Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 235 z 1976

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1976-12-18
Data wejscia w życie:1977-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 235 z 1976


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1976 Nr 40 poz. 235 USTAWA z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, Nr 110, poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 124, poz. 585, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Świadczenia z tytułu ubezpieczenia Art. 5. Świadczenia z ubezpieczenia przysługujące ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin obejmują:

1) świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

5) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 oraz w razie choroby zawodowej: rentę szkoleniową, rentę inwalidzką oraz rentę rodzinną,

6) dodatki do emerytury i renty, Art. 6. Świadczenia lecznicze i położnicze oraz zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze, o których mowa w art. 5 pkt 1, przysługują ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny w zakresie i na warunkach przewidzianych dla pracowników i ich rodzin.

art. 1-4 skreślone

pkt 1 w art. 5 traci moc w zakresie uregulowanym (Dz.U. 1997 r. Nr 28, poz.153 - art. 170 pkt 7) z dn. 1.01.1999 r. pkt 2 i 8 w art. 5 utraciły moc pkt 3, 4 i 7 w art. 5 skreślony art. 6 traci moc w zakresie uregulowanym (Dz.U. 1997 r. Nr 28, poz. 153 - art. 170 pkt 7) z dniem 1.01.1999 r. art. 7 utracił moc

art. 8 i 9 skreślone Art. 10.

1. Renta szkoleniowa, renta inwalidzka i renta rodzinna z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 oraz w razie choroby zawodowej przysługują na zasadach i w wysokości określonych przepisami o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z uwzględnieniem ust. 2-4.

2. Za wypadek, o którym mowa w ust. 1, uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

1) podczas wykonywania zwykłych czynności wynikających z prowadzenia działalności lub w związku z wykonywaniem takich czynności,

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

2) w drodze do miejsca prowadzenia działalności lub z tego miejsca,

3) podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje polityczne lub organizacje społeczno-zawodowe zrzeszające osoby prowadzące działalność albo w związku z wykonywaniem takich zadań lub w związku z art. 31 i 32 skreślone uczestnictwem w organizowanych przez te organizacje czynach społecznych.

3. Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami wydanymi na ust. 4 w art. 10 skreślony podstawie art. 231 pkt 2 Kodeksu pracy. Art. 11.

1. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przysługuje prawo do dodatków:

2) pielęgnacyjnego,

4) dla sierot zupełnych na warunkach i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

pkt 1 i 3 w ust. 1 i ust. 2 w art. 11 skreślone. Art. 12 skreślony

art. 13, 14 i ust. 1 w art. 15 utraciły moc. Art. 18. Ust. 2 i 3 w art. 15 W zakresie postępowania w sprawach świadczeń, zasad wypłaty tych świadczeń skreślone; oraz obowiązków osób pobierających świadczenia stosuje się zasady określone art. 16, 17 i 19 skreślone

przepisami ustalającymi odpowiednie świadczenia, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Art. 20. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1, prawa do świadczeń z tego tytułu oraz wypłaty tych świadczeń. Rozdział 3 Zgłoszenie do ubezpieczenia. Składki na ubezpieczenie.

art. 21 skreślony art. 22-25 skreślone

Rozdział 4 Ubezpieczenie osób współpracujących Art. 27. Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczonych stosuje się odpowiednio do osób współpracujących. art. 26 skreślony

art. 28 i 29 skreślony

Rozdział 5 Przepisy przejściowe

art. 30 utracił moc

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 33.

1. Świadczenia określone w ustawie przysługują:

1) z tytułu wypadków przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 - gdy wypadek nastąpił począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy,

2) z tytułu chorób zawodowych - gdy inwalidztwo spowodowane taką chorobą zostało stwierdzone począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy, chyba że działalność określona w art. 1, która narażała na powstanie choroby zawodowej, ustała przed wejściem w życie ustawy.

2. Prawo do świadczeń objętych ustawą za okres przed wejściem jej w życie ustala się i świadczenia wymierza według przepisów dotychczasowych. Art. 34. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do prowadzenia działalności lub współpracy powstałej przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak okres zasiłkowy liczy się od dnia powstania tej niezdolności. Art. 35.

1. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak tylko do upływu okresu równego okresowi urlopu macierzyńskiego, liczonego od dnia porodu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie przyjęcia dziecka na wychowanie przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 35a. Prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa na zasadach określonych w ustawie mają również twórcy, artyści i osoby wykonujące wolny zawód, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 6 Przepisy końcowe Art. 36. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz.U. Nr 23, poz. 165, z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1975 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 45, poz. 232).

do świadczeń przyznanych na podstawie powyższej ustawy stosuje się przepisy ustawy z 17.10.1991 r.o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

02-12-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 235 z 1976 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 234 z 1976

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 233 z 1976

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 232 z 1976

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku obrotowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 231 z 1976

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 240 z 1976

  Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 239 z 1976

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie dostosowania niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym i o ubezpieczeniu rodzinnym do zasad określających składniki funduszu płac.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 238 z 1976

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 237 z 1976

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 236 z 1976

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ubezpieczenie wypadkowe a działalność gospodarcza

  Prowadzę działalność gospodarczą - gabinet kosmetyczny. W kwietniu ubiegłego roku uległem wypadkowi w pracy. Czy z tego tytułu jako osobie fizycznej należy się jednorazowe (...)

 • Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

  Czy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przewidzianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. - Dz.U.1990.4.19) (...)

 • Rolnik podejmujący działalność gospodarczą

  Czy będąc ubezpieczonym w KRUS (jestem rolnikiem) mogę podjąć dodatkową działalność gospodarczą i jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne muszę wtedy (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

  Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (...)

 • Urlop dla pracującego na własny rachunek

  Czy przysługuje urlop osobie fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą ? Nigdzie nie mogę się tego doszukać, a wydaje się, iż tak samo pracuję jak inne osoby (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.