Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 345 z 1972

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1972-12-16
Data wejscia w życie:1973-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 345 z 1972


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 345 i 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających poz. 85, Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, w związku ze służbą w Policji poz. 192, z 2001 r. Nr 81, poz. 877, z 2004 r. Nr 43, poz. 411.

USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Odszkodowania określone w ustawie przysługują funkcjonariuszowi Policji, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, jak również rodzinie funkcjonariusza, który zmarł wskutek takiego wypadku lub choroby. Art. 2.

1. Za wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Policji uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które zaszło podczas lub w związku:

1) z wykonywaniem obowiązków służbowych albo poleceń przełożonych,

2) z wykonywaniem czynności w interesie służby, nawet bez polecenia przełożonych,

3) z wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działające w resorcie spraw wewnętrznych organizacje polityczne, zawodowe albo społeczne,

4) z ratowaniem ludzi lub ich mienia z grożącego niebezpieczeństwa albo ratowaniem mienia społecznego przed zniszczeniem lub zagarnięciem,

5) z udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy spełnianiu przez niego czynności urzędowych,

6) z udziałem w pościgu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa albo ochroną innych obywateli przed napaścią,

7) z udziałem w czynach społecznych organizowanych w resorcie spraw wewnętrznych,

8) z odbywaniem bezpośredniej drogi do miejsca i z miejsca wykonywania czynności określonych w pkt 1-7.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, o których mowa w ust. 1, uwzględniając obowiązki przełożonego funkcjonariusza, gdy powziął informację o tym, że funkcjonariusz uległ wypadkowi lub poniósł śmierć w wyniku wypadku, obowiązki funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, a ponadto sposób powoływania i postępowania komisji powypadkowej, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego, sporządzania protokołów oraz ustalania okoliczności wypadku. Art. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie, uwzględniając ich związek z pełnioną służbą. Art. 4. Odszkodowania określone w ustawie nie przysługują:

1) w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez jednostkę organizacyjną resortu spraw wewnętrznych umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie tych przepisów,

2) w razie wypadku, którego wyłączną przyczyną było zachowanie się funkcjonariusza spowodowane nadużyciem alkoholu,

3) jeżeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć funkcjonariusza zostały spowodowane przez niego rozmyślnie. Rozdział 2 Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Art. 5.

1. Funkcjonariuszowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku określonego w art. 2 ust 1 albo trwałego uszczerbku na zdrowiu co najmniej w 20 % wskutek choroby określonej na podstawie art. 3, przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne.

2. Podstawę obliczenia wysokości odszkodowania stanowi kwota dwunastomiesięcznego uposażenie przyjmowanego za podstawę wymiaru emerytury lub renty stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin.

3. Odszkodowanie przysługuje w wysokości 1\100 kwoty określone w ust. 2, nie mniej jednak niż 500 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza. 2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

4. Jeżeli nastąpi dalsze pogorszenie stanu zdrowia funkcjonariusza pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą, które spowodowały ustalony poprzednio uszczerbek na zdrowiu, i uszczerbek ten powiększy się co najmniej o 10 %, odszkodowanie ulega odpowiedniemu zwiększeniu. Art. 6.

1. W razie śmierci funkcjonariusza wskutek wypadku określonego w art. 2 ust. 1 lub wskutek choroby określonej na podstawie art. 3 odszkodowanie przysługuje następującym członkom rodziny funkcjonariusza:

1) małżonkowi, który w dniu śmierci funkcjonariusza pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej,

2) dzieciom, wnukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, określone w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin.

2. Małżonkowi albo dziecku, które jest sierotą zupełną, przysługuje odszkodowanie w wysokości 40.000 zł.

3. Jeżeli po funkcjonariuszu pozostało dwoje lub więcej dzieci, które są sierotami zupełnymi, kwota odszkodowania określona w ust. 2 ulega zwiększeniu o 10.000 zł na drugą i każdą dalszą sierotę zupełną. Łączną kwotę odszkodowania dzieli się między te dzieci w równych częściach.

4. Kwota odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom, które są sierotami zupełnymi, nie może być niższa niż kwota określona w art. 5 ust.

2. 5. Każdemu innemu członkowi rodziny wymienionemu w ust. 1 pkt 2, w tym również każdemu dziecku, które nie jest sierotą zupełną, odszkodowanie przysługuje w wysokości 10.000 zł.

6. Jeżeli uprawnionymi do odszkodowania są tylko rodzice, przysługuje ono obojgu rodzicom w wysokości 40.000 zł, a jeżeli uprawnione jest tylko jedno z rodziców - w wysokości 25.000 złotych.

7. Jeżeli funkcjonariusz zmarł wskutek wypadku lub choroby po otrzymaniu z tytułu tego wypadku lub choroby odszkodowania, uprawnionym członkom jego rodziny przysługuje odszkodowanie tylko wtedy, gdyby było ono wyższe niż odszkodowanie wypłacone funkcjonariuszowi. W takim przypadku odszkodowanie przyznaje się w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami tych odszkodowań i wypłaca się w odpowiednich częściach uprawnionym członkom rodziny. Art. 7.

1. Jednorazowe odszkodowanie określone w art. 5 lub w art. 6 przysługuje, jeżeli funkcjonariusz:

1) doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od tego wypadku,

2) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie później niż w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby,

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

3) zmarł wskutek choroby w ciągu 3 lat od ustalenia uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choroby, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby.

2. Zwiększenie odszkodowania określone w art. 5 ust. 4 przysługuje, jeżeli zmiany w stanie zdrowia funkcjonariusza uzasadniające zwiększenia odszkodowania nastąpiły w terminach określonych w ust. 1 pkt 1 i

2. Art. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Spraw Wewnętrznych lub organ przez niego upoważniony może przyznać:

1) funkcjonariuszowi albo członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza - odszkodowanie wyższe niż określone w art. 5 i 6,

2) członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza nie spełniającemu warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej albo innej osobie bliskiej - odszkodowanie w granicach określonych w art. 6,

3) członkom rodziny funkcjonariusza, który zaginął w czasie pełnienia służby odszkodowanie w wysokości określonej w art.

6. Art. 9. Minister Spraw Wewnętrznych może podwyższać kwoty jednorazowych odszkodowań pieniężnych określone w art. 5 i

6. Rozdział 3 Odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku Art. 10.

1. Funkcjonariuszowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku określonego w art. 2 ust. 1, a w razie jego śmierci wskutek takiego wypadku - członkom pozostałej rodziny przysługuje odszkodowanie za udowodnione szkody poniesione wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, na jakich przysługuje policjantowi odszkodowanie za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku, który w związku ze służbą poniósł szkodę w tych przedmiotach, a nie doznał uszczerbku na zdrowiu, uwzględniając sposób i termin wypłaty odszkodowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Rozdział 4 Postępowanie w sprawie odszkodowań Art. 11.

1. O stopniu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza wskutek wypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 1, lub choroby określonej na podstawie art. 3 orzekają komisje lekarskie służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, ustalają również związek śmierci funkcjonariusza ze służbą wskutek wypadku lub choroby.

3. Minister Spraw Wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy oraz związku śmierci funkcjonariuszy ze służbą wskutek wypadku lub choroby. Art. 12.

1. Postępowanie w sprawie odszkodowania wszczyna się z urzędu lub na wniosek zainteresowanego.

2. Prawo do odszkodowania oraz jego wysokość ustalają właściwe organy resortu spraw wewnętrznych.

3. Od decyzji organu resortu spraw wewnętrznych przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz w terminie przewidzianym w art. 4779 § 1 tego Kodeksu.

4. Odwołanie do sądu przysługuje także w wypadku niewydania przez organ resortu spraw wewnętrznych decyzji w terminie dwóch miesiący od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenia odszkodowawcze bądź powstania obowiązku wszczęcia postępowania z urzędu. Art. 13. Odszkodowanie określone w art. 5-10 wypłaca właściwy organ resortu spraw wewnętrznych. Art. 14. Minister Spraw Wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia przypadki, w których postępowanie w sprawie odszkodowania wszczyna się z urzędu, tryb przyznawania i wypłaty odszkodowania oraz właściwość organów resortu spraw wewnętrznych w tych sprawach. Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 15.

1. Odszkodowania przewidziane w ustawie przysługują:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

1) z tytułu wypadków pozostających w związku ze służbą, jeżeli wypadek nastąpił po dniu wejścia w życie ustawy,

2) z tytułu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, jeżeli funkcjonariusz doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek tej choroby po dniu wejścia w życie ustawy.

2. Do spraw o odszkodowania należne z tytułu wypadków, które nastąpiły, lub chorób, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć funkcjonariusza przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 16. Odszkodowanie przewidziane w niniejszej ustawie przysługuje niezależnie od świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin i w przepisach o służbie funkcjonariuszy Policji. [Art. 17. Świadczenia przyznane na podstawie niniejszej ustawy i na podstawie przepisów wymienionych w art. 16 stanowią - w stosunku do jednostek resortu spraw wewnętrznych oraz do funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w resorcie spraw wewnętrznych, którzy nieumyślnie wyrządzili szkodę przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków służbowych - wynagrodzenie wszelkich szkód wynikłych dla funkcjonariusza lub jego rodziny wskutek wypadku określonego w art. 2 ust. 1 albo wskutek choroby określonej na podstawie art. 3.]

Art. 17 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 2004 r. Nr 43, poz. 411)

Art. 17a. Odszkodowania określone w ustawie przysługują także funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby w Milicji Obywatelskiej albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby, jak również członkom rodziny funkcjonariusza, który zmarł wskutek takiego wypadku lub choroby. Art. 18. Odszkodowania określone w ustawie przysługują również:

1) członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz innym osobom powołanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania zadań na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku zaistniałego w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań,

2) rodzinom członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej zmarłych wskutek wypadku, o którym mowa w pkt

1. Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.

2005-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 345 z 1972 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Renta dla żołnierza

  Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę?

 • Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

  Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, (...)

 • Lista chorób związanych ze służbą wojskową

  Proszę o podanie listy chorób związanych z odszkodowaniem i rentą za powstałe choroby związane ze służbą wojskową.

 • Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

  Czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, od której to umowy odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz dobrowolna chorobowa (...)

 • Nieetyczne zachowanie się policjanta

  Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o Policji - policjant odpowiada za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-16 poz. 411

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.