Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 115 z 1971

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1971-05-20
Data wejscia w życie:1972-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 115 z 1971


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r.   

 

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1982 r. Nr 35, poz. 228

   Przepisy ogólne Art. I. 

    

 Art. II.  

 

  !

!  !

" 

 # $" 

 !

! 

 % ! Art. III. & 

' !

!  ( !

 

 ' !

!  $ )    !% ( !

  !

   Art. IV. * )+ ,

 !

 -

 . !!  ! /

0-

 wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 572), ,) 1/

  ! 23 *4

30, poz. 224), /,

 1

5/

 !%!

!"

 !

  6 23 * 57

4

7(! /,( 1,) / ! 5

  !   

 

" nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym (Dz.U. Nr 39, poz. 171), 5,) 58

 

!  

 u$ 23 *4

/1(! 5,( 7, )  

 77

 !

 "

 

6 !

e- a 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

)! 

 

 

0

 $23 *4

23, poz. 149).    

 

 Art. VI. * )+ ,

1(78

 !

 -

 . !! 

8

 

 

23 * /

4

1(! 1,( ,

/!1

 !

 -

 . !! 

 8

 6 9  ) 23 * //

 4

 7:( ! 454),

3) art. 11 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162), 1, 

 

 !

 -

 . !!  1 !9 

 /1

     6" ; $

;  

  

 

 23 *4

1(! 85:,( 5,

7

-

 . !! !9 

/5

dznakach i mundurach (Dz.U. Nr 72, poz. 455),

6) art. 78 dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 25, poz. 151), ,

:

 /

57

6  23 *4

( poz. 52),

8) art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemy%(

%(  "

 %$ !

  $!

 !% 23 *4

15(! 1,( ,

1 5 !

 miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 167),

10) art. 27 i 28 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz.U. Nr 69, poz. 434), ,

 /7:

 

!

 !

23 * Nr 20, poz. 120), ,

/ 1 

 7:

 $!

 " t" % - 

 "

 " " ! 23 *4

(! 77,( /,

7/ / 7

% 23 *4

8(! 18,( 1,

11 5 ! 7  ania (Dz.U. Nr 32, poz. 160), 5,

107  !7

6 ! !uchu na drogach publicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 295),

16) art. 20 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 89),

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

17) art. 52 i 53 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 20, poz. 90),

18) art. 157 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 34, poz. 158),

19) art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób za9 23 *4

5:(! ,(

20) art. 32 pkt 3, 8, 9 i 11 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdro  23 *4

(! 15, Art. VII. <

   

 + ,

/!/5

 !

 -

 . !! 

 8

 6 9  ) 23 * //

 4

 7:( ! 454), , 

 :

 !

 -

 . !!  1 !9 

 /1

     6" ; $

;  

  

 

 23 *4

1(! 85:,0 )  

8 $

 !

 ( /,

:

 !9 

5

$!y%6$ !

23 *4

11(! /:,(

4) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa (Dz.U. z 1963 r. Nr 42, poz. 237), 5,

/! 5 !o

  23 *4

(! 7,0 )  art. 4 ust. 1-4 oraz art. 6 ust. 1-4 tej ustawy,

6) art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76),

7) art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu 23 *4

//(! 71,(

8) art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób za9 23 *4

5:(! , Art. VIII. §

1. W dekrecie z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz.U. z 1961 r. Nr 23, ! /,!

 ))!  + a) art. 137 otrzymuje brzmienie: "Art. 137.

1. Kto: , 6) 6  !$ " 6 akazów, zawartych w przepisach wydanych na podsta 

 8( 

 $

 + !

 ( $ o ( ! % ( (     6 

   6 ( !

 y  

%" 6  a-

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

% $"

 0 

 !

  azom i zakazom, ,!

 

 %$"

 $6 

 $ planu ruchu albo niezgodnie z tym planem, /,!%6 "

 

8( ! $ 

 

  / ) 6 

 $

 5::: % 

2. Kto: , 6) 6  !$ " 6 akazów, zawartych w art. 75, 76, 114 ust. 2 i 3 lub art. 115 ust. 1 albo w przepisach wydanych na podstawie 

8 

 "

 pkt 1, art. 100 ust. 2, art. 115 ust. 2 lub art. 124, wykracza przeciwko tym nakazom lub zakazom,

2) wykracza przeciwko nakazom zawartym w art. 86, /,6

6 !

 

8!o

 ! 

 % $"

 $ 6 6

 6 !

 

:(57 !

 !  !  % 6 %  ! " 

 !

! 

)$o

)$"

 

 ( 1,6  

 

)$$

)$"

i $   

 6  % $"

 $ 6   6

 

  !% o 2

8,( 5, 

 !

 # *

="

 !

 (  

 $$"

 ego, geologa górniczego lub asystenta mierniczego gór $ 2

 :7 , 6   6

 

  !% o 2

,( 7,) 

 

)$$

)$"

iczego, wydanych na podstawie art. 132, ! $

$

 5::: % /

  

   

 $ !

 

  !

 

) $"

 >

 a)!   

6 !

!" !)!owania w sprawach o wykroczenia."; 6,

/8

 ) #

8

 : !51

!

) !

      

(6 ! stwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz.U. z 1968 r. Nr 8(! 1,!

 ))! )+ ,!1

!) )!)24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

6,) !56

+ @5, %  6 !

   6  

 % 6 ) !

 $

 6 o' $ 6 !

 6 6  !

  !

)  !% $" $

 ! @ /A

 %1  

 77B

 $*

)C D

23 *4

/(! 1,

6

+ @A

1 % !

 ( 6) !   a' !

 6 

 ) (  !

 a 6!

 !

 (6

 6 

o6   $

     

6" !

 % 

$ 6  ) ( "

$!

 ( ! $

!)5::: %  

) !) 

  

)$$ 

) o 

 / > 

  

)$$ 

)  

!

%$%

1

) 

e 0-

 B

 $*

)C D

 1 . D

" 

  

 

 !

   tryb wymierzania kary wymienionej w ust. 1.".    

  

 Art. IX. & 

'!

 

 

)! 6 (

 ) 

)

 & 

'!

15:: % $"

$

 )$

 ( )$"

$

 ) 5::: % /& 

'!

 ! $ 

  $" !

 

 

)

 ! /) 6$

)! 5 ::: % ($"

$

 ) 

6) /) 

 6 5::: % $

 Art. X. * )

)

 !

  

 

  $"  !

  

  §

2. Przepis §1 nie ma zastosowania do:

1) ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz.U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227), , / 5

 

  

% 23 * Nr 11, poz. 62),

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

/,  $7:

 !

 )23 *4

11, poz. 72),

4) ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46), 5,   /  7

 6

(  

%  6 owych (Dz.U. Nr 6, poz. 43), 7, / 7

 

E%6

 23 *4

6, poz. 38),

7) ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 32, poz. 153), 8,   ! 7

 !  6 6

 -lskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220). Art. XI. 

  

  ! $"  !

!   

  ) ! 

 !

  y

  Art. XII. C 6 !

! !%) !

! !

ykroczeniach z 1932 r. lub na uchylone przepisy ustawy szczególnej albo od %$" !

!" 

 () 

d!!

! 

  #

 ! ( 6 '!

 ( o 

 () 

  Art. XIII. C !  !

!"% )!( $ !

! 

  

 (

 (!!% !

  

 ( !'  

 !o!%   ( 6!

!  !

 %d! '" !!%   Art. XIV. #!

  !

 

 

$) (" % + , %$ 6) 

 

$) $

 

( "

$"

$

  ( )%$ )$"

$$ $

!

 $  ustawie, ,"6("

  ()!

! 

1011 

 ( /,)!

! 

 !

 #!

  !

 

 

$) 

 6 %)!!!

!" 

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. XV. -

! 

  

 

6 Art. XVI. % ("

6 '  (

 

 

 !

 eD

E!

 !

 D

E!

#)

znych. Art. XVII. *   24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 115 z 1971 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek meldunkowy - tymczasowe zameldowanie

  Czy nadal obowiązuje obowiązek zameldowania na pobyt czasowy? Czy w przypadku niezameldowania na pobyt czasowy ponosi się jakieś konsekwencje w tym konsekwencje prawne, (...)

 • Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności

  Jakie przepisy regulują sprawę oznaczania zewnętrznego miejsca (siedziby) prowadzonej działalności gospodarczej? Co to jest tzw. szyld - jakie dane powinny znaleźć (...)

 • Grzywna za brak meldunku

  Otrzymałam pracę w Warszawie. Początkowo dojeżdżałam do pracy, potem zatrzymałam się u Rodziny. Ale nie dopełniłam obowiązku zameldowania się i złożyło się (...)

 • Sankcje za niedochowanie obowiązku meldunkowego

  Dwa lata temu wyprowadziłam się z dzieckiem z własnościowego mieszkania, w którym mieszkałam razem z mężem. Wynajmuję mieszkanie, natomiast jestem zameldowana w starym (...)

 • Kłopotliwe sąsiedztwo

  Mam kłopotliwych sąsiadów, którzy w ciągu dnia zachowują się bardzo głośno i z lubością korzystają ze słownika wulgaryzmów. Czasami na działkę przyjeżdżają (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.