez obydwie łączące się spółki z o.o.? Co jest podstawą wpisu przez Sąd rejestrowy połączenia jednej spółki z drugą spółką z o.o.? Kiedy i w jaki sposób dokonać ogłoszenia połączenia: po podjęciu uchwał o połączeniu, czy po wpisie połączenia przez sąd?

 • Zawiadomienie wspólników o połączeniu spółek z oo

  W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszony został plan połączenia spółek z o.o. przez przejęcie jednej przez drugą. W artykule 504 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych mówi się o dwukrotnym obowiązku zarządów tych spółek zawiadomienia wspólników w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników o zamiarze połączenia się z inną spółką, nie później niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu. W artykule 504 paragraf 2 ksh mówi się, że zawiadomienie to powinno zawierać co najmniej 1) numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia - a był w nim tylko plan połączenia spółek bez zawiadomienia; 2) miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami wyszczególnionymi w artykule 505 paragraf 1 ksh. Czy treść zawiadomienia oprócz elementów wskazanych w artykule 504 paragraf 2 ksh powinna zawierać także taką treść jak każde zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników w spółce z o.o., tj. dzień, godzinę i miejsce odbycia zgromadzenia wspólników na którym będzie poddana pod głosowanie uchwała o połączeniu spółek, szczegółowy porządek obrad tego zgromadzenia, istotne elementy proponowanych zmian w treści umowy spółki po połączeniu?

 • Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

  W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł 26 [1] ustawy o związkach zawodowych nakłada na pracodawcę w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, w tym przypadku wskutek przejęcia przez inną spółkę z o.o. w całości, obowiązek poinformowania zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, a w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. W spółce przejmującej nie działają zakładowe organizacje związkowe. Czy przekazując Komisji Tymczasowej Zw.zaw. u pracodawcy, który będzie przejęty w całości przez inną spółkę zo.o. (nowego pracodawcę) informacje zawarte w "Planie połączenia" złożonym w sądzie rejestrowym oraz ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyczerpują zakres informacji, o których mówi artykuł 26[1] ustawy o związkach zawodowych dodając informację, że przejście pracowników nastąpi na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy? Od jakiego momentu liczyć termin 30 dniowy skoro organizacja związkowa została zawiązana po złożeniu "Planu połączenia" w sądzie rejestrowym, ale przed podjęciem uchwał o połączeniu spółek z o.o. przez przejęcie jednej przez drugą w całości?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.