Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 99 z 1983

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1983-04-28
Data wejscia w życie:1983-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 99 z 1983


©Kancelaria Sejmu

s. 1/12

USTAWA z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1983 r. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1990 r. Nr 36, poz. 206; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 137, poz. 887.

 Przepisy ogólne Art. 1. 

 

  

1) kolejowej emerytury i kolejowej renty inwalidzkiej - pracownikom kolejowym,   

    

   kolejowych,  !

     "           

  

 i#  # $ 

1) dodatków do emerytury i renty,  % & %

   '  

  

 # $ 

 %a

  &    e (%  Art. 2. )$

 

  *  

 %(**

   

& 

 %(**

   

&  

 * 

(  *  * 

( *& +   

  

  #    

 ( dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267).

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/12

Art. 3.

1. Pracownikom kolejowym, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby  &  #   %%  *  

 (% #  ,        

  * jednak:           &

# 

& *%-  #  

 & 

    

   

  # & 

#  

 & $    $ &  %%% &-%

  okresu zatrudnienia na kolei wymaganego do przyznania po nich renty ro   # 

 &      ! 

  # &

# 

& $   o 

 * 

  Art. 4. "    &

#  * #    !  

 % 

#    

  

 #  *

  & *    o  

  .&

# 

& 

  $ (  

   #  * d ! 

/+

 + 01

  erytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267). Art. 5. "     

 * %

* 

 nku pracy:  

   (% 

 !

 2"  3o "!

 2& * % 

#  &   

 4#   5 

 3 &

# % %( 

    zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

2. Zatrudnienie pracowników kolejowych w jednostkach (komórkach) organizacyj&  

 &   2   

  a 2& $ (  

 

  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/12

Art. 6. 6 

  $ ( 

  

 w kolejowych jednostkach organizacyjnych, w czasie których pracownik pobie  % %    % & erzy! % ! 3$  

 

     &  % 

 7 

& $ 

  

a  %

  (+ (

  na kolei. Art. 7. 6 # (  

  $ ( 

1) pobierania - po ustaniu zatrudnienia na kolei wykonywanego w wymiarze cza  $ $ % **   % & ! % !  enia, %  

 %    *  * 

( *&

3) wykonywania przed dniem 1 stycznia 1975 r. pracy w kolejowej jednostce or 

 ( &  o %% 

( 

$& +

 %  8 % *  a % 

    

 & /

 & $  $/

& *

 

  & $ 

  

 

  *  

  

    %(* 

  & %  

  

  (  

# 

 !

 &     

 & 

 $ 

   # 

#  0/9  8  

 & %  ( 

 

  (    0/9 :   

   

  #    0/9  $ (    # (  

  & * 

 

 %&    *   

   

  $

 % & 8  *  

  

  innych resortach w celu zorganizowania lub budowy transportu kolejowego, 9

 &  $  $ / 

&  

 4# r 

  %(*  

 r & $ 

*   

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/12

  $  /  

 

  eniu na podstawie pkt 5 lit. a), ; 

   (     znych placówkach kolejowych po oddelegowaniu do tego zatrudnienia z zatrudnienia na kolei, 1  

  *  

#  

 

o  * 

* *& 0  & $  

  enie w wyniku przywrócenia do pracy albo odszkodowanie, <

  !

& $  

 %

    

/ Art. 8. 6  # 

  $ (   % *    

9 i 11 oraz w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,

2) wymienione w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, $%    . "   

 01 $% 5  =% 

 & %  !

u%  >$% . ( & +

  *   00 0 1945 r. pracowników, którzy w dniu 31 sierpnia 1939 r. byli zatrudnieni na  "  (  

  & /% 

  

    

&   % 

 & $  %% *

 n  % %

  =   %

 & $%   $% 5  =% 

 & %  !

%  >$% . (   (  #   # 

    a      

1) o szczególnych uprawnieniach kombatantów, 

  

$   &

3) o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich rodzin. Art. 9. "

 (    

     (

      

   % a

 # ( 

  

    #%    

  

  # ich rodzin.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/12

 @ $      

   

    

  &

 (  

 ( 

 (    

  %  (

     

   % 

  # (  

    * (

   

 

    #%&

# 

& $  korzystniejsze dla zainteresowanego. "   ( 

 

  o 

   %  

 

 y   

    %& 

#   

 prawo do kolejowej emerytury. Art. 10.

1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub kolejowej renty  (& ( 

&  

  jednej kolejowej jednostce organizacyjnej. . #  

  ( $   

 rganizacyjnej przy ustalaniu podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub kolejo   (  

;

 

 

eniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

Kolejowa emerytura Art. 11. 3  

    &

#  *z 

(*   **  

%

//

&($9<

&   

  * *   # (  iczalnymi do okresów zatrudnienia co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla ($& 

 /  &* a # (   # 

  Art. 12. 3  

  ( <<A

   

 <<<//A $ 

( 

( 3 * 

( ( (  A 

    $  ust. 3 w art. 12 skre

 <

&*  # (   do okresów zatrudnienia. +3  

%  

 

 

( **< % podstawy jej wymiaru.

ust. 2 w art. 11 skreony

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/12

 Kolejowa renta inwalidzka Art. 13. 3  

     &

#  * 

(*  

  *&   

 &    

  emerytalnym pracowników i ich rodzin,  

 

  

   %  # o( 

  % #7 $ *1 e (

 

 # 

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego do przyznania kolejowej renty  & 

#  

 

 & ( ( *  

     # (    # 

dnienia na kolei. Art. 14. 3  

   ( 

1) dla inwalidów zaliczonych do I lub II grupy - 100 % podstawy jej wymiaru do 

<<<//A $ 

( 

(&

2) dla inwalidów zaliczonych do III grupy - 85 % podstawy jej wymiaru do 

<<</<A $ 

( 

( 3 * 

(  * ( ( A 

    $   < 

 

 & *   # (  iczalnymi do okresów zatrudnienia. 3  

  %  

 

 

( **<A

   Kolejowa renta rodzinna Art. 15. 3  

     

    &

#          

%  renty inwalidzkiej albo 

  

 ! Art

16. 3  

  %  ( 1/A

   

<<</<A $ 

( 

(

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/12

 3 * 

( * ( ( / A 

    $ 

( %  

 

 3 * 

( * ( (A

  $ <   &*  #w(   # 

  +3  

 %  

 

 

( ** 10 % podstawy jej wymiaru. /.

&

# 

+&  

   %       

 %   

 a % 

  +% 

+

  Art. 17. B 

 %   % *  * 

( %  * 

( n *&

#  ( * #

 

 

 o     

 

        " &   

 

#   wyso   (%  Art. 18.

1. B 

 %   % *  * 

( %  * 

(    ! 

   %  a   

 &

  

    (% 

 !

 2"  3  "!

 2&    (% przepisach.

2. B 

 %   % *  * 

( %  * 

(     (  8  

  ($ &  & * & 5 

C 

 Dospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Finansów; prawo do deputatu (    

 %  & $  i 

 &

# 

  

% nty.

3. ,   

 *# $ 

 %  & 

# %  * 

( %  * 

(  

   # (   

   &  % & 

#  * 

(% * 

(

 

0

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/12

 Art. 19. "    &

# 

 #o    * #       

 %   

&  *  (  

 %  *-

  * %( # 

 &5 

3i $ - *

  * 

(% * 

(    * 

  

 

 

 Art. 20. 5 

 3  $   *  #  (d - 

 % 

#    

1% a    % 

   & % * emerytury lub renty na podstawie innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.  ! Art. 21. . -   

 %   

   &   

 % 

&  

 & $   

 d ! **  

   *  (  % 

 

 % 

 +%

+

 Art. 22. . -  

%  

    o  

% 

 

  $   y       

   %

 # ( 

   agany do ustalenia podstawy wymiaru.

1) po przyznaniu emerytury lub renty emeryt lub rencista - wskutek dalszego za

  %

 # ( 

  *  &  

 % 

 %  

( % 

(    e ( 

  %

  # (dnego z zatrudnieniem na kolei - po jej przyznaniu. " 

     

%  

& 

&

  ( 

024-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/12

Art. 24. 3  

& 

   

  * $  a

  

   

  

acowników i ich rodzin. Art. 25. "  &

# (%

# 

   *  &  *    

 %  renty inwalidzkiej. >  ! 

  # & 

#  

 &  

 

  #   $*  i #   

  

 i#  &

# 

*

  

 # " &

# 

& *   

 %  

  & $  ( 

  

   

 [

  Art. 26.  

  

    

 

   

   unikacji. Art. 27.   

   

 

 a    ! " 

#     $

      

 

iwym do spraw rent. Art. 28. %& 

    

  $ 

 u   

    

  

 $ 

     &'((9 § 1 tego Kodeksu. )&    *      $ 

 

    

  $

    roszczenia.]

 

traci moc z dn. 1.01.1999 r. (Dz.U. 1998 r. Nr 137, poz. 887 - art. 122 ust. 1 pkt 5)

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/12

" #$$% Art. 29. )$

     2 

 2

 ( dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz.U. Nr 3, poz. 10, z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1977 r. Nr 11, poz. 43). Art. 30. " 

 

  (   (

 

 o #       $ & 

$  

  # 

 

 (  - ! *     $ " 

 

  (# $   (

 u

  #     $ & $ -%  #    !

  

 dniu. Art. 31. E

  

 

  *   #%& 

#     !

  # 

 & $  %

 *    ! 

    ustawy lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Art. 32. = %&

#    $ 

 

 

 &  3  &  

   $   

 / 

  % %(

   

  & $ (  # olejowych, a zatrudnienie ich w tych jednostkach i okresy tego zatrudnienia - za zatrudnienie na kolei i okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu ustawy. Art. 33. =   

 

  * *& * 

   #  

& 

# % *   

 0//& $ ( 

  Art. 34. = 

  % 5  C 

 '  

  pracowników, którzy w dniu 13 marca 1951 r. byli pracownikami kolejowymi i na 

  #     a#  

 !

  

# (  & % 

   

  5 3 & $ (  # 

  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/12

Art. 35. 3  

 

  # $  o &

# *( /  &* a # (   # 

  & $   * 

          $ 

   ( $<

%

 &/

 ($ 

   "  & *   # (    # atrudnienia na kolei. Art. 36. = %% *   $ 

   

 

 

  # 

   (   d !   

 

  

 &

 o    

 / 

  

  

  #  & ( 

&

$ (  

 

 * #   

 

#$ $  

 01

* #7 $  01 .

 +&

+

 

9

+  

  (   

  

    

 

& 

#  

  

 < 

 +& 

 

 art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art.

29. Art. 37. = % % *     $ 

  *  * 

( y# *% 

(% **  * * 

(r *  (       isach dotychczasowych. Art. 38. ' #%% * 

  

/ &

#  

 0&

  (    

 ; 

  

  

 pracowników i ich rodzin. Art. 39. .    *

 *

  (   zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Art. 40.

1. Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz.U. Nr 3, poz. 10, z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1977 r. Nr 11, poz. 43).

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

 '   * & 

#  

 1 

 /   

 & * 5 

3  / t 0;/       3  =   > B %

(  3 *4') Nr 14, poz. 84). Art. 41. )

  $   * 

 01

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 99 z 1983 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 100 z 1983

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 102 z 1983

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie udzielania pomocy nieletnim oraz określenia organu koordynującego działania w zakresie tej pomocy.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 101 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-18 poz. 1604

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01.

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-25 poz. 636

  Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1995-09-29 poz. 681

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.