Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 85 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-04-18
Data wejscia w życie:1985-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 85 z 1985


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070.

Rozdział 1 Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Art. 1

1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy powierza się:

1) sądom pracy - stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz

2) sądom pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich.

2. Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych powierza się sądom pracy oraz sądom pracy i ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ust.

1.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 toczy się według przepi- art. 2 skreślony sów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących (zmiany naniesiono na właściwe ustawy) Rozdział 3 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 11.

1. Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1982 r. Nr 23, poz. 163).

2. Dotychczasowe okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odrębnymi jednostkami organizacyj-

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

nymi sądów wojewódzkich, właściwych dla miast będących siedzibami okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

3. Sędziowie okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych stają się sędziami sądów wojewódzkich, o których mowa w ust. 2 a prezesi tych sądów - wiceprezesami sądów wojewódzkich.

4. Pracownicy administracyjni i obsługi okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych stają się pracownikami sądów wojewódzkich, o których mowa w ust.

2. Art. 12. Ławnicy okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych stają się ławnikami sądów wojewódzkich, o których mowa w art. 11 ust. 2, i zachowują dotychczasowe uprawnienia do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Art. 13.

1. Nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy toczące się w komisjach rozjemczych i komisjach odwoławczych do spraw pracy przekazuje się do dalszego rozpoznania właściwym sądom rejonowym. Czynności dokonane w postępowaniu przed tymi komisjami są skuteczne, jeżeli odpowiadają przepisom dotychczasowym.

2. Nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy toczące się w Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych przy Ministrze Komunikacji przekazuje się do dalszego rozpoznania właściwym sądom wojewódzkim. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

3. Postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) w radach nadzorczych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

2) w organach wojskowych oraz w organach resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, rozpoznających w drugiej instancji sprawy odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz służbą w Milicji Obywatelskiej lub Służbie Więziennej - toczy się przed tymi organami według przepisów dotychczasowych.

4. Nieprawomocne orzeczenia oraz decyzje wydane przez organy wymienione w ust. 1-3 podlegają zaskarżeniu do właściwych sądów wojewódzkich i rozpoznaniu według przepisów dotychczasowych.

5. W sprawach, w których zaskarżone orzeczenia lub decyzje wydane przez organy wymienione w ust. 1-3 zostaną uchylone przez sąd wojewódzki po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, postępowanie toczyć się będzie według przepisów obowiązujących po tym dniu.

6. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem organów wymienionych w ust. 1-3 następuje według przepisów dotychczasowych, z tym że do wznowienia postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy właściwy jest sąd, który według przepisów niniejszej ustawy byłby właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - sąd wojewódzki. 2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

7. Od prawomocnych orzeczeń organów wymienionych w ust. 1-3 może być wniesiona rewizja nadzwyczajna według przepisów dotychczasowych. Art. 14.

1. Postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych toczy się przed właściwymi sądami wojewódzkimi według przepisów dotychczasowych.

2. Nieprawomocne orzeczenia wydane w sprawach przejętych przez okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych do rozpoznania w wyniku przedstawienia tych spraw przez organy wymienione w art. 13 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 podlegają zaskarżeniu do Sądu Najwyższego i rozpoznaniu według przepisów dotychczasowych.

3. Przepisy art. 13 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio. Art. 15.

1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sądach rejonowych i sądach wojewódzkich sprawy, w których pracownik jest stroną pozwaną, podlegają rozpoznaniu przez te sądy według przepisów dotychczasowych.

2. Jednakże sprawy, w których orzeczenia sądu kończące postępowanie w sprawie zostaną w całości uchylone przez sąd rewizyjny po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, będą przekazane sądom właściwym według przepisów obowiązujących po tym dniu.

3. Przepisy art. 13 ust. 5-7 stosuje się odpowiedno. Art. 16. Ławnicy powołani do komisji pojednawczych, o których mowa w art. 2, zachowują, przez czas pełnienia funkcji członków komisji prawa przysługujące im w związku z udziałem w orzekaniu w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art.

1. Art. 17. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

1) komisjach rozjemczych i komisjach odwoławczych do spraw pracy - rozumie się przez to sądy rejonowe,

2) okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych, okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych lub sądach ubezpieczeń społecznych - rozumie się przez to sądy wojewódzkie,

3) sądach pracy - rozumie się przez to odpowiednio sądy rejonowe lub sądy wojewódzkie.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Art. 18. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 1985 r. Art. 19. Dotychczasowe zakładowe komisje rozjemcze, terenowe komisje rozjemcze oraz terenowe komisje odwoławcze do spraw pracy działają do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1985 r.

2005-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 85 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 88 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenia zakładów sztucznego wylęgu drobiu przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 86 z 1985

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 87 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 762

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1639

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-25 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.