Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 232 z 1975

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1975-12-19
Data wejscia w życie:1976-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 232 z 1975


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1975 Nr 45 poz. 232

USTAWA z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 6. ubezpieczeniem, zwanym

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333, Nr 128, poz. 617; z 1996 r. Nr 100, poz. 461; z 1997 r. Nr 28, poz. 153; z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118; z 1999 r. Nr 60, poz. 636; art. 1-5 utraciły moc

1.

Osobom objętym dalej przysługują:

5) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy wykonywaniu umowy oraz w razie choroby zawodowej: jednorazowe odszkodowanie, renta szkoleniowa, renta inwalidzka i renta rodzinna,

6) dodatki do emerytury i renty,

2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się na zasadach, w wysokości i w trybie określonych przepisami:

4) o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

w art. 6 w ust. 1 pkt 1 utracił moc (Dz.U. "ubezpieczonymi", 1997 r. Nr 28, poz. 153 pkt 2 i 8 w ust. 1 w art. 6 utraciły moc pkt 3 w ust. 1 w art. 6 skreślony; pkt 1 i 2 w ust. 2 w art. 6 oraz ust. 5 utraciły moc; ust. 3 i 4 w art. 6 pominięte; pkt 4 i 7 w ust. 1 i pkt 3 w ust. 2 w art. 6 utraciły moc (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118); ust. 6 i 7 w art. 6 pominięte;

Rozdział 2 Świadczenia lecznicze

Rozdział 3 Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa

art. 7 utracił moc; art. 8 utracił moc (Dz.U. 1997 r. Nr 28, poz. 153); art. 9-11 utrasciły moc (Dz.U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636;

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

Rozdział 5 Świadczenia emerytalne

art. 15-18 utraciły moc (Dz.U.z 1998 r. Nr 162, poz. 1118; art. 19 skreślony art. 24 utracił moc (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Rozdział 6 Świadczenia z tytułu wypadków przy wykonywaniu umowy oraz z tytułu chorób zawodowych Art. 20.

1. Za wypadek przy wykonywaniu umowy, zwany dalej "wypadkiem", uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z wykonywaniem umowy:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności wynikających z umowy,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie jednostki gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę, chociażby czynności te nie wynikały bezpośrednio z umowy,

3) w drodze do miejsca wykonywania umowy albo z tego miejsca,

4) podczas lub w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez organizacje polityczne lub zawodowe działające w jednostce gospodarki uspołecznionej, z którą zawarło umowę, albo w związku z uczestnictwem w organizowanych przez nie czynach społecznych.

2. Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami wydanymi na podstawie art. 231 pkt 2 Kodeksu pracy. Art. 21. Świadczenia pieniężne przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt 5 stanowią zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo z tytułu śmierci w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową w stosunku do jednostki gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę, oraz w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 22. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku albo choroby zawodowej przysługuje od jednostki gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę. Art. 23. W sprawach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz w sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Rozdział 7

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

Zasiłek pogrzebowy

Rozdział 8 Składki na ubezpieczenie Rozdział 9 Ubezpieczenie osób współpracujących Art. 33.

4. Za wypadek przy współpracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku ze współpracą w okolicznościach określonych w art.

20. 5. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy współpracy oraz z tytułu choroby zawodowej osoby współpracującej przysługuje od jednostki gospodarki uspołecznionej, która udzieliła zgody na współpracę. Rozdział 10 Przepisy szczególne

art. 25-32 oraz w art. 33 ust. 1-3 utraciły moc (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) art. 34 utracił moc (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118); art. 35 skreślony; art. 36-38 utracił moc (Dz.U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636;

Art. 381. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia na rzecz innych niż uspołecznione zakłady pracy i osób fizycznych oraz do osób z nim współpracujących. Rozdział 11 Przepisy przejściowe Art. 39.

1. Przepisy ustawy stosuje się w wypadkach, gdy zdarzenia lub okoliczności uzasadniające prawo do świadczeń nastąpiły począwszy od dnia jej wejścia w życie.

2. W wypadkach gdy zdarzenia lub okoliczności uzasadniające prawo do świadczeń nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się, z uwzględnieniem art. 40, przepisy obowiązujące w dniu, w którym te zdarzenia lub okoliczności nastąpiły. Art. 40.

1. W razie niezdolności do wykonywania pracy objętej umową lub do współpracy powstałej przed dniem wejścia w życie ustawy zasiłek chorobowy przysługuje

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

od dnia 1 lipca 1976 r., jednak okres zasiłkowy liczy się od dnia powstania niezdolności do pracy lub współpracy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie niezdolności do pracy powstałej po dniu wejścia w życie ustawy, lecz przed dniem 1 lipca 1976 r.

3. Jeżeli jednak niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem przy wykonywaniu umowy lub przy współpracy, zaistniałym po dniu 1 stycznia 1976 r., lub stwierdzoną po tym dniu chorobą zawodową, zasiłek wypłaca się od dnia powstania takiej niezdolności.

4. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak tylko do upływu okresu równego okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, liczonego od dnia porodu.

art. 41 utracił moc (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) art. 42-45 pominięte

Rozdział 12 Przepisy końcowe Art. 46. Tracą moc przepisy wydane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) i art. 65 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165, z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1975 r. Nr 5, poz. 31), normujące ubezpieczenie społeczne:

1) osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,

2) osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy" oraz przewodników turystycznych,

3) osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,

4) osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". Art. 51. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.

Numeracja tekstu pierwotnego ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. nie zmieniona w tekście jednolitym z 1983 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 146).

02-12-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 232 z 1975 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1995-05-16 poz. 333

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1378

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-15 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-13 poz. 1047

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 978

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.